20.7.2023 11:00:59
„Soškári“ súčasťou medzinárodného projektu „TECHPEDIA“„Soškári“ súčasťou medzinárodného projektu „TECHPEDIA“

„Soškári“ súčasťou medzinárodného projektu „TECHPEDIA“

Koncom minulého školského roka dostali vyučujúci predmetov elektrotechniky, automatizácie a informatiky ponuku zapojiť sa do medzinárodného projektu „TECHPEDIA“.

Koncom minulého školského roka dostali vyučujúci predmetov elektrotechniky, automatizácie a informatiky ponuku zapojiť sa do medzinárodného projektu „TECHPEDIA“.

V tomto projekte sú zastúpené aj krajiny Anglicko, Nemecko, Španielsko a Česká republika. Slovensko je reprezentované svojimi partnermi, podnikom alebo firmou zamestnávajúcimi študentov a samozrejme aj vzdelávacou inštitúciou. Slovensko zastupuje Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Cieľom projektu je zatraktívniť a podporiť kvalitnú výučbu na technicky orientovaných stredných odborných školách, a to takou formou, ktorá bude pre študentov príťažlivá. Zvýšenie kvality výučby v stredných odborných školách chcú dosiahnuť ponukou širokého portfólia moderných výučbových pomôcok. Sú zamerané najmä na menšie výučbové objekty – kratšie výkladové moduly, pracovné listy, výkladové partie usporiadané do formy výkladového slovníka, testy, prekladový multimediálny mnohojazyčný slovník...

Výučbové pomôcky budú všetkým k dispozícii v elektronickej forme na voľne dostupnom výučbovom portáli. Materiály sú pripravené v češtine, angličtine, nemčine, španielčine a v slovenčine, a tak nesporne pomôžu aj jazykovej príprave všetkých zainteresovaných. Učitelia a ich študenti si môžu vyberať výučbové materiály (alebo ich časti), ktoré ich zaujmú, a ktoré obohatia a spestria ich výučbu.

Z ponuky sú pre našu školu a odbory najzaujímavejšie moduly: Automatizácia, Automatizácia domácnosti, Optoelektronika, fotonika a senzory, Bezdrôtové siete, Moderné bezpečnostné systémy, Systémy pre inteligentné budovy a domácnosti, Kryptografia, počítačová kriminalita.

V rámci projektu je rozsiahly pilotný beh, pri ktorom sú vyvinuté pomôcky dôkladne otestované. Do testovania sú zapojení súbežne aj študenti odboru mechanik mechatronik, ktorí s danými učebnými pomôckami pracujú na hodinách elektroniky a automatizácie.

Na overenie výsledkov (t.j. miery, ako si študenti osvojili poznatky nadobudnuté z výučbových objektov vyvinutých v projekte, a to nielen v národnom, ale i v medzinárodnom meradle), je pripravená veľká medzinárodná súťaž: „Technická olympiáda“, do ktorej sa zapoja študenti. Finále olympiády sa bude konať v apríli budúceho roku v Českej republike, v Prahe.

V októbri študenti na hodine elektroniky pracovali s učebnými textami na tému: „Optoelektronika, fotonika a senzory“.

 V októbri študenti na hodine elektroniky pracovali s učebnými textami na tému: „Optoelektronika, fotonika a senzory“.Autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková, učiteľka odborných predmetov