20.7.2023 12:46:35
Súkromne gymnázium ŽP ponúka možnosť štúdia

Milí rodičia a možno budúci žiaci,
prihovárame sa vám vo chvíli dôležitého rozhodnutia – výberu budúceho povolania pre vaše deti a ponúkame vám možnosti štúdia v školskom roku 2010/2011 v Súkromnom gymnáziu ŽP.

Zamerania:
gymnázium – šport,
gymnázium – informatika.

Gymnázium – šport


Vzdelávací program gymnázia so zameraním na telesnú výchovu poskytuje priestor k optimálnemu spojeniu vzdelávania na gymnáziu a športového tréningu. Umožňuje vytvoriť žiakom špeciálne podmienky a režim rozvíjajúci ich športové nadanie. Za týmto účelom sme pripravili školský vzdelávací program s rozšírením dotácie hodín telesnej výchovy na tri hodiny a športovej prípravy na štyri hodiny do týždňa v každom ročníku. Tréningový proces prebieha aj v popoludňajších hodinách podľa druhu športu v jednotlivých športových kluboch.

Kmeňové športy:
futbal: družstvá staršieho a mladšieho dorastu v I. a II. lige, možnosť tréningu na kvalitných trávnatých plochách, využívanie metodiky FC Inter Miláno v rámci projektu Inter Campus Slovakia,
golf: Centrum talentovanej mládeže, tréningy na golfových simulátoroch v areáli školy a na ihrisku Grey Bear Tále, turnaje doma a v zahraničí,
biatlon: škole bol Ministerstvom školstva SR od 1. 9. 2009 pridelený štatút „Centrum olympijskej prípravy“,
kolky: účasť v I. lige dorastu,
hokej: účasť v I. lige dorastu.


Talentové skúšky: 29. marec 2010


Časti talentovej skúšky:

všeobecná: beh 30 m a 50 m, Jojo test (vytrval. beh), sed - ľah (2 min), beh 5 × 10 m, zhyby, hĺbka predklonu,
špeciálna: podľa zvoleného športového odvetvia.


Gymnázium – informatika

Poslaním školského vzdelávacieho programu je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Obsah je zameraný na získanie vedomostí a zručností z algoritmizácie, programovania, informačných a komunikačných technológií (IKT) v kancelárskom prostredí, v prostredí internetu a schopnosti vedieť aplikovať IKT v iných predmetoch. Dôraz sa kladie na činnostný spôsob nadobúdania poznatkov vedúci k objavovaniu zovšeobecnení a zákonitostí. Učebný plán sme upravili rozšírením dotácie hodín na štyri hodiny informatiky v každom ročníku.

Forma a dĺžka štúdia:
denná štvorročná.

Základné podmienky prijatia:
úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,
zdravotná spôsobilosť žiaka,
úspešné vykonanie talentových skúšok (pre zameranie šport).

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:
maturitná skúška.

Poskytnutý stupeň vzdelania:
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A.

Nadväzná príprava:
vysoká škola.

Žiakom, ktorí majú talent a chuť študovať a športovať v našej škole ponúkame:
nadštandardné materiálne vybavenie – počítačové učebne a jazykové učebne vybavené multimediálnou technikou,
mladý kvalifikovaný pedagogický zbor,
voliteľné predmety v 3. a 4. ročníku podľa záujmu žiakov,
štúdium dvoch cudzích jazykov (anglického, francúzskeho, nemeckého, ruského) s možnosťou zložiť niektorú z medzinárodne uznávaných skúšok,
výhodné internátne ubytovanie a stravovanie v školskej jedálni,
využívanie internetu vo vyučovacom i mimovyučovacom čase,
možnosť komunikácie žiakov a rodičov s učiteľmi prostredníctvom internetu (elektronická žiacka knižka, výukový portál MOODLE),
mimoškolské záujmové aktivity,3
v každom ročníku školskú rovnošatu,
možnosť získania vodičského oprávnenia typu B v autoškole SG ŽP so zľavou pre žiakov SG ŽP,
komplexné športové zabezpečenie,
celodennú starostlivosť v školskom internáte.
Člen Predstavenstva ŽP a.s. a riaditeľ pre kapitálový rozvoj Ing. Ľudovít Ihring odovzdáva notebook prváčke - informatičke Michale Vlčekovej


Na biológii – Ema Ivanová a Martina CisárikováŠportová príprava na novom školskom
multifunkčnom ihrisku – v popredí
Matuš Pohančeník a Matúš Štofík

Barbora Figľušová sa zamerala na golf

Špeciálne pre športovcov:
veľkú telocvičňu, posilňovňu, ihrisko s umelou trávou, golfové trenažéry,
dvojfázové trénovanie, letné a zimné sústredenia,
rehabilitáciu – bazén, sauna, masáže,
športovú výstroj, príspevok na sústredenia,
možnosť využívania športových areálov zainteresovaných klubov.

Špeciálne pre informatikov:
spoluprácu so ŽP Informatika s.r.o., UMB B. Bystrica pri tvorbe projektov,
absolvovanie ECDL testov,
vzdelávanie žiakov v oblasti navrhovania, budovania a správy počítačových sietí v rámci kurzov CISCO akadémie,
notebook pre prácu v škole i domácu prípravu.

Veríme, že sa rozhodnete správne.Kontakty:

Súkromné gymnázium ŽP
Družby 554/64
97681 Podbrezová

tel: 048/617 2810
www.sgzp.sk


Autor (zdroj): Mgr. Ľubica Goceliaková, výchovná poradkyňa