20.7.2023 10:28:03
Novoročné predsavzatia výrobných spoločností


Ing. Miroslav ŠABART, generálny riaditeľ ŽĎAS, a.s.

Ing. Miroslav ŠABART, generálny riaditeľ ŽĎAS, a.s.
- V mojom prípade sa nedá hovoriť o predsavzatiach, pretože v osobnom živote si predsavzatia nedávam, mám skôr vyslovene osobné želania. V pracovnej rovine by som skôr hovoril o plnení nastavených hospodárskych plánov k spokojnosti vlastníkov a zamestnancov spoločnosti ŽĎAS, a.s., ale aj zákazníkov, ktorí od značky ŽĎAS očakávajú kvalitu a spoľahlivosť dodaného tovaru a zariadení.
Preto je pre mňa po pracovnej stránke najdôležitejšie nadviazať na úspešné výsledky predchádzajúceho roka a priblížiť sa im v tomto roku, pokiaľ možno, aj ich prekročiť. K tomu je dôležité získať ďalšie zákazky k dotiahnutiu predovšetkým strojárskej výroby. To je práve oblasť, ktorej by som sa rád veľmi intenzívne venoval. Podľa môjho názoru stále existujú trhy, na ktorých môžeme byť úspešní a kde nie je hospodárska klíma a investičný apetít potenciálnych zákazníkov ovplyvnený mediálnym tlakom o nastupujúcej celosvetovej hospodárskej recesii.
Som optimista a verím, že splníme nastavené ciele a prispejeme tak k rastu celého hospodárstva Českej republiky.  Ing. Jozef BÁNIK, generálny riaditeľ ŽP EKO QELET a.s.

  Ing. Jozef BÁNIK, generálny riaditeľ ŽP EKO QELET a.s.
  Obchodná spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. sa v uplynulom roku zamerala na kvalitu dodávok šrotu pre materskú spoločnosť. V mesačnom plnení plánovaného ročného množstva šrotu – 200 532 ton - sme nemali problém. Odbor Gork vo vyhodnotení dodávateľov za 2011 jednoznačne konštatuje, že sme sa v dodávkach šrotu pre ŽP a.s. v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne zlepšili. Predruhovanie je v posledných štyroch mesiacoch pod 1,5 percenta a znečistenie je ojedinelé. Je to logickým výsledkom značných investícii do zlepšenia stavu stredísk a zberní, kde sú splnené požadované ekologické a environmentálne podmienky. Takmer všetko je vybetónované, odkanalizované, vypanelované. Zaviedli sme v spoločnosti motiváciu zamestnancov na separáciu farebných kovov. Mesačne motiváciu vyhodnocujeme. Prax nám ukazuje, že niektoré výkupné ceny FK ešte upravíme. Ak pripomínam minuloročné investície, treba spomenúť vybudovanie kamerového systému a dochádzkového systému. Tieto systémy už má skoro každá spoločnosť, ale v našom rozsahu nie. Súčasných 92 "live" kamier v 14-tich strediskách a po dobudovaní Prievidze a up grade Hliníka a Žiliny to bude 101 kamier. Systém je prevádzkovaný na slušnej úrovni. Kamerový systém je nielen bezpečnostný nástroj, ale aj nástroj riadenia, keď vedenie spoločnosti - každý riaditeľ - má ráno pred poradou prehľad o vizuálnom stave zásob vo všetkých strediskách. Dochádzkový systém teritoriálne obsiahol 2/3 Slovenska. Sme dislokovaná spoločnosť a dochádzkový systém zlúčil do jedného celku všetky strediská a zberne. Majitelia aj vedenie budú svojim príkladom dbať, aby mali prehľad o pohybe zamestnancov a odborných zamestnancov vo všetkých strediskách. Priame prepojenie na mzdy predpokladáme v apríli 2012.
  Osobitnú zmienku si zasluhuje Nový informačný systém (NIS). Nahradil staršiu technológiu pôvodného zásobovania. Podstata tkvie vo fakte, že všetky váhy v strediskách a zberniach sú pripojené priamo na počítače, cez ktoré sa výkup šrotu uskutočňuje automatizovane.
  Cez internet sa záznam o výkupe prenesie do databázy na serveri v ŽP a.s. Akákoľvek ďalšia manipulácia s dátami je monitorovaná a zaznamenávaná. Prehľady z NIS -u sú zaujímavé nielen pre vedenie ŽP EKO QELET a.s., ale aj pre Enš a vedenie ŽP a.s. Naše informácie o nákupe šrotu budú zapracované do Manažérskeho informačného systému ŽP a.s.(MIS). Je len logické, že "dátová kocka" MIS-u bude mať zmysel len vtedy, ak ju "nakŕmia" svojimi dátami všetci dodávatelia šrotu do ŽP a.s.
  Situácia so šrotom na slovenskom trhu sa zhoršuje. Je tu nástup silnej konkurencie ako TSR a Kovod, ktorá dodáva šrot do SSM Strážske a ukrajuje zo slovenského šrotárskeho koláča. Desiatky menších flexibilných šrotárov deformujú ceny, pretože nemusia mesačne expedovať celú svoju produkciu.
  Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. môže profitovať na vybudovanej infraštruktúre a nových systémoch.
  Mojím predsavzatím je, aby sme vedenie spoločnosti spolu s majiteľmi vedeli zainteresovať a podnietiť zamestnancov k výkonom, ktoré zabezpečia prosperitu spoločnosti v roku 2012.
  Ing. Václav SMAZAL, generálny riaditeľ TS Plzeň.  - Predovšetkým musím konštatovať, že rok 2011 nebol pre našu spoločnosť taký úspešný, ako sme si predstavovali. Z dôvodov, ktoré sme nemohli ovplyvniť, sa nepodarilo vyfakturovať niektoré zákazky, aj keď boli u nás vyrobené a pripravené na expedíciu. Zákazníci z rôznych dôvodov požiadali o odsun expedície dodávok až do tohoto roka, či už to bola nepripravenosť na montáž alebo príčinou bola finančná výhodnosť dodávok v roku 2012, v súvislosti so zmenami daňových a colných zákonov v danej krajine. V priebehu druhého polroka dochádzalo aj k značnej kumulácii zákaziek, čo viedlo k veľkému termínovému napätiu, radu neštandardných opatrení a dôsledok bol, že nie vždy boli zákazky zabezpečované s optimálnymi nákladmi. To všetko sa pochopiteľne premietlo aj do celkového výsledku hospodárenia spoločnosti.

