20.7.2023 10:28:04
Garančné skúšky MgO-C stavív

Koncom mája boli začaté garančné skúšky na technologickej linke MgO-C stavív. Technologická linka pozostáva z výrobných prevádzkových súborov, ktoré tvoria príprava výroby, lisovanie a sušiareň. Výkon celej linky je projektovaný na 2 500 ton/rok MgO-C stavív. Automatická dávkovacia linka, ktorej investor je firma Inspect z Košíc, je určená na prípravu magnezitových hmôt s prímesou grafitu pre lisovanie uhlíkatých žiaruvzdorných stavív. Pre prípravu magnezitových zmesí a tekutých, živicových, práškových prísad sú použité zásobníky, dávkovače a váhy. Navážané suroviny sú dopravované do miešača postupne podľa zadanej receptúry.
V miešači je zabezpečená dokonalá homogenizácia podľa zadaných parametrov miešania. Po namiešaní je zmes vypustená na zrecí dopravník, kde zrie podľa predpísanej receptúry. Súčasťou automatickej dávkovacej linky je riadiaci systém Micon 2 Inspect, ktorý zabezpečuje optimálne fungovanie linky s možnosťou zadávania technológom predpísaných receptúr. Po ukončení zretia je hmota dopravovaná do násypky lisu HSDP 630, kde prebieha lisovanie.
Investorom tunelovej nízkoprofilovej sušiarne, ktorá má dĺžku 22 metrov, je firma Mercon z Přerova. Projektovanú kapacitu sušiarne zabezpečuje dvadsaťjeden vozíkov s nosnosťou zhruba 2 000 kilogramov. Teplotná vytvrdzovacia krivka je modifikovaná v rozsahu do 350 stupňov Celzia. Tunelová sušiareň využíva rekuperované teplo z pyrolýzneho dopaľovania odťahových plynov sušiarne.

Celá technológia je riadená riadiacim systémom Compact logix s vizualizáciou technológie na panel View plus od firmy Rockwell.
Na základe garančných skúšok budú vyhodnotené kvalitatívne parametre MgO-C stavív a následne budú aplikované na troskové čiary paniev.


Technologická linka MgO-C stavív. Foto: M. Poctavek
Autor (zdroj): Ing. Ivan Zemko člen predstavenstva a výrobno-technický riaditeľ