20.7.2023 10:44:45
Polrok vo výrobe

 Ing. Martin Domovec, asistent výrobného riaditeľa

Z pohľadu plnenia výrobných úloh a technologických inovácií, môžem hodnotiť prvý polrok 2016 ako úspešný.

V oceliarni sme za prvých šesť mesiacov tohto roka objemový plán prekročili o 16 073 ton. Objem výroby kontinuálne odlievaných blokov na predaj prekračujeme o 7 097 ton, objem výroby kontinuálne odlievaných blokov pre valcovňu rúr prekračujeme o 8 976 ton. Kvôli zvýšeným požiadavkám na predaj oceľových blokov, aj zvýšenej potreby vsádzky pre valcovňu rúr, sme v oceliarni od 1. júna 2016 pristúpili k zmene pracovného režimu. Pozitívne môžeme hodnotiť aj vývoj ďalších hlavných ukazovateľov – predváhy a výrobných prestojov. Za prvý polrok 2016 podkračujeme predváhu o 5,1 kilogramu na tonu (kg/t) a výrobné prestoje podkračujeme o 3,1 percenta.


V prvom polroku 2016 bolo v oceliarni zrealizovaných viacero technologických zmien a inovácií, ktoré boli detailne spomínané v minulom čísle Podbrezovana. Opätovne spomeniem len výrobu doposiaľ najmenšieho formátu – kvadrátu 105 milimetrov, ktorý sme skúšobne odliali na jednom prúde 27. júna 2016. Výsledky interných analýz, aj odozva externého zákazníka po prvom valcovaní týchto blokov, sú pozitívne. Po optimalizácii niektorých technologických parametrov a plánovanom spustení plnej výroby tohto formátu začiatkom roku 2017, je to šanca pre ŽP a.s. uplatniť sa ako dodávateľ pre ďalšie valcovne tyčí a profilov.

Vo valcovni rúr sme za prvých šesť mesiacov tohto roka objemový plán prekročili o 4 687 ton. Objem výroby valcovaných rúr na predaj prekračujeme o 2 923 ton, objemu výroby vstupných polotovarov pre výrobu presných rúr prekračujeme o 1818 ton. V porovnaní s plánom sme mierne v sklze v plnení výroby vstupných polotovarov pre výrobu oblúkov, za prvých šesť mesiacov to predstavuje 55 ton. Pozitívne môžeme hodnotiť aj vývoj predváhy, za prvý polrok 2016 ju podkračujeme o 12,1 kg/t. Výrobné prestoje za prvý polrok síce prekračujeme o 1,5 percenta, ale je to z titulu prekročenia technologicky nutných prestojov a zvýšeného počtu prestavieb a zmien akosti.

Aj z pohľadu technologických inovácií môžeme prvý polrok 2016 hodnotiť veľmi pozitívne. Od začiatku roku sme na prvých dvoch košoch pretlačovacej stolice po prvýkrát používali tvrdokovové valce. Môžeme konštatovať jednoznačný prínos z pohľadu životnosti valcov – na obidvoch košoch valce vyvalcovali viac ako 300 tisíc kusov a tiež zvýšenej povrchovej kvality lúp. Na pretlačovacej stolici sme pokračovali v optimalizácii parametrov novej kalibračnej rady. Zmena úkosov na tŕňových tyčiach pretlačovacej stolice prispela výraznou mierou k vynikajúcim výsledkom v predváhe a zníženiu materiálových nákladov. V decembri 2015 sme počas strednej opravy zmenili systém regulácie chladenia stojanov ťahovej redukovne. Počas prvého polroka prebiehali v spolupráci so ŽP VVC s.r.o. merania a analýzy povrchovej teploty valcov v stojanoch a v druhej polovici roka pristúpime ku konkrétnym zmenám parametrov chladenia. Umožní nám to dosiahnuť vyššie dovalcovacie teploty a zlepšiť homogenitu štruktúry a mechanické vlastnosti rúr po valcovaní. Po skončení júnovej strednej opravy sme zrealizovali skúšobné valcovanie z upraveného formátu kvadrát 215 milimetrov, s cieľom zväčšiť dĺžku rúr s väčším vonkajším priemerom a hrubou stenou. Dosiahnuté výsledky zatiaľ nie sú postačujúce a v nasledujúcom období sa budeme ďalej zaoberať otázkou zvýšenia metrovej hmotnosti vstupného polotovaru pre valcovňu rúr. Z pohľadu rozdelenia valcovaných rúr podľa účelu použitia môžem konštatovať stabilný objem zákaziek vo väčšine hlavných výrobkových skupín valcovne rúr.

V sortimente presných rúr ťahaných za studena sme za prvých šesť mesiacov tohto roka objemový plán prekročili o 827 ton. Pozitívne môžem hodnotiť aj vývoj predváhy, za prvý polrok 2016 ju podkračujeme o 0,25 kg/t. Z pohľadu rozdelenia presných rúr podľa účelu použitia môžem konštatovať stabilný počet zákaziek vo väčšine z hlavných výrobkových skupín ťahárne rúr - štandardných konštrukčných rúr, výmenníkových rúr a kotlových rúr, aj v rúrach pre hydraulické a pneumatické rozvody. Plánovaný objem v sortimente galvanicky pozinkovaných rúr od začiatku roku prekračujeme o 237 ton. Naopak, pokles cítime v zákazkách na rúry pre automobilový priemysel. V sortimente presných delených rúr za prvých šesť mesiacov prekračujeme stanovený plán o 36 ton. Plánovaný objem výroby v sortimente hydraulických rúr prekračujeme o 11 ton. Z pohľadu zvyšovania produktivity práce považujem za najdôležitejšiu akciu inštalovanie delenia rúr priamo za ťažnou stolicou 3-04. V rovnakom trende budeme postupovať aj v nasledujúcom období.

V sortimente navarovacích oblúkov sa nám nedarí plniť plánovaný objem výroby, za prvý polrok musím konštatovať podkročenie plánu o 59 ton. Plánovaný objem výroby podkračujeme aj v sortimente redukcií, a to o 12 ton.

Na záver môžem zhodnotiť výsledky prvého polroku 2016 ako veľmi dobré a chcem sa za ich dosiahnutie poďakovať všetkým zamestnancom výrobného úseku a celej ŽP a.s. Verím, že aj v druhom polroku tohto roku dosiahneme podobne úspešné výsledky a na konci roku 2016 ho budeme môcť hodnotiť ako ďalší z radu úspešných.„Je to šanca pre ŽP a.s. uplatniť sa ako dodávateľ pre ďalšie valcovne tyčí a profilov.


Autor (zdroj): Ing. Martin Domovec, asistent výrobného riaditeľa