20.7.2023 12:46:38
Dane v Európe – FÍNSKODaň z príjmov fyzických osôbFínsko sa už tradične radí medzi krajiny s najvyšším daňovým zaťažením. Vyššie dane a odvody platia už len obyvatelia Dánska, Švédska, Belgicka, Francúzska a prekvapivo Talianska. V roku 2010 tvorilo celkové daňové bremeno, vrátane sociálneho zabezpečenia, niečo okolo 42 percent HDP. Benefitom Fínska je však výborné hospodárenie s verejnými financiami, ktoré má väčšiu váhu na strane výdavkovej, ako príjmovej. Táto kombinácia poskytuje nielen obyvateľom, ale aj právnickým osobám možnosť žiť a podnikať v pomerne stabilnej a hospodársky silnej krajine.

Daň z príjmov fyzických osôb

Súčasný systém zdaňovania fyzických osôb bol nastavený v roku 1993 a odvtedy sa výrazne nemenil. Je založený na duálnom systéme zdaňovania, pričom zvlášť sa zdaňujú príjmy dosiahnuté prácou a zvlášť sa zdaňujú kapitálové príjmy.

Fínsko, ako väčšina krajín s vysokým daňovým zaťažením, uplatňuje systém progresívneho zdaňovania so štyrmi daňovými pásmami. Fíni okrem základnej národnej dane z príjmov platia aj oblastnú a cirkevnú daň, ktorá sa však vyrubuje len z príjmov dosiahnutých zo zamestnania. Dosiahnuté príjmy zo zamestnania si fyzická osoba môže znížiť o základnú odpočítateľnú položku na osobu, ktorá tvorí 7,1 percenta ročného príjmu presahujúceho hranicu 2 500 eur, avšak maximálne len 945 eur za rok. V prípade, že daňovník zarobí za rok viac ako 33 000 eur, potom si svoj základ dane môže znížiť len o 6 percent z tejto sumy a osoby zarábajúce nad hranicu 118 900 eur si nemôžu odpočet uplatniť vôbec. Pomerne nízka odpočítateľná položka je však kompenzovaná vysokou hranicou príjmu, ktorý sa nezdaňuje. V roku 2012 sa zdaneniu vyhne každý, kto nezarobil viac ako 16 100 eur. Medzi odpočítateľné položky patria aj náklady na dochádzku do práce v rozmedzí od 600 až do 7 000 eur. V prípade, že ste ešte navyše osoba, ktorá pracuje vo Fínsku, ale jej rodina žije v inej krajine, potom máte nárok si od dosiahnutých zdaniteľných príjmov odpočítať aj náklady na ich návštevu. Pre rok 2012 platia nasledovné daňové pásma a sadzby:

Základ dane v €
Daňová sadzba %
do 16 100
0
od 16 101 do 23 900
6,5
od 23 901 do 39 100
17,5
od 39 101 do 70 300
21,5
od 70 301
29,75

Z dosiahnutého základu dane navyše fyzická osoba zaplatí aj oblastnú daň, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 16 do 21 percent a závisí od rozhodnutia tej ktorej oblasti. Sadzba sa uplatňuje na príjmy prevyšujúce hranicu 17 100 eur. Pre tých, ktorí takýto príjem nedosiahnu je určená maximálna výška príspevku (pre rok 2012 je to 2 850 eur), ktorá je navyše aj odpočítateľná od týchto zdaniteľných príjmov, buď v plnej alebo čiastočnej výške. Sadzba cirkevnej dane sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 2 percent.
Kapitálové príjmy dosiahnuté fyzickou osobu (t. j. príjmy z dividend, z úrokov a licenčných poplatkov, ale radia sa sem aj príjmy z prenájmu, z predaja dreva či akcií) sa zdaňujú v dvoch daňových pásmach, a to 30 percentami ak príjmy nepresiahnu hranicu 50 000 eur a 32 percentami v ostatných prípadoch. Dosiahnutý základ dane si daňovník môže znížiť o všetky náklady spojené s nadobudnutím a zachovaním týchto príjmov vrátane zaplatených úrokov. Nelogicky si od dosiahnutých kapitálových príjmov môže fyzická osoba odpočítať aj úroky spojené s obstaraním vlastného bývania formou hypotéky, alebo úroky zo študentských pôžičiek. V prípade, že daňovník v zdaňovacom období nemá kapitálové príjmy, ale naopak má hypotéku či spláca študentskú pôžičku, potom má právo si tieto položky odpočítať aj od príjmov zo zamestnania.

Daň z príjmov právnických osôb

Vplyvom negatívnej daňovej konkurencie je aj Fínsko nútené postupne znižovať sadzbu dane z príjmov právnických osôb a prispôsobiť sa tak vývoju vo svetovom hospodárstve. V súčasnosti sú firemné zisky zdaňované sadzbou 24,5 percenta čo je v porovnaní s rokom 2009 1,5 percentný pokles. Fínsko tiež poskytuje investičné stimuly zamerané najmä na rozvoj a podporu malého a stredného podnikania, alebo vo forme výhodnej odpisovej politiky.

Miestne dane

Popri daniach získaných zdanením príjmov fyzických osôb sa miestne rozpočty plnia aj tradičnou daňou z nehnuteľnosti, ako aj daňou z dedičstva a darovania. Daň z nehnuteľnosti sa odvíja od jej hodnoty a zdaňuje sa sadzbou určenou v rozmedzí 0,12 - 1,35 percenta. Fínsko uplatňuje tiež daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti vo výške 4 percent.Sadzba dane z dedičstva a darovania je stanovená progresívne v rozmedzí od 7 – 16 percent.

Daň z pridanej hodnoty

Základná sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená až na úrovni 23 percent. Okrem nej však Fínsko uplatňuje aj dve znížené sadzby, a to 13 percentnú a 9 percentnú. Znížená 13 percentná sadzba sa využíva v prípade potravín a reštauračných služieb. Naopak, 9 percentnou sadzbou sú zdaňované ubytovacie služby, knihy, niektoré tlačoviny, farmaceutické produkty či dopravné služby.
Fínsko uplatňuje aj špeciálne druhy spotrebných daní na sladkosti, sladké nealkoholické nápoje, zmrzlinu či obaly.

Autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová - Edú VerlagDashöfer