20.7.2023 11:00:50
Opýtali sme sa Ing. Jána Gaboňa, generálneho riaditeľa ŽP Informatika s.r.o.Bilancia toho čo bolo a čo nás čaká

 Ing. Ján Gaboň, generálny riaditeľ ŽP Informatika s.r.o.Aký bol uplynulý rok vo vašej spoločnosti?

-Pre spoločnosť ŽP Informatika s.r.o., bol uplynulý rok, podobne, ako pre väčšinu spoločností skupiny ŽP Group, rokom, ktorý bol poznamenaný krízou oceliarskeho priemyslu. Napriek tomu výsledok hospodárenia, ako aj plnenie základného poslania spoločnosti – zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačných systémov, vývoj nových modulov aplikačného programového vybavenia pre skupinu ŽP Group, môžeme hodnotiť pozitívne. Projektový plán sa nám podarilo naplniť – implementáciou modulov obchodného portálu, elektronizáciou noriem, novej generácie dochádzkového systému, inovácie systému atestov, evidencie osobných ochranných pracovných prostriedkov, katalógu rizík, metrológie, dani z motorových vozidiel pre ŽP a.s. V spoločnosti ŽĎAS a.s., bol zrealizovaný projekt normovanie, v ŽP Ekoqelet a.s., centrálny register objednávok, zmlúv, faktúr a správy financií.


Z pohľadu prevádzky IS bola zrealizovaná implementácia výrobných terminálov v prevádzkarni ťaháreň rúr (2), záložná trasa dátovej siete starý - nový závod, optické prepojenie s inštaláciou WIFI sietí a kabeláže na zrekonštruovanom futbalovom štadióne, navýšenie prenosovej rýchlosti pripojenia do internetu. Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým zamestnancom ŽP Informatika s.r.o, aj skupiny ŽP Group, ktorí sa na realizácii uvedených projektov podieľali.

A štart do nového roka?

-Rok 2016 je pre nás prvým rokom plnenia stratégie spoločnosti spracovanej na obdobie 2016 – 2018 pre oblasti obchodu a marketingu, poskytovaných služieb, vývoja aplikácií, personalistiky a kvality. Verím, že aj v súčasných zložitých podmienkach ju dokážeme naplniť.

Aktuálne sa intenzívne zaoberáme prípravou na obmenu morálne a fyzicky opotrebovanej serverovej a sieťovej infraštruktúry, úspešne sme zvládli implementáciu aplikačného programového vybavenia FIRIS v externom prostredí, pripravujeme nasadenie štandardného analytického a reportovacieho nástroja.

Prezradíte nám méty do budúcnosti?

- Ambíciu byť efektívnou IT spoločnosťou chceme realizovať naplnením dlhodobých cieľov:

Zvýšiť kvalitu služieb outsourcingu, nárast podielu poskytovaných služieb externým zákazníkom, zefektívniť plánovanie a sledovanie nákladov, optimalizovať systém kontroly a sledovania licenčných politík, eliminovať šírenie škodlivého kódu v sieti, popri vývoji SW riešení na mieru vyvíjať generické SW riešenia, zvýšiť objektívnosť merania a hodnotenia výkonnosti zamestnancov, zabezpečiť dostupnosť a obnovu odborných personálnych zdrojov.

Veľkou výzvou do budúcnosti je pre nás alternatíva realizácie obmeny Informačného systému výroby ŽP a.s. Z tohto dôvodu bola spracovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá definuje rámcový návrh riešenia, ako východisko pre budúci projekt inovácie výrobného informačného systému.

A v práci s mládežou?

-Tak, ako väčšina IT firiem na Slovensku, aj naša spoločnosť dlhodobo zápasí so získaním nových kvalifikovaných IT špecialistov. Naše úsilie zamerané na spoluprácu s vysokými školami prostredníctvom operačného programu vzdelávanie neprinieslo očakávané výsledky. Z uvedeného dôvodu sme sa sústredili na regionálne vzdelávacie inštitúcie. S UMB Banská Bystrica realizujeme projekt virtuálnej IT firmy. Aktuálne naše hlavné úsilie smeruje na spoluprácu so Súkromným gymnáziom Železiarní Podbrezová. Popri už niekoľkoročnej realizácii vzdelávacieho projektu CISCO akadémie pokračujeme druhým ročníkom záujmového krúžku v programovacom jazyku JAVA. Našim cieľom je popri samotnom programovaní v reálnom IT prostredí zároveň oboznámiť študentov s firemným prostredím, našou filozofiou. Verím, že viacerí z nich po úspešnom ukončení stredoškolského, príp. vysokoškolského štúdia, nájdu u nás pracovné uplatnenie.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová