20.7.2023 10:44:46
Obrábači kovov po záverečných skúškach

Dňa 22. júna 2016 ústnou časťou záverečnej skúšky ukončilo štúdium pätnásť žiakov trojročného učebného odboru obrábač kovov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová a získali výučný list. Táto časť skúšky nasledovala po úspešnej písomnej časti skúšky a po praktickej časti skúšky.

Praktická časť záverečnej skúšky bola realizovaná individuálnou formou na pracoviskách praktického vyučovania v škole, pod dohľadom skúšobnej komisie.

Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolania a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.
Členovia skúšobnej komisie hodnotili samostatnosť odpovedí žiakov, používanie odbornej terminológie a aplikovanie získaných vedomostí v praxi. Preukázané vedomosti a zručnosti žiakov boli na primeranej úrovni a v súlade s ich hodnotením počas štúdia.

 Praktická časť záverečnej skúšky na frézkach
Praktická časť záverečnej skúšky na frézkach

Autor (zdroj): Ing. Peter Mlynarčík, zást. riad. pre praktické vyučovanie