20.7.2023 12:46:38
Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna. Celý proces jej tvorby, pripomienkovania, schvaľovania a zverejňovania je realizovaný v elektronickej forme. Oboznámenie zamestnancov so stanovenými postupmi a povinnosťami, ktoré z nej vyplývajú, je zabezpečované prostredníctvom vedúcich zamestnancov. Na druhej strane, všetkým zamestnancom je smernicou S-271 Tvorba organizačných noriem a individuálnych riadiacich aktov stanovená povinnosť oboznamovať sa s tou vnútornou legislatívou, ktorá je potrebná pri výkone ich funkcie alebo profesie. Aj z tohto dôvodu je tu pravidelná rubrika Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje, kde sú zverejňované informácie o organizačných normách, individuálnych riadiacich aktoch a informačných aktoch, ktoré boli vydané v priebehu predchádzajúceho obdobia.

V novembri a decembri 2016 boli zverejnené organizačné normy:
Poriadok P-01/2015
revízia 4, zmena III
Organizačný poriadok ŽP a.s.
Smernica S-016/2016
revízia 0, zmena 0
Cezhraničná spolupráca pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
Smernica S-402/2016
revízia 2, zmena 0
Havarijný plán ŽP a.s. - Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
Smernica S-410/2016
revízia 2, zmena 0
Nakladanie s odpadom v ŽP a.s.
Smernica S-434/2016
revízia 2, zmena 0
Činnosť prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr
Pokyn PO-006/2016
revízia 0, zmena I
Zabezpečenie čistenia a kontroly komínov
Pokyn PO-020/2016
revízia 0, zmena 0
Kompetencie zriaďovateľa vo vzťahu k štatutárnym orgánom SG ŽP a SSOŠH ŽPV novembri a decembri 2016 boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty
predsedu Predstavenstva ŽP a.s.:
Rozhodnutie č. 08/2016Spustenie „“IS na správu registratúry“ do ostrej prevádzkyV novembri a decembri 2016 boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty
generálneho riaditeľa ŽP a.s.:
Rozhodnutie č. 20/2016Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. decembri 2016 a od 01.01.2017V novembri a decembri 2016 boli vydané a zverejnené informačné akty
generálneho riaditeľa ŽP a.s.:
Oznámenie č. 07/2016Sadzby stravného pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách
Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:
http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm


Autor (zdroj): Ing. Soňa Roštárová