20.7.2023 12:46:38
Dane v Európe – Bulharsko
Vo všeobecnosti je daňová sústava Bulharska radená medzi sústavy s rôznorodými daňovými stimulmi zameranými na rozvoj určitých oblastí, odvetví či podporu zamestnanosti. Štátnu kasu napĺňa skôr príjmami zo spotrebných daní, ako z daní priamych.
Daň z príjmov fyzických osôb

Pôvodný systém progresívneho zdaňovania s tromi úrovňami sadzieb (20%, 22% a 24%) bol v roku 2008 nahradený systémom jednotnej daňovej sadzby.
V súčasnosti Bulhari zdaňujú svoje príjmy 10% daňovou sadzbou. Výnimku tvoria len živnostníci, ktorým je určená zvýšená 15% sadzba.
Príjmy dosahované fyzickými osobami sa delia do piatich hlavných skupín, a to príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikateľských aktivít a profesijných činností, príjmy z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku, kapitálové príjmy a napokon je to veľká skupina ostatných príjmov.

Bulhari si nemôžu svoje zdaniteľné príjmy znížiť o klasické nezdaniteľné časti základu dane tak ako my, keď pre rok 2012 si uplatníme nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 644,74€. Môžu si základ dane znížiť len o zaplatené príspevky na sociálne a dôchodkové zabezpečenie, dobrovoľné príspevky na poistenie v nezamestnanosti ako aj zaplatené zdravotné a životné poistenie. Je to z dôvodu, že príjmy z takéhoto zabezpečenia a poistenia sú zdaňované 10% zrážkovou daňou. Výnimku tvoria len zdravotne postihnuté osoby, ktoré si môžu svoje príjmy znížiť o špeciálnu ročnú nezdaniteľnú časť vo výške 7 920BGN, čo predstavuje zhruba 4 050€.
Bulharský daňový systém popri daňových úľavách určených mladým manželským párom obsahuje ešte jednu špeciálnu 5%daňovú úľavu z celkovej daňovej povinnosti, ktorá je určená tým daňovníkom, ktorí podajú daňové priznanie do 10. Februára, či elektronicky.

Daň z príjmov právnických osôb
Základná daňová sadzba, ktorou sú zdaňované zisky spoločností pôsobiacich na území Bulharska , je rovnaká ako sadzba akou sú zdaňované príjmy obyvateľstva. Bulharsko tak s 10% korporátnou daňou a mnohými daňovými úľavami patrí medzi štáty nielen s nízkym daňovým zaťažením, ale hlavne medzi štáty participujúce na škodlivej daňovej konkurencii v rámci Európskeho spoločenstva. Tento fakt podporuje aj existencia špeciálnych ekonomických zón s výhodným výmenným kurzom či možnosťou preniesť zisk do iných krajín bez väčších obmedzení. Rozsiahle stimuly Bulharsko poskytuje aj tým spoločnostiam, ktoré sa rozhodnú investovať v regiónoch s vysokou úrovňou nezamestnanosti, pričom majú podobu buď daňových úľav alebo odpustenia platenia odvodov za zamestnancov.
Daň z príjmov vôbec neplatia špeciálne účelové investičné spoločnosti či spoločnosti zaoberajúce sa kolektívnym investovaním. Špeciálne daňové režimy sú uplatňované v prípade námorných lodných spoločností, hazardu či štátnych orgánov.
Dividendy, úroky a licenčné poplatky sú v Bulharsku zdaňované 5% zrážkovou daňou (dividendy vyplácané v rámci dvoch členských štátov EÚ zdaňované nie sú).

Miestne dane
Bulharsko uplatňuje klasickú daň z nehnuteľností, ako aj daň z dedičstva a darovania, špeciálnu turistickú daň, daň z motorových vozidiel a daň z prechodu a prevodu nehnuteľnosti. Daň z nehnuteľností sa pohybuje v rozmedzí 0,01% až 0,45% ročne z čistej účtovnej hodnoty nehnuteľnosti a určuje ju každá oblasť osobitne.
Pre porovnanie : na Slovensku neexistuje daň z darovania ani z prechodu a prevodu nehnuteľností a daň z nehnuteľností sa odvíja od metrov štvorcových danej nehnuteľnosti nie od jej účtovnej hodnoty.

Nepriame dane
Bulharsko uplatňuje základnú sadzbu dane z pridanej hodnoty na úrovni 20% a jednu zníženú 9% sadzbu, ktorá sa týka len hotelových služieb.

Spotrebné dane sú harmonizované s EÚ.
Autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová - VerlagDashöfer