20.7.2023 12:46:18
S Ing. Milanom SRNKOM, PhD, vedúcim odboru technického a investičného rozvoja

Na investície polovičná suma predchádzajúcich rokov


Odrazil sa vplyv hospodárskej krízy na plnení minuloročných úloh vyplývajúcich z plánu technického a investičného rozvoja?
- Nástup hospodárskej a finančnej krízy sa začal prejavovať už v druhej polovici roku 2008, teda v období, kedy sa robí investičný plán na nasledovný rok. Investičný plán na rok 2009 bol už teda prijatý v redukovanej podobe. Hospodárska a finančná kríza nás dokonca prinútila k prehodnoteniu už niektorých uzatvorených zmlúv. Pre porovnanie, v roku 2009 sme celkovo preinvestovali 5,765 mil. eur, čo predstavuje len 48 percent z výšky investícií vynaložených v roku 2008.

Spomeniete najvýznamnejšie investičné akcie, ktoré boli realizovaná v spomenutom období?
- Najvýznamnejšou a zároveň najzložitejšou technologickou investíciou bola realizácia špeciálnej kontinuálnej dvojžilovej galvanickej linky na pozinkovania HPL rúr. Inštalovaná linka kontinuálneho typu pre pozinkovanie HPL rúr je jediná v krajinách stredoeurópskeho a východoeurópskeho regiónu. Linka umožňuje galvanicky pozinkovať rúry s vonkajším priemerom od 8 do 42 mm, v dĺžkach 4 000 – 6 000 mm.

Hrúbku naneseného Zn povlaku je možné voliť od 8 do 30 m. Na zlepšenie koróznej odolnosti sa na povrch rúr aplikuje modrá, resp. silno vrstvová pasivácia bez Cr6+ a povrch sa môže utesniť organickým pečatidlom. Technológia povrchovej úpravy galvanickým pozinkovaním bola pre železiarne novinkou a preto si vyžadovala rozsiahlu optimalizáciu technologického procesu, ktorá ešte prebiehala aj na začiatku roka 2010.
Za ďalšiu významnú investičnú akciu môžeme považovať inštaláciu automatickej píly ExatCut MAC 155 na delenie úpichov. Po ukončení výroby v dcérskej spoločnosti ŽP Tažírny trub Svinov, spol. s r.o., bola do Železiarní Podbrezová a.s. prevezená, zmodernizovaná a uvedená do prevádzky linka na nedeštruktívne skúšanie rúr, ktorá umožňuje skúšanie rúr vonkajšieho priemeru 12 až 60 mm, pomocou metódy vírivých prúdov a ultrazvuku.
Rok 2009 určite nebol ľahký a v tejto súvislosti by som chcel poďakovať všetkým spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na investičných akciách.

Ako ste odštartovali tento rok a ktoré investície technického a stavebného charakteru budú kľúčové na nasledujúce obdobie?
- Koniec roku 2009 síce priniesol mierne oživenie trhu, no situácia v čase tvorby investičného plánu nebola taká, aby mohlo dôjsť k významnému zvýšeniu investícií. V tejto oblasti treba zachovať určitú opatrnosť a počkať na dlhodobejšiu stabilizáciu spoločnosti. V roku 2010 plánujeme investovať na úrovni roku 2009.
Medzi najvýznamnejšie investičné akcie tohto roka budú patriť parná turbína v teplárni nového závodu, ktorá umožní zužitkovať prebytočné odpadové teplo pary na elektrickú energiu, modernizácia ZPO rozšírením výroby o nový formát - kvadrát 125 mm, ktorá sa úspešne uskutočnila už v marci, modernizácia zariadenia protikoróznej ochrany rúr UV lakom, rekonštrukcia linky kotlových rúr č. 3, ktorá spracováva rúry dĺžok do 22 m, modernizácia izolácie plášťa krokovej pece pre tŕňové tyče, modernizácia pohonu SRW. Medzi významné investície roku 2010 bude patriť aj prevoz, modernizácia a uvedenie do prevádzky časti zariadení zo ŽP Tažírny trub Svinov, spol. s r.o.
Medzi najvýznamnejšie investície stavebného charakteru určite bude patriť už zrealizovaný výťah pre zdravotne postihnutých pacientov v zdravotnom stredisku ŽP a.s.

Vaše želanie spoločnosti k jubileu?
- Je veľmi potešujúce stretať v areáli našej spoločnosti viac kamiónov, čo pre nás znamená viac práce. Je veľmi potešujúce stretať v areáli našej spoločnosti viac nových zamestnancov, čo znamená rozbeh výroby. Všetko sa to prejaví v spokojnosti našich zamestnancov, v pohode a šťastí v rodinách. Želal by som preto našej spoločnosti k jubileu hlavne prosperitu, lebo tá je zárukou pre dobré životné podmienky aj jej zamestnancov. Zároveň želám všetkým zamestnancom našej spoločnosti pevné zdravie a veľa priateľských ľudí vo svojom okolí.


Najvýznamnejšou a zároveň najzložitejšou technologickou investíciou bola realizácia špeciálnej kontinuálnej dvojžilovej galvanickej linky na pozinkovanie HPL rúr. F: A. Nociarová


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová