20.7.2023 11:01:15
Spomienky a poďakovaniaIng. Anton ŠTULRAJTER z Brezna
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli na poslednej ceste rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, starým a prastarým otcom
Ing. Antonom ŠTULRAJTEROM z Brezna.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku zvlášť ďakujeme vedeniu Železiarní Podbrezová a Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina
Ján MATEJČEK z Brezna
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým druhom, bratom, švagrom a ujom
Jánom MATEJČEKOM z Brezna.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP.
Družka Evka a ostatná smútiaca rodinaFrantišek MAKRAI z Podbrezovej
Dňa 3. februára uplynuli štyri roky odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s našim milovaným otcom a starým otcom
Františkom MAKRAIOM z Podbrezovej.
S láskou a úctou na teba spomíname.
Dcéra s rodinou
Ľudovít PÉNZEŠ z Podbrezovej
„Kto v srdciach žije, neumiera.“
Dňa 19. februára uplynulo dvanásť rokov od úmrtia nášho milovaného otca
Ľudovíta PÉNZEŠA z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienku
Pavol BOVA z Hornej Lehoty
„Kyticu kvetov na hrob vám kladieme, s láskou a úctou na vás spomíname.“
Dňa 24. februára si pripomíname trinásť rokov odvtedy, čo nás navždy opustil milovaný otec, starý otec a prastarý otec
Pavol BOVA z Hornej Lehoty
Darina BOVOVÁ z Hornej Lehoty
a 27. decembra uplynulo šesť rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, stará mama a prastará mama
Darina BOVOVÁ z Hornej Lehoty.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami
JaroslavŤAŽKÝ z Michalovej
„Nedá sa zabudnúť na milovaných, čo skončili svoju pozemskú púť.“
Dňa 27. februára uplynie päť rokov odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s milovaným synom, manželom, otcom a bratom
Jaroslavom ŤAŽKÝM z Michalovej.
S láskou a úctou spomíname
Emil BOROŠ z Valaskej
„Aj keď si navždy odišiel, všetko krásne čo si nám dal, ostalo v nás.“
Dňa 27. februáa si pripomenieme tridsať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný otec, starý a prastarý otec
Emil BOROŠ z Valaskej.
S láskou a úctou spomína syn Zdeno s rodinou
Mária KUPCOVÁ z Polomky
„Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať, pokojný spánok ti priať, modlitbu tichú odriekať a s bolesťou v srdci na teba spomínať.“
Dňa 28. februára si pripomenieme prvé smutné výročie, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mama a stará mama
Mária KUPCOVÁ z Polomky.
S láskou a úctou spomíname
Dušan SCHVARZBACHER z Brezna
„V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto mal ťa rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.“
Dňa 28. februára si pripomenieme dvanáste výročie odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedo, brat a spolupracovník
Dušan SCHVARZBACHER z Brezna.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomíname s láskou a úctou
Milan PREDAJNIANSKY z Podbrezovej
„Aj keď si navždy odišiel, všetko krásne, čo si nám dal, ostalo v nás.“
Dňa 1. marca uplynú štyri roky odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel a otec
Milan PREDAJNIANSKY z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami
án PAUKO z Podbrezovej
„Odišiel tíško, niet ho medzi nami, no v našich srdciach stále žije spomienkami.“
Dňa 7. marca si pripomenieme dvadsať rokov, čo nás opustil vo veku šesťdesiat rokov
Ján PAUKO z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami
Dana MAJEROVÁ z Podbrezovej – Štiavničky
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a všetkých nás. Odišla si navždy, hoci si veľmi túžila žiť, osud ti nedoprial tu s nami ďalej byť. Aj keď si odišla a niet ťa medzi nami, v našich srdciach ostávaš medzi nami.“
Dňa 6. marca uplynú štyri roky ako nás opustila dcéra, manželka, mama a stará mama
Dana MAJEROVÁ z Podbrezovej – Štiavničky.
S láskou a úctou spomínajú rodiny Majerová, Kamoďová a NemethováAutor (zdroj): v texte