  Aj napriek uvedeným problémom sa podarilo splniť základný strategický zámer spoločnosti - naďalej sa zviditeľňovať a upevňovať si postavenie na svetových trhoch, najmä v odboroch kovacie a vulkanizačné lisy. Svedčia o tom zákazky realizované v roku 2011, ale aj tie, na ktoré máme uzatvorené zmluvy, resp. sme pred podpisom kontraktov na nasledujúce obdobie.

  Už v prvej polovici roku 2011 sme dodali zariadenia pre modernizáciu kovacieho lisu 120 MN pre ruského zákazníka. Montáž zákazník z prevádzkových dôvodov plánuje začať až v apríli 2012. Po projekte lisu 140/170 MN, ktorý sme čínskemu zákazníkovi dodali v roku 2010, sme podpísali kontrakt na dodávku projektu ďalšieho „obrieho“ kovacieho lisu 165/185 MN, rovnako pre čínskeho zákazníka. Môžeme sa pochváliť, pretože z dostupných informácií dva najväčšie kovacie lisy, ktoré sú v súčasnosti v realizácii, budú mať dizajn TS Plzeň. Úspešne bol dokončený aj projekt modernizácie vytlačovacieho lisu pre firmu Constellium Děčín. Úspešní sme boli aj v odbore vulkanizačné lisy. Podpísali sme kontrakt na dodávku sedemnástich kusov vulkanizačných lisov do USA. Prvá etapa, sedem lisov - bolo už dodaných a v súčasnosti sú uvádzané do prevádzky. Ďalší mimoriadny kontrakt sa podarilo podpísať s firmou Bělšina v Bielorusku. Ide o dodávku 21 vulkanizačných lisov VL 100“, čo je zákazka, ktorá sa svojim objemom zaraďuje medzi najväčšie, ktoré boli v tomto odbore a v tejto veľkosti lisov dodané. Koncom minulého roka sme uzatvorili ďalší zaujímavý kontrakt na nový vytlačovací lis 12,5 MN pre ruského zákazníka. Uvedené projekty nám zabezpečujú plné kapacitné vyťaženie výroby, najmä v druhej polovici roka.
  V súčasnosti sa konajú finálne rokovania s ďalšími zákazníkmi. Máme reálnu šancu podpísať kontrakt na modernizáciu kovacieho komplexu pre ruského zákazníka, kontrakt na dodávku nového kovacieho lisu 90 MN pre zákazníka z Francúzska a s Vítkovicami finalizujeme veľký kontrakt na dodávku valcovacieho zariadenia pre pakistanského zákazníka. Všetky uvedené zákazky musia byť zabezpečené v priebehu rokov 2012 a 2013. Pochopiteľne, objemy týchto zákaziek už presahujú naše kapacitné možnosti, v oblasti výroby, aj v inžinierskych činnostiach. V prípade získania uvedených zákaziek budeme musieť značný objem prác a dodávok zabezpečovať prostredníctvom externých dodávateľov. Tento rok bude preto veľmi náročný pre nás aj z hľadiska koordinácie a riadenia projektov.
  V zabezpečovaní nových zákaziek pre budúce obdobie sme boli úspešní, a to aj napriek výraznému zhoršeniu podmienkach na svetových trhoch. Naše predsavzatia pre tento rok sú plne podriadené hlavným cieľom, ktoré chceme dosiahnuť:
