20.7.2023 12:46:38
Okienko pre daňovníka: Nenechávajte túto povinnosť na poslednú chvíľu

Vážení spolupracovníci,
s nástupom roku 2010 na nás všetkých opätovne číhajú rôzne daňové povinnosti. Najrôznorodejšie dane sa stretávajú každoročne v januári.
Pripravila som pre vás krátky prehľad januárových daňových povinností.
Daň z nehnuteľností pre rok 2010

Každý, kto bol a je vlastníkom nehnuteľného majetku (pozemok, byt, garáž, dom, a pod.), podával aspoň raz od roku 2005 priznanie k dani z nehnuteľností, v ktorom uviedol výmery a podlažia svojich nehnuteľností a vypočítal daň. Podľa tohto priznania mu obecný úrad poslal platobný výmer, na základe ktorého zaplatil daň z nehnuteľností.
Priznanie k dani z nehnuteľností je v roku 2010 povinný podávať teraz len ten vlastník, u ktorého došlo v roku 2009 k zmene stavu majetku nehnuteľností. Čiže buď predal, daroval alebo kúpil, dostal, zamenil či zdedil nehnuteľnosť. Priznanie si musí vypočítať každý vlastník sám a to na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach v znp. a zároveň podľa všeobecného záväzného nariadenia tej obce, v ktorej katastrálnom území sa priznávaná nehnuteľnosť nachádza.
Priznanie je vlastník povinný podať do 31. januára 2010 na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné na každom obecnom alebo mestskom úrade. Takže, ak ste v roku 2009 kúpili záhradku v Podbrezovej, predali byt v Brezne a zdedili rodičovský dom v Heľpe, máte tieto povinnosti:
- do 31. januára 2010 podať priznanie k dani z nehnuteľností za záhradku v Podbrezovej na Obecný úrad v Podbrezovej, podať priznanie k dani z nehnuteľností za rodičovský dom v Heľpe na Obecný úrad v Heľpe. V každom prípade ste však boli povinní oznámiť akúkoľvek zmenu vlastníctva nehnuteľností príslušnému obecnému alebo mestskému úradu do 30 dní od zápisu tejto zmeny v katastri nehnuteľností
V prípade, že už nevlastníte žiadnu nehnuteľnosť v Brezne, nebudete podávať v Brezne priznanie k dani z nehnuteľností. Ak aj v Brezne budete ešte vlastniť napr. garáž, potom ste povinní priznanie za garáž podať.

Kolegovia, často zabúdame na oznamovaciu povinnosť voči obecným a mestským úradom, čo tieto úrady môžu pokutovať.

Miestny poplatok za komunálny odpad, daň za psa

Povinnosťou daňovníka – občana, je do konca januára 2010 uhradiť miestny poplatok za odvoz komunálneho odpadu a daň za psa. Tieto dane a poplatky vyrubuje každoročne obec všeobecne záväzným nariadením obce. V tomto nariadení sú stanovené jednotlivé sadzby daní a poplatkov. Je v záujme každého občana, aby presne vedel, koľko má zaplatiť, aby zbytočne nepreplácal alebo aby ho obec nenaháňala za nedoplatky na dani. Preto si treba pozrieť obecné nariadenie.

Zaplatiť daň za psa je povinnosťou občana do 31. januára 2010, podľa sadzieb uvedených vo všeobecne záväznom nariadení obce.
Napríklad, mesto Brezno pre rok 2010:
- nezdaňuje jedného psa chovaného v rodinnom dome, za každého ďalšieho požaduje daň 16,59€,
- zdaňuje každého psa chovaného v bytovom dome sadzbou 49,79€,
- zdaňuje 23,23 € každého prihláseného psa v záhradnej chatke, chate a priľahlom pozemku,
- zdaňuje 23,23 € každého prihláseného psa v ostatnej stavbe , v stavbe na podnikanie,
- zdaňuje 23,23 € každého prihláseného psa na pozemkoch využívaných na podnikanie.

Ak v trvalých bydliskách jednotlivých členov domácností nenastala zmena v porovnaní s minulým rokom, nie je potrebné nahlasovať osobitne platby za komunálny odpad pre tento rok. Len v prípade, že občan požaduje zníženie ročného poplatku za niektorého člena domácnosti, napr. z dôvodu štúdia mimo bydliska, práce v zahraničí, je potrebné túto skutočnosť doložiť potvrdením školy o štúdiu alebo potvrdením zahraničného zamestnávateľa.

Zároveň, ak podniká niekto z vašej rodiny a používa pri podnikaní motorové vozidlo (osobné, nákladné alebo prípojné) je povinný do 31. januára 2010 podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2009. Podnikateľ daň vypočíta a prizná podľa množstva a druhu motorových vozidiel používaných na podnikanie. Sadzby dane z motorových vozidiel sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení (VZN )príslušného vyššieho územného celku. Ak má podnikateľ, fyzická osoba, trvalé bydlisko v Brezne, riadi sa všeobecne záväzným nariadením Banskobystrického kraja. Ak firma so sídlom v Žiline používa vozidlá na podnikanie, naštuduje si VZN Žilinského kraja.

Keďže 31. január 2010 pripadá na nedeľu, pre všetky horeuvedené povinnosti platí presun na najbližší pracovný deň, teda na pondelok 1. februára 2010. Nenechávajte si však splnenie týchto povinností na posledný deň, zbytočne ho strávite čakaním v rade.
Autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, odbor riadenia daní a účtovníctva