20.7.2023 12:46:35
Súkromná SOŠ hutnícka ŽP ponúka možnosť štúdia

Milí rodičia a možno budúci žiaci,

prihovárame sa vám vo chvíli dôležitého rozhodnutia – výberu budúceho povolania pre vaše deti a ponúkame vám možnosti štúdia v školskom roku 2010/2011 v

Súkromnej SOŠ hutníckej ŽP.


Štvorročné študijné odbory

Hutník operátor:
odbor určený pre chlapcov,
absolvent je kvalifikovaný pracovník v oblasti tepelného spracovania a tvárnenia kovov, schopný uplatniť sa na rôznych postoch hutníckej výroby.

Mechanik strojov a zariadení:
odbor určený pre chlapcov a dievčatá,
absolvent je kvalifikovaný technický pracovník v oblasti diagnostikovania a odstraňovania porúch, so zváračským preukazom.
Odbory hutník operátor a mechanik strojov a zariadení je možné študovať aj v športových triedach zameraných na futbal.

Mechanik elektrotechnik:
odbor určený pre chlapcov a dievčatá,
absolvent je kvalifikovaný technický pracovník v oblasti činností technika konštrukčného, technologického a prevádzkového charakteru,
absolvent má možnosť získať po absolvovaní skúšky Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti.


Päťročný študijný odbor

Mechanik mechatronik:
odbor určený pre chlapcov a dievčatá,
absolvent je kvalifikovaný technický pracovník pre prácu technologického, montážneho a prevádzkového charakteru.

Trojročný učebný odbor

Obrábač kovov:
odbor určený pre chlapcov a dievčatá,
absolvent vie čítať jednoduché technické výkresy, normy, technologické a pracovné postupy, rozlišuje bežné strojárske materiály podľa STN, vie určiť ich vlastnosti a rešpektovať ich pri spracovaní,
vie voliť, kontrolovať a udržiavať rezné nástroje, nastavuje, kontroluje, obsluhuje obrábacie stroje.

Základné informácie

Podmienky prijatia:
úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,
zdravotná spôsobilosť žiaka.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:
maturitná skúška pre študijné odbory, záverečná skúška pre učebné odbory.

Doklady o vzdelaní:
maturitné vysvedčenie a výučný list pre študijné odbory, výučný list pre učebné odbory.

Nadväzná príprava:
vysoká škola pre študijné odbory, nadstavbové štúdium pre učebné odbory.

Futbalisti majú možnosť pokračovať v športovej činnosti:
v družstvách staršieho a mladšieho dorastu v I. a II. lige,

možnosť tréningu na ihrisku s umelou trávou a kvalitných trávnatých plochách,
komplexné materiálne zabezpečenie,
dvojfázový tréningový proces,
využívanie metodiky FC Inter Miláno v rámci projektu Inter Campus Slovakia,
pravidelné metodické návštevy trénerov FC Inter Miláno, ktorí vedú tréningový proces,
letné a zimné sústredenia,
rehabilitácia, bazén, sauna, masáže.Multimediálna učebňa na výučbu cudzích jazykov


Peter Kupec v školskej rovnošate
V našich školách je dostatok priestoru aj na zábavu. Nedávno sme absolvovali Valentínsky ples v Dome kultúry ŽP


Programovanie CNC strojov – v popredí Ivan Čonka
Zaujímavý odborný výcvik – v popredí Patrik PecarikOdborná učebňa strojárskych predmetov

Talentové skúšky do športovej triedy

Termín: 30. marec 2010

Časti talentovej skúšky:
všeobecná: beh 30 m a 50 m, Jojo test (vytrval. beh), sed - ľah (2 min), zhyby, hĺbka predklonu,
špeciálna: prekážková dráha, slalom s loptou, beh 5 × 10 m, technická zručnosť, hra.

Ďalej škola ponúka:

moderný Školský vzdelávací program prispôsobený trhu práce,

bezplatné vzdelávanie,

odmeňovanie žiakov za produktívnu prácu do 33 eur mesačne, v končiacich ročníkoch 1,70 eura za hodinu produktívnej práce (130 eur za mesiac),

bezplatný prístup na internet, WiFi sieť,

moderné počítačové učebne, multimediálne učebne, učebne informačno-komunikačných technológií, učebňu programovania CNC strojov, odborné učebne a laboratóriá,

komplexné materiálne zabezpečenie, v každom ročníku školskú rovnošatu (oblek, kravata a sveter), ochranné pracovné prostriedky (pracovný odev na odborný výcvik),

možnosť ubytovania a stravovania v modernom školskom internáte (kuchynka, automatická práčka, telocvičňa, posilňovňa, klubovňa, WiFi sieť),

záujmovú činnosť pre vlastný odborný rast (jazykové kurzy, doučovanie, prácu s internetom, šport a iné),

možnosť získania vodičského oprávnenia typu B v autoškole SG ŽP so zľavou,

získanie elektrotechnickej spôsobilosti pre všetky elektro odbory, získanie zváračského preukazu pre strojárov,

Železiarne Podbrezová a.s. absolventom školy garantujú prijatie do zamestnanie a ďalšie vzdelávanie podľa požiadaviek zamestnávateľa.

Veríme, že sa rozhodnete správne.

Kontakty:

Súkromná SOŠ hutnícka ŽP
Družby 554/64
97681 Podbrezová

tel: 048/617 2810
www.ssosh.skAutor (zdroj): Mgr. Danica Kvačkajová, výchovná poradkyňa