20.7.2023 10:45:00
S Ing. Annou Kováčovou, riaditeľkou ZANINONI Slovakia s.r.o.

Spokojnosť zamestnancov je rovnako dôležitá ako spokojnosť zákazníkov
Pani riaditeľka, na začiatku roka bolo vašim najväčším želaním prinášať kvalitné a kompletné služby. Darilo sa vám tieto predsavzatia v uplynulých mesiacoch plniť?

-Dosiahnuté výsledky od začiatku tohto roka sú dôkazom, že vieme poskytovať skutočne dobré a kvalitné služby pri obstarávaní jednotlivých prepráv. Ak porovnáme počet požiadaviek na prepravu a počet realizovaných prepráv s rovnakým obdobím minulého roku, sú to vyššie čísla a dúfam, že to takto bude aj pri hodnotení celého roku 2014.
Od januára tohto roku do konca septembra sme obstarali 6282 prepráv po ceste aj po železnici, exportov aj importov. Pri tomto počte prepráv evidujeme jednu uznanú sťažnosť, dve uznané reklamácie a jedna reklamácia nebola uznaná. V porovnaní s minulým rokom je to o šesť prípadov menej a hoci ide o stotiny percent k počtu prepráv, v trende skvalitňovania našich služieb budeme pokračovať.

Vo vašej spoločnosti počas uplynulých týždňov vládol čulý ruch. Pustili ste sa do modernizácie pracoviska pre disponentov. Na čo ste stavili?

-Len dobre vytvorené podmienky na pracovisku prispievajú k zvýšeniu pracovného výkonu a vytváraniu priaznivej, motivujúcej pracovnej atmosféry. Zmena a úprava pracoviska je tiež dôsledkom modernizácie a zlepšovania pracovných postupov.
V tomto prípade som stavila na spokojnosť zamestnancov. Tá je pre mňa rovnako dôležitou hodnotou ako spokojnosť zákazníkov. Ak si predstavím, čo všetko sú naši ľudia schopní urobiť pre splnenie požiadaviek našich klientov a zároveň od nich denne požadujeme plné pracovné nasadenie pri napĺňaní predmetu činnosti spoločnosti, títo zamestnanci potrebujú vidieť a cítiť snahu zamestnávateľa poskytnúť im to, čo k tomu potrebujú.
Dôležitú úlohu zohráva aj fakt, že na tomto pracovisku trávia minimálne jednu tretinu dňa a som presvedčená, že investícia do racionalizácie a zlepšenia pracovného prostredia bude mať rýchlu návratnosť.Kolektív pracovníkov Zaninoni Slovakia s.r.o.: vrchný rad zľava: Martin Kašša, Janeta Čapeková, Soňa Procházková, Mgr. Katarína Kaliská, Martin Daxner, dolný rad zľava: Anna Paliderová, Ing. Anna Kováčová, riaditeľka, Viera Gurská.
Foto: A. Nociarová


V spolupráci so ŽP Informatika a prevádzkarňami ŽP ste prepracovali distribučnú logistiku, následne zlepšili pracovné podmienky pre zamestnancov, čo ešte plánujete zmeniť?

-Vypracovanie systémového riešenia pre nakládku a distribúciu výrobkov Železiarní Podbrezová považujem skutočne za veľký úspech. Pred tromi rokmi bolo dôležité zrealizovať predstavu plánovania nakládky a overiť jej fungovanie v praxi, vytvoriť systémový základ, do ktorého okrem nás a ŽP a.s., dnes majú prístup ďalší užívatelia.
Samozrejme, je to otvorený systém priebežne dopĺňaný a upravovaný podľa požiadaviek všetkých zainteresovaných strán. Chcela by som len pripomenúť, že od začiatku sa na jeho tvorbe významnou mierou podieľali zamestnanci obchodného úseku ŽP a.s. a títo zostali pre nás dodnes komunikačným spojením pre riešenie aktuálnych potrieb. Čo sa týka nedávnej rekonštrukcie a zlepšenia pracovného prostredia, považujem to len za ďalší dobrý krok pre úspešné napĺňanie podnikateľského zámeru a cieľov spoločnosti.
A čo plánujem v najbližšom období? Dokončiť vytvorenie novej webovej stránky spoločnosti ZANINONI SLOVAKIA, a to v spolupráci so ŽP Informatika a odborom predaja a marketingu ŽP. Verím, že spoločným úsilím čoskoro vznikne pekná a moderná stránka, ktorá osloví našich súčasných i nových potenciálnych obchodných partnerov.

Ako vidíte posledné mesiace tohto roka?

-V najbližších dňoch bude v našej spoločnosti vykonaný recertifikačný audit pre certifikáciu zhody systému kvality s normou ISO 9001:2008. Bude vykonaná previerka dokumentácie systému riadenia kvality, ktorá potvrdí, že zavedený systém je schopný plniť ciele a politiku spoločnosti.
Čo sa týka obstarania prepráv - záver roka je pre nás vždy rušný. Všetci chcú ešte splniť svoje tohtoročné záväzky a dodať tovar k zákazníkom, mnohé prepravy sú súrne, prioritné, hľadajú sa kombinácie pre zostatky menšieho množstva a pod. Na druhej strane musíme rešpektovať rôzne obmedzenia a informácie o možnosti termínov dodania a tých je v závere roka skutočne veľa. Čakajú nás teda náročné posledné mesiace tohto roka, s čím ale počítame, a verím, že sa nám podarí splniť všetky požiadavky k úplnej spokojnosti zákazníkov.
Pohľad do zmodernizovaných priestorov spoločnosti
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová