20.7.2023 12:46:33
Zmeny si vyžadujú nové skúšky a osvedčenia

Pri Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej ŽP je zriadená zváračská škola, v ktorej v prvom polroku 2012 organizovali zaškolenia zváračských robotníkov na rezanie kovov kyslíkom, základné kurzy zvárania Z-G1, Z-E1, Z-M1 podľa STN 050705,
periodické školenie zvárania s úradnou skúškou pre oprávnenie zvárať vyhradené technické zariadenia podľa STN EN 287-1:2012 a STN EN 1418.
Školením na rezanie a drážkovanie kovov kyslíkom prešlo osemnásť účastníkov, základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom absolvovali piati, základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére ukončili štrnásti, základný kurz zvárania ručne elektrickým oblúkom obalenou elektrórou desať účastníkov, periodickým školením prešlo osemdesiatosem zváračov a periodické úradné skúšky absolvovalo tridsať zváračov.
Žiaci štvrtého ročníka Súkromného stredného odborného učilišťa hutníckeho Železiarne Podbrezová, štúdijných odborov mechanik strojov a zariadení a mechanik – mechatronik absolvovali základný kurz zvárania v rámci praktického vyučovania a dvanásti získali zváračský preukaz.
Periodické overovanie vedomostí zváračov a rezačov kovov kyslíkom po dvoch rokoch je povinné, nakoľko technológia zvárania má špecifické postavenie pri hodnotení zvláštnych procesov, ktoré sú charakterizované v normách systému kvality ISO 9001 a EN 729. Je považovaná za špeciálny proces, lebo pri zvarových spojoch sa dá ťažšie v plnej miere overiť, či sa dodržali požiadavky príslušných noriem kvality. Preto zvýšenú pozornosť venujeme v zváračskej škole v rámci teoretickej prípravy dodržiavaniu technologických postupov zvárania. Pri periodických úradných skúškach zvárači vykonávajú aj praktickú skúšku, kde pred skúšobným orgánom zvárajú skúšobnú vzorku na plechu, tupým a kútovým zvarom, alebo na rúre v polohe podľa rozsahu oprávnenia. Skúšobné vzorky sa musia označiť identifikačnou značkou skúšajúceho a zvárača. Po ich vyhodnotení vizuálnou kontrolou a deštruktívnou skúškou zvárač získa oprávnenie zvárať dva roky za predpokladu, že zamestnávateľ môže potvrdiť prax zvárača po každých šiestich mesiacoch. Ak je skúšobná vzorka nevyhovujúca, môže zvárač opakovať skúšku po ďalšom zacvičení. Rozsah kvalifikácie zvárača vyplýva z potrieb zváračských prác v podniku a podľa toho je určená materiálová skupina skúšobnej vzorky, hrúbka plechu a priemer rúry, spôsob a poloha zvárania a prídavný materiál. Čas na zvarenie skúšobnej vzorky musí zodpovedať pracovnému času v bežných podmienkach výroby. Skúšobné vzorky musia mať minimálne jedno prerušenie a jedno opätovné zapálenie oblúka v skúšobnej dĺžke v koreňovej vrstve a v krycej vrstve. Každá zmena premenných veličín vyžaduje novú skúšku a nové osvedčenie o skúške zvárača.


Zvárač
Vizuálna kontrola návarov
Autor (zdroj): Ing. Peter Mlynarčík