8.12.2022 07:25:12
Recertifikačný audit Systému riadenia bezpečnosti práce podľa normy OHSAS 18001


POTVRDIL PLATNOSŤ NA TRI ROKY

V našej spoločnosti sa 29. januára 2016 uskutočnil recertifikačný audit Systému riadenia bezpečnosti práce podľa normy OHSAS 18001. Externí audítori Ing. Ladislav Papík a Ing. Matúš Papík z certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia spol. s r.o. Košice, preverili funkčnosť systému vo výrobných a obslužných prevádzkarňach ŽP a.s. Detailne boli preverené - prevádzkareň oceliareň z pohľadu rozsiahlej modernizácie kontinuálneho odlievania ocele a modernizácie odprášenia, a odbor bezpečnosti a životného prostredia, vzhľadom na organizačné zmeny.
Zo záverov recertifikačného auditu nevyplynuli žiadne nápravné opatrenia. Pri záverečnom hodnotení s vedením spoločnosti zazneli odporúčania zamerané na zlepšenie zavedeného systému. Tým bola potvrdená platnosť certifikátu Systému riadenia bezpečnosti práce podľa normy OHSAS 18001 na ďalšie tri roky.

Ďakujem vedeniu akciovej spoločnosti, aj všetkým zainteresovaným zamestnancom, ktorí boli ústretoví počas tohto auditu.

Autor (zdroj): Ing. Miroslav Vrabec – Pbžp, koordinátor SRBP