20.7.2023 11:00:49
Našim konečným cieľom je prispievať k zvyšovaniu kvality a produktivity výroby ŽP a.s


S profesorom Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc., riaditeľom ŽP VVC, s.r.o.


Ing. Ľudovít Parilák, CSc., riaditeľ ŽP VVC s.r.o.
Aký bol uplynulý rok vo vašej spoločnosti z hľadiska vytýčených cieľov?

-Výskum a vývoj je kontinuálny proces, takže na väčšine výskumných úloh pracujeme dlhšie ako jeden rok. Samozrejme, v spolupráci s výrobnými prevádzkarňami riešime aj úlohy operatívneho charakteru.Z hľadiska výskumných úloh bola naša orientácia zameraná hlavne na optimalizáciu technologických procesov výroby valcovaných, aj presných rúr, na zvyšovanie kvality ich výroby a v neposlednom rade sme veľkú pozornosť venovali metodológii modelovania simulácie výrobného procesu v podmienkach Železiarní Podbrezová a.s. Myslím si, že vytýčené ciele sme naplnili, a to aj vďaka stále lepšej spolupráci s prevádzkarňami oceliareň, ťaháreň rúr a valcovňa rúr. Priamo sme sa podieľali na riešení úloh prevádzkového charakteru, ktoré prispeli k zvyšovaniu kvality, ale aj produktivity práce.Veľmi nás teší, že rok 2015 bol z hľadiska kvality vyrábaných kontinuálne odlievaných oceľových blokov, ale aj rúr valcovaných a presných, najlepší za celú históriu. V roku 2015 sme naplnili ciele v oblasti zlepšovania spolupráce s univerzitami a ďalšími výskumnými ústavmi. Dobudovaná bola sieť partnerských pracovísk, ktoré sa podieľali i podieľajú na riešení našich výskumných úloh pre potreby ŽP a.s. O tom svedčí aj úspešná konferencia k 175. výročiu ŽP a.s., ktorá sa uskutočnila v septembri jubilujúceho roku na Táľoch.

Veľkú pozornosť sme venovali príprave na druhé plánovacie obdobie čerpania štrukturálnych fondov HORIZONT 2020. Máme pripravené výhľadové projekty a predmet výskumu až do roku 2020, ktoré plne korešpondujú s koncepčným a strategickým zámerom rozvoja ŽP a.s. Vrcholom bola príprava Národného projektu v oblasti výroby a spracovania ocele, ktorý bol prezentovaný na MH SR v novembri 2015. Z hľadiska obsahu a zámeru bol akceptovaný a prípadná realizácia by vytvorila definovaný rámec rozvoja a inovácie výrobného procesu v ŽP a.s.

Prezradíte nám, ako pokračujete v rozpracovaných projektoch týkajúcich sa presných rúr a vo výskume kotlových akostí?

Numerický model redukovne

-Verím, že naše výsledky sú všeobecne známe, pretože sú výsledkami nielen nášho výskumu, ale aj práce výrobných prevádzkarní ŽP a.s. S radosťou môžeme konštatovať, že bol ukončený vývoj technológie výroby valcovaných rúr z kotlovej akosti P92, ktorá je určená pre ultrasuperkritické teploty: do 625 stupňov Celzia, pri pretlaku pary 30 MPa (megapascalov). Môžeme povedať, že týmto sa ŽP a.s. stali svetovým výrobcom valcovaných rúr kotlových akostí s feritickou matricou, pretože vyrábajú všetky akosti, ktoré sú v súčasnosti vo svete vyvinuté. Naša kolegyňa Ing. Lucia Domovcová práve dnes (rozhovor bol uskutočnený 15. marca – pozn. redakcie) prezentuje túto akosť na medzinárodnej konferencii „Kotle a energetická zařízení 2016“ v Brne.

Veľmi významným prínosom je, že sme v rámci jedného projektu, ako prví na svete, vyvalcovali akosť P92 s prídavkom bóru a dusíka. Predbežné výsledky poukazujú na výborné mechanické vlastnosti. Z pohľadu presných rúr sme pristúpili k riešeniu mikroštruktúrnej podstaty plastických deformácii, hlavne pre optimalizáciu a racionalizáciu procesu ťahania. Za najdôležitejšie pokladáme otvorenie úlohy pre modelovanie a simuláciu procesov ťahania presných rúr, aj prvé výsledky, ktoré garantujú možnosť výroby rebrovaných rúr v podmienkach ŽP a.s.

Spomeniete aj ďalšie rozpracované úlohy?

-V tomto roku riešime osem firemných projektov, pričom sme otvorili novú problematiku výskumu a vývoja v oblasti hutníckej keramiky. Pripravujeme nové spoločné pracovisko s Hutníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach (HF TUKE) v oblasti vodného modelu medzipanvy. Veľmi sa aktivizujeme v oblasti výskumu povrchového inžinierstva a nedeštruktívnych metód hodnotenia kvality výroby s Fakultou výrobných technológii TUKE so sídlom v Prešove. Tento výskum je zameraný na procesné inžinierstvo, na kvalitu vnútorných a vonkajších povrchov vyrábaných rúr a na aplikácie moderných metodík nedeštruktívnych skúšok v podmienkach ŽP a.s. Podieľame sa aj na riešení úlohy európskeho významu v rámci RFCS (Výskumný fond pre uhlie a oceľ), so zameraním na bimetalické rúry. Sme spoluriešiteľmi dvoch grantových úloh v rámci APVV, a to v oblasti kontinuálneho odlievania so Strojníckou fakultou STU v Bratislave a v oblasti spracovania priemyselných odpadov s HF TUKE.

Model dierovania

Ako hodnotíte spoluprácu s ďalšími inštitúciami?

-Ako som už povedal, máme dobudované partnerské pracoviská na univerzitách a vo výskumných ústavoch. Za hlavných partnerov pokladáme VÚZ- PI Bratislava a TUKE. V roku 2016 budeme mať už tri spoločné pracoviská a ďalšie dve sú v štádiu prípravy. Ak sa naše ciele podarí naplniť, verím, že dobudujeme aj Priemyselné výskumno – vývojové centrum pre potreby ŽP a.s.

Čo považujete za prioritu súčasnosti?

-Je to jednoznačné. Pre nás je prioritou úspešná účasť v programoch Výskum, vývoj a inovácie a získanie podpory zo štrukturálnych fondov v plánovacom období 2016 – 2022. Na toto obdobie máme jasnú predstavu o prioritách v oblasti výskumu a vývoja, o budovaní infraštruktúry v oblasti výskumu a vývoja včítane budovania spomínaného Priemyselného výskumno – vývojového centra pre ŽP a.s. Uvedené úlohy majú širší rozsah, musia byť totiž priamo nadviazané na koncepciu a stratégiu rozvoja Železiarní Podbrezová. Našim konečným cieľom je prispievať k zvyšovaniu kvality a produktivity výroby a tým prosperity materskej spoločnosti, čo nesporne súvisí aj s rastom životnej úrovne jej zamestnancov.

Model ťahania - tvarový tŕň


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová