20.7.2023 10:44:43
Z výsledkov prieskumu

Z prieskumu vyplýva, že najvyššie hodnotíte úroveň bezpečnosti na pracovisku

V letných mesiacoch bola uverejnená anketa, v ktorej sme zisťovali vašu mienku o vytvorených pracovných podmienkach v našej spoločnosti. Do prieskumu sa zapojilo 52 zamestnancov.
Z vašich odpovedí vyplýva, že najpozitívnejšie ste hodnotili úroveň bezpečnosti na pracovisku, majoritná väčšina z vás (92,3 percenta) totiž odpovedala, že ste s touto oblasťou spokojní.
Zistili sme, že mnohí z vás sú spokojní aj s náplňou práce (84,6 percenta) a s istotou stáleho zamestnania (80,8 percenta). Viac ako polovica odpovedí smerovala k spokojnosti s medziľudskými vzťahmi na pracovisku (65,4 percenta), s možnosťou zvyšovania si kvalifikácie (53,8 percenta) a s materiálnym a technickým vybavením pracoviska (53,8 percenta).
Keď sa zameriame na oblasti, v ktorých ste vyjadrili nespokojnosť, nájdeme tu možnosť pracovného postupu, s čím je 50 percent respondentov nespokojných, ale aj ponúkané sociálne benefity, s ktorými je už viac ako polovica respondentov nespokojných (50,2 percenta). Najvyššiu mieru nespokojnosti však nachádzame v mzdovom ohodnotení práce. Až 76,9 percenta zamestnancov zapojených do prieskumu vyjadrilo svoju nespokojnosť. Len 15,4 percenta je so svojím finančným ohodnotením spokojných a 7,7 percenta zaujalo nerozhodný postoj. Uvedené zistenie sa nám opakovane v prieskume spokojnosti potvrdilo.
Niektorí z vás navrhli aj ďalšie oblasti, ku ktorým vyjadrili svoj názor. Jeden z respondentov uviedol, že je spokojný s prístupom nadriadeného k zamestnancom. Ďalší sa vyjadril, že je veľmi nespokojný s hodnotením stredného manažmentu a jeden respondent navrhol zvýšenie osobného hodnotenia, ak zastupuje kolegu, ktorý je dlhodobo PN.
Program predstavenstva našej spoločnosti v oblasti starostlivosti o zamestnancov sa každý rok prehodnocuje a hľadajú sa nové benefity, ktoré by bolo možné poskytovať. Z tohto dôvodu nás zaujíma, ktoré ponúkané benefity zo sociálneho fondu, a v akej miere, sú pre vás atraktívne.
Ukázalo sa, že uvedené benefity sú pre vás dôležité v nasledovnom poradí: vyplatenie ďalších miezd zamestnancom – dovolenková a vianočná mzda (88,5 percenta z vás ich označilo ako dôležité), odmeny darcom krvi (84,6 percenta), vyššie odchodné do dôchodku (80,8 percenta), odmeny pri významných pracovných a životných jubileách (76,9 percenta), ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov firmy (76,9 percenta), možnosť doplnkového dôchodkového sporenia (73,1 percenta), zdravotná starostlivosť o zamestnancov – rehabilitačné pobyty, sauna, telocvičňa a pod. (73,1 percenta), poskytovanie zliav na rôznom poistení – cestovnom, privátneho majetku, motorových vozidiel, zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania (73,1 percenta), kvalita stravovania a poskytovanie výživových doplnkov (69,2 percenta), možnosť návštevy ponúkaných športových podujatí (42,3 percenta).
Za bezvýznamný benefit ste označili možnosť čerpať pohonné hmoty na zamestnaneckú palivový platobnú kartu či Easy SIM kartu od spoločnosti Slovak Telekom. Jeden respondent navrhol nový benefit pre našich zamestnancov, zavedenie zliav do fitness centra na Štiavničke.
Za všetky odpovede ďakujeme a vyžrebovaný Ľubomír Giertli z prevádzkarne energetika si môže vecnú cenu osobne vyzdvihnúť v personálnom odbore.Autor (zdroj): Mgr. Dominika Barabášová, personálny odbor