20.7.2023 12:46:27
Školenia sú prispôsobované požiadavkám

Jazykové kurzy vnímajú zamestnanci ako benefit

Školský rok sa skončil aj v jazykových kurzoch organizovaných personálnym odborom - referátom vzdelávania. Ing. Viery Dubcovej, referentky vzdelávania, sme sa pri tejto príležitosti opýtali:

Ako hodnotíte školský rok jazykovej prípravy zamestnancov?
- Jazykovú prípravu sme organizovali vo výučbe anglického jazyka. Kurzy sa začali od septembra 2011 a skončili 30. júna 2012. Na základe dobrej spolupráce v minulých rokoch sme aj v tomto školskom roku oslovili jazykovú školu SPEAK Banská Bystrica. Výučba bola realizovaná v dvoch variantoch – individuálna a skupinová, vždy so slovenským a anglickým lektorom, s celkovým počtom 109 prihlásených. Individuálna výučba bola určená hlavne pre zamestnancov, ktorí ju potrebujú pri výkone svojej profesie. S anglickým lektorom ju absolvovalo 29 a so slovenským lektorom 35 zamestnancov. Skupinovú výučbu sme robili len v starom závode v učebniach referátu vzdelávania.
Z celkového počtu 45 prihlásených zamestnancov boli vytvorené tri skupiny so slovenským lektorom a jedna skupina s anglickým lektorom, ktorá mala 8 účastníkov vzdelávania. V priebehu výučby boli účastníci testovaní na zistenie úrovne získaných vedomosti. Podľa hodnotenia lektorov frekventanti zaznamenali pokrok v jazykových zručnostiach a získali istotu pri komunikácii v anglickom jazyku.
Jazykový kurz hodnotili zúčastnení veľmi pozitívne a majú záujem pokračovať vo vyučovaní aj v budúcom školskom roku. Oceňujú predovšetkým možnosť zvyšovať svoju jazykovú spôsobilosť a vnímajú to ako významný benefit, ktorý im poskytuje zamestnávateľ.

Váš referát zabezpečuje predovšetkým prípravu a vzdelávanie zamestnancov ŽP v zmysle vnútropodnikovej legislatívy. Tam sa nehodnotí školský, ale kalendárny rok. Môžete nám priblížiť polročnú bilanciu?
- V pláne na tento rok máme vyškoliť 8 897 zamestnancov, požiadavky sú však priebežne dopĺňané. Základnú oblasť vzdelávania tvoria kurzy a školenia vyplývajúce z legislatívy, kvality, BOZP a kvalifikačné školenia vyplývajúce z požiadaviek na pracovné miesto.
Z oblasti vyhradených technických zariadení zdvíhacích sme realizovali hlavne základné kurzy žeriavnikov, základné kurzy viazačov bremien v zmysle Oprávnenia na výchovu a vzdelávanie a z oblasti tlakových zariadení to boli základné a opakovacie kurzy obsluhy tlakových nádob, kurzy na obsluhu plynových zariadení skupiny A, B.
Z ostatných technických školení to boli hlavne základné a periodické zváračské kurzy, úradné skúšky zváračov, ktoré sme realizovali so Zváračskou školou SSOŠH ŽP a Výskumným ústavom zváračským Bratislava, ostatné technické školenia zabezpečujeme externe na základe ponúk dodávateľov.
Školenia z oblasti SMK sú zamerané na poskytnutie informácií o normách pre kvalitu, o nástrojoch neustáleho zlepšovania, cieľoch kvality, o činnosti prevádzkarne. Vykonávajú sa raz ročne, prípadne podľa potreby, v zmysle dôležitosti pohľadu na kvalitu. Špecifické požiadavky v oblasti vzdelávania o kvalite sú pripravované v spolupráci s referátom zabezpečenia kvality, prípadne konkrétnou prevádzkarňou alebo odborným útvarom.
Pre zamestnancov z odboru riadenia kvality - metrológie, metalografie a defektoskopie sme v spolupráci s externými dodávateľmi zabezpečili rôzne odborné kurzy, konferencie a semináre pre vybraný okruh pracovníkov podľa potrieb na profesiu a pracovné miesto.
Školenia SEM a SRBP sú realizované interne v prevádzkarňach a odborných útvaroch poverenými zamestnancami. Za uvedené obdobie sme vyškolili štyroch nových interných audítorov SRBP spoločnosťou SGS s.r.o. Košice.
V oblasti BOZP a PO sa za prvých šesť mesiacov tohto roka uskutočnili hlavne periodické preškolenia pre práce vo výškach, školenia o požiarnej ochrane, školenia požiarnych hliadok. Uvedené školenia realizujeme internými lektormi. Základný kurz lešenárskych technikov úspešne absolvovali dvaja zamestnanci odboru bezpečnosti práce a hygieny.
V oblasti dopravy je vzdelávanie zamerané hlavne na odbornú spôsobilosť zamestnancov v koľajovej doprave v spolupráci so Železnicami SR, školenie vodičov referentských vozidiel v spolupráci so SSOŠH Podbrezová a školenie vodičov z povolania. Z plánovaného počtu máme k 31. júnu 2012 vyškolených za všetky oblasti 3 067 zamestnancov.

Prezradíte nám niečo aj z oblasti ostatnej prípravy?
- Ukončili sme „Manažérske vzdelávanie“ v rozsahu troch modulov pre 86 majstrov a 37 vedúcich stredísk. Vzdelávanie bolo realizované so spoločnosťami PEAS a AGITO. V spolupráci so ŽP Informatika sme zabezpečovali a ďalej realizujeme pre našich zamestnancov školenie z oblasti výpočtovej techniky – MS Excel, MS Word pre plánovaný počet 305 zamestnancov (školenia sa zúčastnilo zatiaľ 82 zamestnancov). Zabezpečujeme aj účasť našich zamestnancov na odborných seminároch a konferenciách, na základe požiadaviek sa ich zúčastnilo doposiaľ 47 zamestnancov.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová