20.7.2023 12:46:42
Z polročného rozboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyberáme

Dokončenie z čísla 17

Kontroly stavu BOZP a ochrany životného prostredia
Boli vykonávané príslušnými riadiacimi zamestnancami a odbornými zamestnancami odboru bezpečnosti a hygieny v zmysle platnej normy spoločnosti. V priebehu prvého polroka vykonali 8 369, z ktorých vyplynulo 2 306 nedostatkov, z toho bolo 59 neodstránených v termíne.
V rámci kontroly stavu bezpečnosti práce bolo vykonaných 330 kontrol na požitie alkoholických nápojov, pričom bolo skontrolovaných 2 367 zamestnancov. Z toho nebola ani v jednom prípade pozitívna skúška nad povolenú normu (prípustné objemové množstvo alkoholu v dychu).
Odborom bezpečnosti a hygieny bolo vykonaných 22 kontrol vo výrobných i nevýrobných prevádzkarňach a odborných útvaroch, a uložených 86 nápravných opatrení, ktoré sú splnené v stanovených termínoch.
V spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bola vykonaná previerka BOZP v odbore riadenia kvality.

Audity systému riadenia bezpečnosti práce
Spoločnosťou SGS Slovakia, s.r.o., bol 24. – 25. januára vykonaný recertifikačný dohľadový audit Systému riadenia bezpečnosti práce podľa OHSAS 18 001:2007. Železiarne preukázali funkčnosť v udržiavaní a zlepšovaní zavedeného systému riadenia. K zlepšeniu bolo predložené jedno všeobecné odporúčanie a príležitosť na zlepšenie. Na základe preverenia splnenia požiadaviek a skutočností, že organizácia zaviedla plánovaný systém manažérstva, ktorý udržiava, neustále ho zlepšuje a je schopný plniť ciele a politiku organizácie, bol systém riadenia spoločnosti ŽP a.s. opakovane recertifikovaný udelením certifikátu SK 10/0829, s platnosťou od 16. februára 2010 do 15. februára 2013. Najbližší dohľadový audit k obhájeniu udeleného certifikátu je naplánovaný certifikačnou spoločnosťou do 5. februára 2012.
V prvom polroku boli v prevádzkarňach a odborných útvaroch ŽP a.s. uskutočnené interné audity Systému riadenia bezpečnosti práce (IA SRBP), ktoré prebehli v termínoch v súlade s tohtoročným schváleným programom. Za prvých šesť mesiacov sa uskutočnilo desať interných auditov, pri ktorých boli uplatnené štyri požiadavky na nápravné opatrenia. Celkovo bolo predložených 48 odporúčaní na zlepšenie systému v jednotlivých prevádzkarňach a odborných útvaroch.

Prevádzkareň
(odborný útvar)
Počet
odporúčaní
Počet nápravných
opatrení
I. polrok 2011
Oceliareň
4
1
Valcovňa bezšvíkových rúr
17
0
Ťaháreň rúr
11
3
Druhovýroba
3
0
Energetika
4
0
Centrálna údržba
5
0
Doprava
2
0
Odbor technického a invest. rozvoja
-
-
Odbor technického dozoru
-
-
Odbor zásobovania
2
0
Úsek OR
-
-
Odbor obrany a ochrany
-
-
Personálny odbor
-
-
Odbor bezpečnosti a hygieny
-
-
Odbor riadenia kvality
-
-
Právny odbor
-
-
Z počtu 10 IA SRBP
48
4

Kontroly zástupcov zamestnancov
V prvom polroku bolo v akciovej spoločnosti vymenovaných 81 zástupcov zamestnancov, ktorí vykonávali kontroly stavu BOZP. Odboru bezpečnosti a hygieny bolo z vykonaných kontrol doručených 342 hlásení o ich činnosti.

Kontroly Inšpektorátu práce Banská Bystrica
Zo strany tohto kontrolného úradu boli vykonané previerky pracovísk a dokumentácií v súvislosti so šetrením závažného pracovného úrazu zamestnanca prevádzkarne centrálna údržba a choroby z povolania zamestnankyne z ťahárne rúr. Uvedené šetrenia boli zo strany Inšpektorátu práce uzavreté protokolárne s nariadenými opatreniami, ktoré boli splnené v stanovených termínoch.

Kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
V sledovanom období nebola vykonaná previerka Regionálnym úradom verejného zdravotníctva z Banskej Bystrice.Protiplynová ochrana
Činnosť protiplynovej ochrany bola zameraná najmä na zabezpečovanie pohotovosti a akcieschopnosti určených síl a prostriedkov PPO, preverenie zdravotnej spôsobilosti nových členov protiplynového zboru, vykonanie základných a opakovacích školení pre získanie a osvojenie si teoretických, praktických znalostí, ako aj absolvovanie zácviku používania prostriedkov protiplynovej ochrany. Školení a zácviku v tejto oblasti sa zúčastnilo v šiestich termínoch 144 zamestnancov z prevádzkarní oceliareň, valcovňa bezšvíkových rúr, ťaháreň rúr, centrálna údržba a energetika. Títo zamestnanci sú členmi protiplynového zboru našej spoločnosti, sú oprávnení a povinní v prípade vzniku nedýchateľného ovzdušia použiť dýchacie prístroje a vykonať nevyhnutné opatrenia.
V rámci výcviku jednotlivých zmien zamestnancov závodného hasičského útvaru (ZHÚ) bolo v sledovanom období použitých 94 dýchacích prístrojov. Uvedený výcvik zmien sa uskutočnil v januári a apríli v priestoroch útvaru.
V dýchacej zóne ovzdušia pracovného prostredia boli vykonávané merania úniku škodlivých plynov. Priebežné merania úniku oxidu uhoľnatého, najmä v okolí plynových zariadení, sú sledované osobnými detektormi CO poverenými zamestnancami z oceliarne, ťahárne rúr, valcovne bezšvíkových rúr, druhovýroby, energetiky a centrálnej údržby – strediska nástrojárne.
S cieľom zaistenia protiplynovej a protivýbuchovej prevencie a pri akútnej požiadavke zo strany prevádzkarní a odborných útvarov sa zabezpečujú centrálnou protiplynovou stanicou analýzy ovzdušia a preverenie nevýbušnosti prostredia multidetektorom plynov Oldham (typ MX 21) najmä pred vykonávaním prác v uzavretých priestoroch alebo pod úrovňou okolitého terénu. Vykonanými meraniami v toto období neboli zistené pozitívne hodnoty.V prvom polroku bola pracovná úrazovosť najvyššia:
podľa dní v týždni - v utorok (8), štvrtok (4), sobotu (4), stredu (2), piatok (2), nedeľu (2),
podľa zmien – 9 v prvej zmene, 8 v tretej zmene, 6 v druhej zmene,
podľa mesiacov - vo februári (9), v januári (4), máji (4), marci (2), apríli (2), júni (2),
podľa veku – po sedem úrazov v skupinách 40 – 50 ročných a 50 – 60 ročných, 6 úrazov u 30 – 40 ročných, 3 úrazy u 20 – 30 ročných.Rekondičných pobytov v akciovej spoločnosti Tále (v spolupráci s kúpeľmi Brusno) sa v prvom polroku zúčastnilo 127 zamestnancov našej firmy. Foto: I. Kardhordová


Autor (zdroj): OBP