20.7.2023 12:46:30
Z našich súkromných škôl - Stredoškoláci v SOČ...

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej Slovenskej republike. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

V tomto školskom roku našu školu na tomto druhu preverovania vedomostí a zručností reprezentovali študenti Ján Brucháč a Miroslav Kňazovický. Obidvaja študenti vo svojom voľnom čase dokázali vytvoriť výrobky, popísať ich zostrojenie a vlastnosti. Súčasne sa 27. marca 2015 so svojou obhajobou predstavili krajskej komisii, ktorá sa stretla v priestoroch SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Práce sa obhajovali v 17-tich kategóriách pod vedením odborných komisií.

Ako prvý z našej školy sa predstavil Ján Brucháč s prácou pod názvom „Drvič na orechy – Luskáčik“. Komisia pozostávajúca zo štyroch členov po vypočutí obhajoby položila ešte doplňujúce otázky a prešlo sa na praktické predvedenie výrobku. V skupine siedmich prác v odbore 09 strojárstvo, hutníctvo a doprava ako posledný prezentoval svoje výsledky Miroslav Kňazovický s názvom práce „Buggy“. Jeho prezentácia skončila predvedením bugginy na parkovisku pred školou, kde pokračovali otázky nielen zo strany komisie, ale aj zo strany iných súťažiacich, ktorí sa zaujímajú o motoristický šport. Obe práce mali splnené všetky potrebné náležitosti a veľmi príjemným výsledkom je umiestnenie práce s názvom „Buggy“ na peknom treťom mieste. Dá sa povedať, že celoslovenská prehliadka nám ušla o vlások. Obidvom študentom patrí veľká vďaka za reprezentáciu školy a gratulácia k dosiahnutým úspechom.


 Stredoškoláci v SOČ
Autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková