20.7.2023 12:47:26
Tretie rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievárenstvo a kováčstvo sa konalo na Táľoch

Nevyhnutnosť aktívnej spolupráce medzi trhom práce a vzdelávanímV dňoch 19.- 20. januára 2012 sa uskutočnilo tretie rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievárenstvo a kováčstvo v hoteli Stupka na Táľoch. Za Železiarne Podbrezová a.s. sa na tomto rokovaní zúčastnili: Ing. Mária Niklová - členka sektorovej rady a členovia pracovnej skupiny Ing. Mária Demianová a Pavol Pekár.


V úvode rokovania odzneli informácie o zmenách v zložení sektorovej rady a vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho rokovania. Následne bola prezentovaná analýza makroekonomických a odvetvových ukazovateľov za tretí štvrťrok 2011. Prítomní hodnotili analýzu a jej využitie pre prax veľmi pozitívne a konštatovali, že je potrebné ju spracovať i za rok 2011 a potom vždy kvartálne .
V ďalšej časti rokovania bol vyhodnotený aktuálny stav jednotlivých národných štandardov zamestnaní (NŠZ). Pracovná skupina za ŽP a.s. sa podieľa na vytvorení deviatich NŠZ, z toho v ôsmich NŠZ ako hlavný autor a v jednom ako ďalší autor. V súčasnej dobe je päť národných štandardov schválených, jeden pripravený na schvaľovanie a tri sú v stave prípravy.
Na treťom pracovnom stretnutí (ako aj na predchádzajúcich), sme si odovzdali svoje názory, postrehy, skúsenosti pri navrhovaní národných štandardov a hľadali sme optimálne zadefinovanie národných štandardov zamestnaní, pričom pre odbor hutníctvo komunikujeme prevažne s pracovnou skupinou z U.S.Steel.
Bolo konštatované, že je veľmi dôležité, aby projekt pokračoval aj po ukončení tejto etapy a aby v maximálnej miere spolupracoval predovšetkým s rezortom školstva, kde vidíme najväčší potenciál prínosu práve pri prognózovaní štruktúry odborného vzdelávania, náplne jednotlivých študijných odborov v priamej náväznosti na potreby praxe - t.j. v súlade s popismi, vypracovávanými v národnej sústave povolaní (NSP). Iba dôkladným poznaním potrieb, povolaní, uplatniteľných na trhu práce s presným vymedzením kompetencií, kde majú najviac informácií a skúseností práve zamestnávatelia, pomôžeme odstraňovať priepasť medzi súčasným stavom v školstve a ich ponukou absolventov a potrebami zamestnávateľov.
Za zváženie tiež stojí návrh na výmenu skúseností, názorov a podnetov s českou skupinou, pracujúcou na NSP.
Osobné stretnutia jednotlivých členov pracovných skupín, ako aj stretnutia s ostatnými účastníkmi rokovania sektorovej rady z radov zamestnávateľov, štátnych orgánov, školstva a odborových zväzov, sú veľkým prínosom pri výmene informácií a definovaní stratégie pre budúcnosť. Je výborné, že projekt NSP ponúka túto možnosť a my – členovia sektorovej rady - to v plnej miere využívame pri tvorbe štandardov i vo svojom povolaní.

Autor (zdroj): Ing. Mária Niklová, personálna riaditeľka