20.7.2023 10:44:57
Prvú časť maturít majú už za sebou

Štvorročné snaženie žiakov stredných škôl vrcholí maturitnými skúškami. O priebehu tohtoročných písomných maturitných skúšok, ktoré začali 17. marca nás informovala Ing. Anna Pavlusová, riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného gymnázia ŽP.

Koľko študentov sa zúčastnilo maturitných skúšok a ako prebiehali?
-Organizáciu maturitných skúšok (MS), ktoré sa konali v dňoch 17. až 19. marca 2015, upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. – o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon) v platnom znení a vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z.z. – o ukončovaní štúdia na stredných školách v platnom znení.
V prvý deň sa konala externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z jazyka slovenského a literatúry pre štyridsaťosem žiakov SSOŠH ŽP a dvadsaťjeden žiakov SG ŽP. V stredu boli na programe skúšky z cudzích jazykov, ktorým sa podrobilo v SSOŠH ŽP z jazyka anglického tridsaťtri žiakov a z jazyka nemeckého pätnásť žiakov (úroveň B1). V gymnáziu skúšky z jazyka anglického absolvovalo dvadsaťjeden žiakov (úroveň B2). Maturitná skúška z cudzích jazykov bola podľa úrovní B1 a B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca. Externá časť MS sa uskutočnila 19. marca v gymnáziu, skúšky z matematiky sa zúčastnilo sedem žiakov.
Žiaci si v tomto roku mohli vybrať z maturitných tém - 1. „Zármutok znesieš sám, ale o radosť sa musíš podeliť.“ Elbert Hubbard - úvaha, 2. Pohľad z okna vlaku – umelecký opis, 3. Čo keby sme ušli? – rozprávanie, 4. Znaky tvorby spisovateľov ľubovoľného literárneho obdobia – výklad.
Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitných skúšok je stanovený na 14. až 17. apríla 2015 a opravný termín pre tieto časti maturitných skúšok stanoví Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, zatiaľ je predbežným termínom 3. až 8. september 2015.

Na vybraných školách po prvýkrát prebiehala aj Maturita 2015 elektronickou formou, ktorá bola rovnocenná s papierovou formou. Zapojili ste sa do nej aj vy?
-Nepatrili sme k vybraným školám a tak sme sa do Maturity 2015 elektronickou formou nezapojili. Naše súkromné školy sú však zapojené v iných aktivitách testovania na elektronickej úrovni.


Foto. J. Čief
Autor (zdroj): Viera Kúkolová