20.7.2023 10:28:05
S profesorom Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc., riaditeľom ŽP VVC s. r.o.

Bol to rok stabilizácie našej činnosti


Ako hodnotíte uplynulý rok v ŽP VVC s.r.o.?
- Rok 2010 sme vo svojich zámeroch označili za rok stabilizácie činnosti našej spoločnosti. Z hľadiska vonkajšieho prostredia bol pozitívne ovplyvnený priaznivým ekonomických vývojom vo výrobnom programe ŽP a.s. Podbrezová. To výrazne stimulovalo aj našu výskumno - vývojovú činnosť a vytvorilo priaznivé podmienky pre našu aktivizáciu. Za dôležité pokladáme, že 7. októbra 2010 MŠVVaŠ SR našej spoločnosti udelilo „Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskumno - vývojovú činnosť“, ktoré nám vytvára podmienky získania finančných prostriedkov pre realizáciu výskumno - vývojových činností zo zdrojov štátneho rozpočtu, prípadne z prostriedkov EÚ. Podmienkou získania osvedčenia bolo aj zavedenie systému manažérstva kvality v organizácii a získanie „Certifikátu SMK podľa STN ISO 9001:2000“. V roku 2010 pokračovali aktivity v rozširovaní spolupráce s výskumnými ústavmi a univerzitami v SR, ČR a Slovinsku. Aktívne sme sa zapájali do riešenia prevádzkových úloh pri zabezpečení zákazkovej činnosti ŽP a.s. Napriek problémom s personálnym budovaním pracoviska a vlastnej prístrojovej a laboratórnej infraštruktúre, môžeme konštatovať, že všetky hlavné úlohy
plánované pre rok 2010 sme splnili, vrátane pozitívneho výsledku hospodárenia.
Osobitne vyzdvihujem naše aktivity v oblasti materiálovo - technologickej inovácie, náš podiel na zavedení špičkovej kotlovej akosti P 91 do výroby a ukončenie vývoja VNb - mikrolegovanej akosti v rámci projektu EUREKA E! 4029. V environmentálnej oblasti bola ukončená úloha v bezodpadovej technológii spracovania rafinačnej trosky až po jej odovzdanie útvaru technického riaditeľa pre realizáciu v podmienkach ŽP a.s. Boli získané prvé poznatky o hydrometalurgickom spracovaní odpraškov z EOP.
Významnou mierou sme prispeli k zapojeniu sa do riešení dvoch projektov v rámci operačných programov, ktoré budú riešené v rokoch 2011 - 2014. Boli nadviazané priame pracovné kontakty s firmou TRANSMESA. Z ďalších úloh spomeniem napríklad aktivity v oblasti zvyšovania životnosti nástrojov, v oblasti kvality pozinkovaných rúr a podobne. Rozsah práce nášho sedem členného kolektívu bol v roku 2010 prezentovaný 34 výskumnými správami a siedmimi publikáciami, ktoré boli uverejnené v časopisoch a odprezentované na odborných konferenciách, doma aj v zahraničí.

2. S akými predsavzatiami ste vstúpili do nového roka?
- V roku 2010 sme získali rad významných poznatkov a praktických skúseností v oblasti modelovania termicko-deformačných procesov pri valcovaní bezšvíkových rúr a v spolupráci so SjF STU Bratislava v oblasti modelovania kontinuálneho odlievania na ZPO. Ide o veľmi významné zadania, ktoré z hľadiska stratégie rozvoja sú základom pre plne automatizované a on - line riadené technologické procesy v ŽP a.s. Vzhľadom k tomu bolo k 1. februáru 2011 vytvorené nové výskumné oddelenie: Modelovanie a simulácia procesov.
Hlavné úlohy na rok 2011 v oblasti operatívnych úloh budú definované na poradách výrobného úseku ŽP a.s. V oblasti výskumu za prioritné v roku 2011 pokladáme:

  - optimalizáciu technologických parametrov stavu mikroštruktúry a subštruktúry, a zabezpečenie zákazkovej činnosti kotlovej akosti P 91,
  - analýza chemickej a štruktúrnej koncepcie kotlovej akosti P 92 a rozbor možnosti jej valcovania v podmienkach ŽP a.s.,
  - vyvinutú akosť mikrolegovanej ocele realizovať pre konkrétnu zákazku
  - urobiť systematický krok ku kontrolovanému zvyšovaniu kvality rúr kontrolovaných ultrazvukom. Využiť modelovanie a simuláciu pre konkrétne riešenia vo valcovni bezšvíkových rúr a v ZPO,
  - získať poznatky, ktoré by umožnili predložiť návrh na konečné riešenie odpraškov z EOP. Presadiť systematizované zavádzanie vysokovýkonných povlakovaných nástrojov v podmienkach ŽP a.s.
  V oblasti zapojenia sa do nových projektov sa chceme aktívne zúčastniť na riešení dvoch, v rámci OP 02 a 04, a sledovaním jednotlivých výziev sa pokúsime získať ďalšie projekty s finančným zabezpečením.
  V oblasti budovania infraštruktúry budeme spolupracovať s odborom riadenia kvality ŽP a .s. v priestoroch budovy múzea a zakúpime svetelný mikroskop pre metalografické analýzy. Budeme pokračovať v softwarovom zabezpečení činnosti pracoviska.
  V oblasti spolupráce chceme zlepšiť kontakt medzi výskumno -vývojovými pracovníkmi ŽP Group.

  Dôležitou úlohou je vytváranie medzinárodných kontaktov, v prvej etape sa zúčastňovať medzinárodných nettworkov a tak vytvárať združenia viacerých pracovísk, s cieľom riešenia spoločných projektov, nadväzovania osobných kontaktov a pod. Už v tomto období sme členmi kolektívu, ktorý podal projekt v rámci 7 RP EU (oblasť kontinuálneho odlievania) a jedného projektu COST (kotlové akosti). Veríme, že tieto projekty budú schválené. Čakáme na vyjadrenie IMT Ľubľana Slovinsko k nášmu návrhu na spoluprácu. Chceme pokračovať v spolupráci so spoločnosťou TRANSMESA.
  Výsledky výskumnej činnosti budú prezentované na konferenciách v Nemecku, Slovinsku, Poľsku a Českej republike.
  Chceme pokračovať v spolupráci v oblasti obchodu a marketingu pri zvýšení kvality prezentácie výrobkov ŽP a.s. formou školení a prípravou podkladov pre propagačné, resp. prospektové materiály.

  Záverom vyslovujem poďakovanie Predstavenstvu ŽP a.s. za podporu činnosti našej spoločnosti, ako aj všetkým pracovníkom v prevádzkarňach ŽP a.s., bez ktorých by mnohé úlohy nebolo možné vyriešiť, nášmu najbližšiemu partnerovi, pracovníkom odboru riadenia kvality ŽP a.s., všetkým externým spolupracovníkom a organizáciám, ktoré nám pomohli zabezpečiť hlavne experimentálne riešenia v ich laboratóriách a v neposlednom rade ďakujem interným zamestnancom spoločnosti ŽP VVC s.r.o. za ich priamy podiel na pozitívnych výsledkoch spoločnosti v roku 2010.
  Autor (zdroj): Viera Kúkolová