20.7.2023 11:01:16
Spomienky a poďakovaniaLadislav Faško
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, susedom a bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej rozlúčke s našim drahým manželom, otcom, starým otcom a blízkym príbuzným
Ladislavom FAŠKOM z Hronca.
Ďakujeme aj za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
Valéria DANIELIČOVÁ
„Osud je veľmi krutý, nevráti čo raz vzal, zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.“
Dňa 1. apríla uplynie šesť rokov odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná mama, stará a prastará mama
Valéria DANIELIČOVÁ z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú dcéra s rodinou
Mária KALICKÁ
Len kytičku kvetov z lásky na hrob môžeme dať, pokojný spánok priať, tichú modlitbu odriekať a s bolesťou v srdci spomínať.“
Dňa 28. marca uplynú dva roky odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná manželka, mama, stará a prastará mama
Mária KALICKÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomína manžel a dcéra s rodinou
Anna LANGOVÁ
„Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič nie je také, ako bolo predtým. Všade okolo chýba aj po rokoch tvoj hlas, mala si rada život, my teba a ty nás. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť.“
Dňa 28. marca si pripomenieme dva roky, ako nás navždy opustila milovaná manželka, mama, starká a babka
Anna LANGOVÁ z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra a syn s rodinami
Vladimír FRAŇO
Dňa 11. marca uplynuli štyri roky od chvíle, keď nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý otec a svokor
Vladimír FRAŇO z Podbrezovej,
Venujte mu prosím, spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodinaAutor (zdroj): v texte