20.7.2023 10:28:03
Recertifikačný audit v spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. bol úspešný

V marci tohto roku vykonala certifikačná spoločnosť SGS recertifikačný audit v spoločnosti ŽP EKO QELET a.s., v rámci ktorého bol zisťovaný súlad zavedených systémov riadenia s normami ISO 9001:2008 – riadenie kvality a ISO 14001:2004 – environmentálny systém. Audit bol vykonaný v troch strediskách spoločnosti a neboli identifikované žiadne nezhody. Niekoľko odporúčaní na vylepšenie systému bude aplikovaných do praxe spoločnosti.
Audítor v záverečnej správe vysoko hodnotí technické a technologické vybavenie strediska v Hliníku nad Hronom, vybudovaný informačný systém a kompetentnosť pracovníkov zodpovedných za systém manažérstva kvality a životného prostredia.
Spoločnosti boli udelené nové certifikáty, ktoré potvrdzujú, že systém riadenia vyhovuje normám ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. Certifikáty sú platné do roku 2015.
Autor (zdroj): Ing. Ivan Schneider, manažér riadenia kvality