20.7.2023 10:45:10
Vyúčtovanie služieb za rok 2012 v súlade so zmluvou o výkone správy


Obnova bytových domov prináša výsledky
Správcovská spoločnosť ŽP Bytos, správca 1 372 bytov a nebytových priestorov, ako každý rok v súlade so Zákonom 182/1993 Zb. v platnom znení a zmluvou o výkone správy, si splnil svoje povinnosti a do konca apríla odovzdala vlastníkom bytov a nebytových priestorov daňové doklady – vyúčtovanie nákladov za služby za rok 2012 a voleným zástupcom predložila kompletnú správu a hospodárenie jednotlivých bytových domov k 31. decembru 2012. V bytových domoch, ktoré prešli významnou komplexnou obnovou, je súčasťou správy aj vyhodnotenie splácania investičného úveru, informácia o priemernej úrokovej sadzbe za rok 2012, vyhodnotenie dosiahnutých úspor po významnej revitalizácii bytových domov.
Výsledky vyúčtovania sú pozitívne, napriek tomu, že v niektorých bytových domoch (nezateplených) došlo v roku 2012 k miernemu nárastu spotreby energií na vykurovanie vplyvom intenzívnejšej zimy na začiatku roka 2012 a koncom roka 2012. V prevažnej väčšine bytových domov boli náklady nižšie ako stanovené preplatky. Podobný výsledok je aj u jednotlivých vlastníkov. Väčšiny z nich má preplatky, ktoré v týchto dňoch postupne zasielame. Spôsob rozúčtovania je daný a schválený vlastníkmi a v roku 2012 sa v porovnaní s rokom 2011 nemenil. Nezaznamenali sme zmenu ani pri rozúčtovaní nákladov na vykurovanie v pomere rozúčtovania na spotrebnú a základnú zložku.1. Cena tepelnej energie podľa dodávateľov 1-12/2012

Dodávateľ
Skutočná cena var. zložky
€/kWh vr. DPH
Skutočná cena fixná zložka
€/kWh vr. DPH
Poznámka
Dalkia, a.s.
0,0684
132,92
ŽP, a.s.
0,06276
50,5451
Švermova 2378
0,08
––
vlastná domová
plynová kotolňa
Fraňa Kráľa 2
0,0687
––
vlastná dom. plyn.kotolňa
vybud. r. 2011


1. Cena studenej vody 1-12/2012

Dodávateľ
vodné + stočné
€/m³ vr. DPH
vodné
€/m³ vr. DPH
stočné
€/m³ vr. DPH
Veolia
2,5758
ŽP, a.s.
0,5759
OÚ Podbrezová
1,0909


Významný dopad na výsledky vyúčtovania má realizácia Obnovy bytových domov. Za obdobie od roku 2010 až do roku 2012 sa uskutočnila komplexná Obnova v desiatich bytových domoch a priniesla konkrétne výsledky.
  V roku 2010 bola realizovaná Obnova Bytových Domov:
  - ŠDC 2,4 v Brezne
  - Krčulova 14,16,18 v Brezne
  - Štiavnička 211/50

  V roku 2011 bola realizovaná Obnova Bytových Domov:
  - Fraňa Kráľa 2 v Brezne
  - Štiavnička 211/48,49

  V roku 2012 bola realizovaná Obnova Bytových Domov:
  - Šupkova 46
  - Šupkova 45 ( I + II etapa)
  - Štiavnička 212/53,54
  - Štiavnička 208
  - Štiavnička 205

  V roku 2013 je realizovaná Obnova Bytových Domov:
  - Šupkova 45 ( III etapa)
  - Štiavnička 212/51,52

  Pripravuje sa Obnova Bytových Domov:
  - Štiavnička 211/46,47
  - Štiavnička 206

Realizácia komplexnej obnovy priniesla konkrétne výsledky už v prvom roku po zateplení. I napriek vypočítaným splátkam vrátane úroku za poskytnutý úver, sú stanovené zálohové predpisy približne na úrovni zálohových predpisov (ak nie sú menené okná) pred zateplením, prípadne v nasledujúcich rokoch pri znižovaní výšky úveru a prijateľnej úrokovej sadzbe, môžu byť zálohové predpisy nižšie ako pred zateplením. Z dosiahnutých úspor za energie môžu vlastníci splácať poskytnutý úver.


2. Analýza dosiahnutých úspor v obnovených bytových domoch, realizovaných v roku 2010, 2011:
množstvo kWh
Bytový
Obnova
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Úspory
2010-20012
dom
ukončená
v kWh
v kWh
v kWh
v kWh
v kWh
úspoy v %
Krčulova 14,16,18
30.9.2010
332 626
295 461
208 477,78
212 988,87
-280 950,31
33,99
ŠDC 2,4
15.11.2010
150 822
148 955
117 231
121328
-64 952
19,6
Štiavnička 211/50
30.8.2010
––
120 261
83 550
85 040
-36 711
29,3
Fraňa Kráľa 2
30.9.2011
––
296 501
238 447,23
223 563,83
-130 991
24,1
Štiavnička 211/48,49
30.8.2011
––
238 105,5
204 296
160 400
-111 515
32,63

Uvedené úspory v percentuálnom vyjadrení boli dosiahnuté i za tej skutočnosti , že cena za kWh sa zvýšila za uplynulé obdobie zhruba o 6 percent.

Veľmi zaujímavé porovnanie je v mernej spotrebe za rok 2012 v bytových domoch, ktoré z hľadiska architektonického tvoria jeden stavebný celok a majú porovnateľnú podlahovú plochu, približný počet obyvateľov, ale neboli rovnako zateplené.

Bytový dom
zateplený/nezateplený
Merná spotreba
v kWh/m²
Štiavnička 211/48,49
zateplený v roku 2011
57,41
Štiavnička 211/46,47
nezateplený
93,21
Štiavnička 211/50
zateplený v roku 2010
60,93


Rozdiel v mernej spotrebe medzi bytovými domami Štiavnička 211/48,49 (zateplený bytový dom) a Štiavnička 211/46,47 (nezateplený bytový dom), ktoré sú porovnateľné čo do podlahovej plochy a počtu obyvateľov, je názorovým príkladom zmeny postoja jeho obyvateľov. Vlastníci bytového domu Štiavnička 211/46,47 si v januári 2013 odsúhlasili komplexnú OBNOVU svojho bytového domu. V súčasnosti je v príprave projektová dokumentácia. Zateplenie bytových domov, napriek počiatočnej vysokej investícií, má mnoho výhod. Pre rozhodnutie oBD vlastníkov, presvedčia reálne výsledky zateplených domov – úspora energií, nová kvalita bývania, zvýšená tepelná pohoda. A to je tá správna cesta ako znížiť účty za energie, ktoré všetci, ktorí obývame bytové domy, dostávame po ukončení kalendárneho roka.


Dom v Podbrezovej na Kolkárni po obnove...a vo fáze obnovy. F: Anna Nociarová
Autor (zdroj): Ing. Věra Buláková, riaditeľka ŽP BYTOS, s.r.o.