   - ďalej hľadať všetky možnosti na znižovanie nákladov, a tým zabezpečenie rentability zákaziek a plánovaný výsledok hospodárenia,
   - aj napriek technickej a termínovej náročnosti zákaziek zabezpečiť ich priebeh k plnej spokojnosti zákazníkov,
   - v nových zákazkách zabezpečiť dôsledné využitie všetkých skúseností z už realizovaných objednávok,
   - v maximálnej miere optimalizovať termínový priebeh zákaziek v spoločnosti tak, aby nedochádzalo k situáciám, ktorých dôsledkom by bolo prijímanie mimoriadnych opatrení, čo vo väčšine prípadov vedie k zvyšovaniu nákladov.


  Ing. Ľubomír Kupec, generálny riaditeľ Žiaromat Kalinovo a.s.


  - Na začiatku roku 2012 v mene svojom, Predstavenstva Žiaromat a.s. a všetkých zamestnancov Žiaromat a.s. vám prajem veľa zdravia, šťastia a úspechov v pracovnom aj osobnom živote.
  Zároveň chcem poďakovať za dosiahnuté výsledky spoločnosti všetkým našim zamestnancom, dodávateľom aj odberateľom za korektnú spoluprácu v minulom roku. K tejto dobrej spolupráci nesporne prispela aj zvyšujúca sa kvalita našich výrobkov.


  Želám všetkým spoločnostiam ŽP GROUP ďalší úspešný rok. Verím, že taký bude aj napriek nepriaznivým správam, ktoré sa šíria okolo nás.
  Andrej OROLÍN, konateľ KBZ s.r.o..


  - Napriek z každej strany sa ozývajúcim hlasom o hroziacej kríze je treba zabrániť panike a pokúsiť sa vytvoriť prostredie, kde bude príjemná pracovná atmosféra, ktorá nám pomôže prekonať akékoľvek nástrahy, ktoré nás môžu prekvapiť v tomto roku. Zameriame sa na sledovanie nových trendov, ktoré nám pomôžu uľahčiť prácu a znížiť náklady.

  A na záver želanie celej našej skupine - veľa radosti z úspechov a veľa energie na riešenie problémov.  Ing. Tomáš Bevilaqua, asistent generálneho riaditeľa spoločnosti TRANSMESA.


  - Želám všetkým spoločnostiam ŽP Group, aj ich všetkým zamestnancom s rodinami úspešný a šťastný rok 2012. Firme TRANSMESA želám minimálne také úspechy ako v minulom roku, čo považujem za pomerne vysoký cieľ, keďže uplynulý rok bol z pohľadu dosiahnutých výsledkov naším historicky najlepším. Poďakovanie za to patrí všetkým zamestnancom TRANSMESY, ako aj zamestnancom ostatných spoločností ŽP Group, ktorí sa svojím profesionálnym prístupom a ústretovosťou tiež podieľali na našich úspechoch. Za kľúč k úspechu v tomto roku považujeme najmä dokončenie investičných akcií z minulého roku, zameraných na zvýšenie výrobných kapacít malých rúr, ich hladké zavedenie do prevádzky a zabezpečenie odbytu pre celý výrobný sortiment. Verím, že všetky vyslovené priania sa stanú realitou a čaká nás znovu úspešný rok.
  Autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová