20.7.2023 12:46:33
Čestné uznanie pre SSOŠH ŽP a jej zriaďovateľa - Železiarne Podbrezová a.s.

Dňa 19.apríla 2012 bol na výstavisku Agrokomplex v Nitre otvorený 20. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl „Mladý tvorca 2012“.

Zároveň sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Najlepšia spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľkou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.“
Naša škola podala projekt s názvom Automat na triedenie rúr, ktorého predkladateľom bol učiteľ odborných predmetov Ing. Peter Flaška. Predmetom súťaže bolo vypracovanie, zdokumentovanie a prihlásenie súťažného projektu pozostávajúceho z rôznych aktivít, spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov.
Účelom súťaže bolo oceniť stredné odborné školy, ktoré pripravujú žiakov v súlade s požiadavkami trhu práce, intenzívne spolupracujú so zamestnávateľom od obdobia získavania žiakov na štúdium až po ukončenie štúdia záverečnou, resp. maturitnou skúškou a pri zamestnaní absolventa. Zároveň mohli získať ocenenie aj zamestnávatelia, ktorí so školami najintenzívnejšie spolupracujú pri príprave žiakov.
Odborná komisia odmenila náš projekt čestným uznaním a riaditeľka SSOŠH ŽP Ing. Anna Pavlusová ho osobne prevzala z rúk ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského. Ocenenie získali aj Železiarne Podbrezová a.s. za dlhodobú spoluprácu s našou školou pri príprave absolventov.
Výstava Mladý tvorca sa stala motiváciou nielen pre žiakov, ale aj pre pedagogických zamestnancov, ktorí takto prezentujú svoju odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Aj preto výstava zaujíma významné miesto v oblasti rozvoja stredoškolského odborného vzdelávania. Školy na výstave predstavujú a aj predávajú svoje výrobky z oblasti strojárstva, elektrotechniky a energetiky, drevospracujúcej výroby, odevov a koženej galantérie, farmácie a chemickej výroby, sklárstva, polygrafie a papiernictva. Nechýbalo tam ani zastúpenie gastronómie, cukrárenských a pekárenských výrobkov a poskytovanie kaderníckych a kozmetických služieb.
Autor (zdroj): Ing. Peter Mlynarčík