20.7.2023 10:44:55
Zo záverečnej konferencie

Logo Európska únia


Sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom pre
operačný program Vzdelávanie
Agentúra Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR
Logo Operačný program vzdelávanie

Zo záverečnej konferencie.

Pedagogickí pracovníci Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová v rámci projektu „Vybudovanie MECHATRONICKEJ MODULÁRNEJ STANICE a s tým súvisiaca inovácia obsahu a metód vzdelávania“(ITMS: 26110130588)“ sa poslednýkrát stretli na pracovnom workshope.
Konferencia sa uskutočnila 29. júna 2015 v priestoroch klubovne Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a svojou prítomnosťou ju podporili Ing. Mária Niklová, personálna riaditeľka ŽP a Ing. Miloš Dekrét, výrobný riaditeľ ŽP.

Záverečné hodnotenie otvorila riaditeľka súkromnej školy Ing. Anna Pavlusová. Zhrnula priebeh projektu a informovala o pomoci, ktorú sme dostali na jeho začiatku, od zriaďovateľov a personálnej riaditeľky. K slovu sa dostal Mgr. Jozef Zákalický, ktorý vymenoval jednotlivých zúčastnených členov projektu. Každý člen k 30. júnu 2015 ukončil všetky svoje povinnosti. Dosiahnuté výsledky prezentovali traja zúčastnení. Ako prvá vystúpila Ing. Lucia Vojčíková s prezentovaním jednotlivých vzdelávaní formou vytvoreného filmu z nadobudnutej fotodokumentácie. Za tónov romantickej hudby mali možnosť účastníci workshopu nasať atmosféru jednotlivých vzdelávaní. Vystúpenie menovanej pokračovalo prezentáciou úlohy Experta 6 a vytvoreným pracovným zošitom potrebným na predmet Informatika v odbore mechanik mechatronik. O svojej práci podala informácie aj Ing. Miriam Pindiaková, Expert 9. Jej práca bola zameraná na tvorbu pracovného zošita a súbor prezentácií na predmet Mechanika už menovaného odboru. Za majstrov odborného výcviku vystúpil Stanislav Piatrov, Expert 7 a pred všetkými zúčastnenými prezentoval časť aktivity, zameranej na teoretické vyučovanie a odborný výcvik a jednotlivé možnosti práce s ňou na učive Meranie tvarov. Po zhodnotení jednotlivých aktivít sa k slovu dostali hostia, ktorí poďakovali za príjemné stretnutie a záslužnú prácu projektovému tímu v oblasti vzdelávania. Záverečné slová riaditeľky škôl mierili aj do oblastí, kde by sa v budúcnosti ešte dali získať projekty zamerané na pomoc pri vzdelávaní a budovaní jednotlivých odborných učební. Záverom tohto stretnutia boli rozhovory, po ktorých si účastníci v skupinkách mali možnosť pozreli vybudované učebne mechatroniky s názornými ukážkami prác jednotlivých študentov, vedených Ing. Petrom Flaškom.

Zo záverečnej konferencie.

Foto: I. Kardhordová
Autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková, koordinátor projektu pre vzdelávacie aktivity