20.7.2023 11:00:55
Na zníženie administratívnej záťaže v zahraničnom obchode stále čakáme


S Ing. Ingrid NÁGELOVOU, vedúcou odboru expedície a obchodnej administratívy


 Ing. Ingrid NÁGELOVÁ, vedúca odboru expedície a obchodnej administratívyUplynulý rok bol náročný. Aký bol pre vás? Zaznamenali ste aj zásadné teritoriálne zmeny?

-Uplynulý rok bol určite aj pre nás jedným z najnáročnejších. Boj našich obchodníkov a partnerov z dcérskych obchodných spoločností o „každú tonu“ zákaziek znamenal pre výrobné prevádzkarne ťažkú operatívu v plánovaní výroby. Nás ovplyvnilo najmä dopĺňanie chýbajúcich mesačných objemov zákazkami z nasledujúceho mesiaca, čo sa prejavilo rastom skladových zásob tovaru vyrobeného pred termínom dodania, ktorý naši zákazníci neboli ochotní prijať. Tento negatívny dopad z posunutej expedície a fakturácie bol však určite nižší, ako keby sme v danom mesiaci stratili výrobné kapacity.


Teritoriálne zmeny pri expedícii našich výrobkov neboli zásadné. Najväčší objem bezšvíkových rúr sme aj v minulom roku vyviezli do Poľska, Talianska, Českej republiky a Nemecka. Významnejší medziročný prepad v expedícii o približne 4600 ton sme mali len pri vývoze valcovaných rúr do USA, dodávaných pre ropný priemysel. Najväčší medziročný nárast o približne 52 percent sme zaznamenali v expedícii výmenníkových rúr pre Južnú Kóreu. Najviac našich oblúkov skončilo aj v minulom roku u našich zákazníkov v Poľsku, Francúzsku a Holandsku. Kontinuálne odlievané bloky sme expedovali najviac do Nemecka a Českej republiky.

Železiarne Podbrezová investujú ročne nemalé finančné prostriedky do investičného rozvoja. Neoddeliteľnou súčasťou investičného rozvoja sú aj riešenia v logistike expedície výrobkov. Kde sú ešte rezervy? Čo by vám uľahčilo prácu?

-V expedičnej logistike by pre nás bolo určite ideálnym riešením mať všetky výrobky pod jednou strechou, v jednom expedičnom sklade. Keďže nám to územné rozloženie Železiarní Podbrezová nedovoľuje, štandardne nakladáme jeden kamión na dvoch, až troch expedičných miestach. S rastúcimi požiadavkami našich zákazníkov na povrchovú úpravu a balenie, pociťujeme v súčasnosti najväčšie rezervy pri nakládke presných rúr. Určite by sme uvítali rozšírenie kapacít na uskladnenie balených a olejovaných rúr, aby operácie balenia, ale hlavne olejovania, neboli realizované bezprostredne pred nakládkou, respektíve počas nej.

Zhruba 90 percent výrobkov zo ŽP expedujete do zahraničia. Nie tak dávno ste v rozhovore spomenuli, aká je náročná administratíva spojená s legislatívou. Pociťujete v tomto smere zlepšenie?

-Ani nie, skôr naopak. Nový rok nám napríklad priniesol novú požiadavku tureckých colných orgánov preukázať pôvod výrobkov vyvážaných do Turecka dvoma dokladmi. Pri priemernej realizácii 500 ton mesačne to pre nás znamená povinnosť vystaviť každý mesiac navyše ďalších 22 certifikátov o pôvode a po verifikovaní na SOPK v Banskej Bystrici ich expresne odoslať prostredníctvom kuriérskych služieb colnému deklarantovi zákazníka. Bohužiaľ, to pre nás neznamená len navýšenie administratívnej náročnosti, ale aj navýšenie nákladov na certifikáciu a kuriérske služby o približne 550 eur mesačne.

Stále sme v očakávaní rozšírenia funkcionality elektronických služieb v colnom konaní v rámci národného projektu Centrálny elektronický priečinok. Práve tento projekt by nám mal priniesť zníženie administratívnej záťaže v colnom konaní a umožniť elektronicky podávať colné vyhlásenia so všetkými potrebnými prílohami.

Plynie tretí mesiac roku 2016. Čo si želáte do nasledujúcich mesiacov?

-Mojim najväčším želaním je, aby nám naši zákazníci zachovali svoju priazeň a nedali sa zlákať dumpingovými cenami čínskych, ale aj ukrajinských rúr, ktorých export do Európskej únie stále rastie. Spolieham sa na súdnosť Európskej komisie, že konečne rozhodne o zavedení antidumpingových ciel na čínske oceľové výrobky, ktoré dorovnajú rozdiel medzi dumpingovou a reálnou trhovou cenou a zastavia každomesačný pokles cien, hlavne valcovaných rúr. Prajem si, aby sme mali opäť stabilný objem zákaziek, ktorý nám umožní efektívne plánovať výrobu, aj expedíciu našich výrobkov.

Expedičný sklad Vt


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová