20.7.2023 10:45:09
Súťaž medzi zmenami - energetika

Víťazia aj jednotlivci


Kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie, to sú oblasti, z ktorých boli vypracované kritériá súťaže medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach. Súťažia pracovníci kategórie „R“ z valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, oceliarne, druhovýroby, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. V energetike je do súťaže zapojené v novom závode (NZ) stredisko tepláreň, údržba rozvodov, zemného plynu (zmenoví plynári) a v starom závode (SZ) súťažia strediská výroba elektrickej energie vo vodných elektrárňach (hydrocentrály Piesok, Dubová, Jasenie a Malá vodná elektráreň Predajná, vrátane pracovísk nápustných objektov – hatí), stredisko údržby rozvodu zemného plynu (zmenoví plynári). O priebehu súťaže nás informovali vedúci stredísk NZ Ing. Jozef Hiľovský a SZ Milan Medveď:

Ako pokračuje súťaž medzi zmenami v strediskách vašej prevádzkarne?

J.H.: -Súťaž medzi zmenami pokračovala aj v minulom roku v našej prevádzkarni v nezmenenej forme. V stredisku tepláreň NZ boli kritéria zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie a minimalizáciu poklesu výroby z dôvodu prestojov. Hodnotená bola aj pracovná úrazovosť a udržiavanie poriadku na pracovisku.

M.M.: -V strediskách výroby elektrickej energie vo vodných elektrárňach SZ sme sa zamerali na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie, t.j. využitie maximálneho množstva prietočnej vody a minimalizáciu poklesu výroby z dôvodu prestojov. Hodnotená bola aj pracovná úrazovosť a poriadok na pracovisku.V strediskách údržby rozvodu zemného plynu boli kritéria zamerané na dodržanie predpísaného denného maximálneho množstva odberu zemného plynu, dodržanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov, pracovnej úrazovosti a poriadku na pracovisku.

Ako boli plnené hodnotiace kritéria v minulom roku?

J.H.: -V teplárni NZ sme hodnotili hlavne dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie a minimalizáciu prestojov. Vzhľadom na charakter technologického zariadenia mala obsluha len skutočne minimálny vplyv na toto kritérium. Preto odlíšiť jednotlivé pracovné zmeny bolo možné skôr podľa druhoradých kritérií, akými boli udržiavanie poriadku na pracovisku a pracovná úrazovosť. Celkovo by som vyzdvihol zmenu, v ktorej pracoval Ivan Stieranka a Anna Kuracinová.V jednotlivých zmenách strediska údržby rozvodu zemného plynu v NZ sa kritéria darilo dodržiavať vcelku vyrovnane. Menšie rozdiely sa vyskytli medzi zmenami pri dodržiavaní vyťažiteľnosti acetylénových zväzkov. Na základe tohto hodnotenia by som vyzdvihol výsledky dosahované v zmene C, konkrétne Stanislavom Kyzekom.

S. Kyzek



I. Stieranka a A. Kuracinová objektívom I. Kardhordovej


J.H.: -V teplárni NZ sme hodnotili hlavne dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie a minimalizáciu prestojov. Vzhľadom na charakter technologického zariadenia mala obsluha len skutočne minimálny vplyv na toto kritérium. Preto odlíšiť jednotlivé pracovné zmeny bolo možné skôr podľa druhoradých kritérií, akými boli udržiavanie poriadku na pracovisku a pracovná úrazovosť. Celkovo by som vyzdvihol zmenu, v ktorej pracoval Ivan Stieranka a Anna Kuracinová.V jednotlivých zmenách strediska údržby rozvodu zemného plynu v NZ sa kritéria darilo dodržiavať vcelku vyrovnane. Menšie rozdiely sa vyskytli medzi zmenami pri dodržiavaní vyťažiteľnosti acetylénových zväzkov. Na základe tohto hodnotenia by som vyzdvihol výsledky dosahované v zmene C, konkrétne Stanislavom Kyzekom.

M.M.: -V strediskách výroby elektrickej energie vo vodných elektrárňach SZ sme prioritne hodnotili dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie, t.j. využitie maximálneho množstva prietočnej vody a minimalizáciu poklesu výroby z dôvodu prestojov. Plnenie plánu výroby elektrickej energie vo veľkej miere záviselo od dobrej spolupráce obsluhy vodných elektrární a obsluhy vtokových zariadení, ktoré udržiavajú čistotu česlíc na vtoku do privádzačov pre jednotlivé elektrárne. V tomto prípade by som vyzdvihol prácu zmenových predákov odlúčených pracovísk, t.j. elektrární. V HC Piesok je to Ivan Vlček, v HC Dubová Kamil Boháčik, v HC Jasenie Miroslav Cencer a v MVE Predajná Peter Kordulič.Aj v stredisku údržby rozvodu zemného plynu SZ boli v minulom roku hodnotiace kritériá plnené medzi zmenami vyrovnane. Podobne, ako v stredisku NZ sa vyskytli menšie rozdiely medzi zmenami v dodržiavaní vyťažiteľnosti acetylénových zväzkov, kde najlepšie výsledky dosiahla zmena C, konkrétne Pavol Belko.

Ktorý kolektív bol najúspešnejší?

J.H.: -V prevádzkarni energetika sa nedá hovoriť o kolektíve, na jednotlivých pracoviskách pracujú zamestnanci v jednotlivých zmenách po samom, resp. dvaja, aj to len v teplárni NZ. Ich pracovné činnosti medzi sebou nijako nesúvisia. Ako som už vyššie uviedol v stredisku tepláreň je to Ivan Stieranka a Anna Kuracinová. V stredisku údržby rozvodu zemného plynu Stanislav Kyzek.

M.M:. -Víťazným kolektívom v stredisku SZ sa za rok 2012 stala zmena A, vedená zmenovým majstrom Erikom Krajčim. Za dosiahnuté výsledky v roku 2012 ďakujeme aj ostatným zmenám nášho strediska.




Autor (zdroj): Viera Kúkolová