20.7.2023 11:01:33
Spomienky a poďakovaniaMiroslav KŇAZÍK z Podbrezovej
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým bratom
Miroslavom KŇAZÍKOM z Podbrezovej.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina
František KÚR z Valaskej.
„Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac, než tí ostatní. O to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich.“
Dňa 2. februára sme si pripomenuli siedme výročie odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý otec a švagor
František KÚR z Valaskej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Hana, synovia Ferko, Marián a Peťo s manželkami, vnuci Jakub, Maťo, Daniel a Tomáš, švagriná Lidka
František ŠANTROCH z Valaskej.
„V srdci si uchováme spomienku na teba a tvoje láskavé srdce a ruky, ktoré nám vždy pomohli. Ďakujeme ti za všetko a s láskou spomíname.“
Dňa 2. februára uplynulo deväť rokov, ako nás opustil milovaný otec, starý a prastarý otec
František ŠANTROCH z Valaskej.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou spomínajú dcéry Hana, Lidka, vnuci Ferko, Marián a Peťo s manželkami a pravnuci Jakub, Maťo, Daniel a Tomáš
Mária MAJERÍKOVÁ z Dolnej Lehoty.
Prvého februára uplynulo osem rokov odvtedy, ako nás navždy opustila naša drahá manželka, mama a stará mama
Mária MAJERÍKOVÁ z Dolnej Lehoty.
Spomíname s láskou a úctou
Helena ŠTELLEROVÁ  z Valaskej.
„Hoci dopísaný bol príbeh jedného človeka, príbeh sa nekončí, ostáva v nás.“
Dňa 5. februára uplynulo už šesť rokov, čo nás navždy opustila milovaná
Helena ŠTELLEROVÁ z Valaskej.
S láskou spomíname
Jozef VAŇO z Podbrezovej
“„Hoci odišiel si bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky na teba zostanú navždy v nás.“
Dňa 20. februára uplynú štyri roky od chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý otec, starý otec, brat a švagor
Jozef VAŇO z Podbrezovej
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname
Viliam ŠKULTÉTY z Brezna.
„Ako ticho žil, tak ticho odišiel, skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote.“
Dňa 7. februára sme si pripomenuli prvé výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec
Viliam ŠKULTÉTY z Brezna.
S láskou a úctou spomíname
Iveta ŠVEJKOVSKÁ z Hronca.
Dňa 13. februára si pripomenieme jedenásť rokov odvtedy, čo nás navždy opustila milovaná dcéra, mama, sestra a stará mama
Iveta ŠVEJKOVSKÁ z Hronca.
S láskou a úctou spomínajú mama, sestra, dcéry a vnučka Anička
Jozef BELKO z Čierneho Balogu - Fajtov.
„Prinášame biele ruže, majú biele lupienky, my sme do nich uložili všetky naše spomienky. Odišiel, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije spomienkami.“
Dňa 22. februára 2016 uplynnie deväť rokov, ako nás opustil
Jozef BELKO z Čierneho Balogu - Fajtov.
S láskou a úctou na neho spomína manželka Janka, syn Erik s rodinou a ostatná rodina
7/
Pavol BOVA z Hornej Lehoty

Darina BOVOVÁ z Hornej Lehoty.
„Kyticu kvetov na hrob vám kladieme, s láskou a úctou na vás spomíname.“
Dňa 24. februára uplynie dvanásť rokov, čo nás navždy opustil otec, starý a prastarý otec
Pavol BOVA z Hornej Lehoty
a 27. decembra uplynulo päť rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, stará a prastará mama
Darina BOVOVÁ z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinamiAutor (zdroj): v texte