20.7.2023 10:44:54
Zaujímavosti k obnove horného nádvoria hradu Ľupča – 5. časť

„Starý palác“

V období medzi rokmi 1490 až 1531, kedy hrad ovládal obávaný a ambiciózny rod Dóczyovcov sa popri zlepšovaní obranyschopnosti objektu prihliadalo aj na budovanie nových priestorov. Práve v tom čase bola delová veža a staršie časti hradu prepojené v úrovni suterénu novovzniknutými miestnosťami. Na južnej strane bola vybudovaná nová vyklenutá obvodová hradba, čím hrad získal šošovkovitý pôdorys, ktorým je charakteristický aj v súčasnosti. Viacerými navážkami vzniklo horné nádvorie, ktorého plocha bola neskôr zmenšená spomínanými arkádovými chodbami. Rozšírením zástavby smerom na západ od Donjonu vznikol areál, ktorý je charakteristický palácovou architektúrou. Predpokladá sa, že v tomto období palácovú časť tvorili tri podlažia, samozrejme ak počítame aj podzemné priestory.

Neskôr v období štvrtej stavebnej etapy, ktorá sa ukázala ako jedna z najrozsiahlejších, bola palácová časť nadstavaná o jedno podlažie. V hrade tak vzniklo množstvo rozsiahlych miestností, ktoré zabezpečovali vysoký štandard.

Najznámejšou je miestnosť na západnom nároží, v ktorej bol vybudovaný oktogonálny arkier, nesený mohutnými krakorcami. Arkier (vežička) poskytol nájomcovi nádherný výhľad na okolitú krajinu a pri externom pohľade na hrad je práve táto vežička jeho typickou črtou.

Do uvedenej miestnosti sa vchádzalo z horného nádvoria jednoramenným kamenným schodiskom, vedeným popri južnom hradnom múre, z ktorého sa zachovali kamenné fragmenty. Zaujímavosťou miestnosti je tajné točité schodisko, ktoré vedie z tejto najvyššej miestnosti až do druhého podzemného podlažia hradu, kde boli pravdepodobne situované hradné pivnice a skladové priestory. Z uvedeného obdobia sa zachovali aj renesančné okná pri najzápadnejšom priestore na 2. podlaží, ktoré majú rovné preklady a stále nesú znaky dožívajúcej gotiky. Voľným pohľadom je badateľné, že dve z troch okien boli nahradené kópiami v rámci úprav hradu po druhej svetovej vojne.

Práve južná plocha starého paláca, kde sú situované tieto tri okná, bude súčasťou obnovy horného nádvoria. Výsledky reštaurátorského výskumu nepotvrdili v spodnej časti priestoru výzdobu. Na ploche fasády boli lokalizované dve stredoveké strieľne, ktoré nebudú prezentované, pričom sa vyhotoví ich dôkladná fotodokumentácia. Popri troch zachovaných kamenných osteniach bude prezentované aj štvrté okno v juhozápadnom rohu, ktoré bolo potvrdené až sondážnym výskumom. Spôsob prezentácie tohto okna bude vytvárať plytká nika na fasáde. Malé kamenné ostenie, ktorým je osvetlené tajné točité schodisko bude prezentované v plnej miere. Zváži sa ešte osadenie chýbajúcej mreže, ktorú potvrdzujú stopy v kameni. Výskum nám ďalej potvrdil fragmenty červenej monochrómie na kamennom ostení, celá fasáda v tejto časti však bola bez maliarskej výzdoby. Pri potvrdení týchto zistení po celoplošnom odkryve bude fasáda prekrytá tenkou vrstvou omietky, ktorá bude rešpektovať pôvodný zvlnený povrch.

Stav odkrytých architektonických prvkov i výtvarnej výzdoby dodáva celému priestoru horného nádvoria vysokú hodnotu autenticity, ktorá bude obnovou ešte výraznejšia. Architektonická kvalita zachovaných detailov na hornom nádvorí je mimoriadna, čo nám dáva dobrý predpoklad na vytvorenie pôsobivého priestoru.

(zdroje: Akad. mal. Miroslav Šurin a kol., Reštaurátorský výskum horného nádvoria, 2015)
Návrh obnovy


Starý palác

Autor (zdroj): Mgr. Vladimír Homola, kastelán hradu Ľupča