20.7.2023 10:45:05
Sedem krokov na ochranu spotrebiteľa
Vyhýbajte sa akciám, za ktorými sú neznáme spoločnosti a lákavé darčeky!

  V poslednom čase sa rozmáha ďalšia vlna praktík spoločností organizujúcich rôzne uzavreté predajné a zájazdové akcie, kde sa spotrebiteľom – najčastejšie dôchodcom - ponúkajú neraz predražené a nekvalitné výrobky (lákajú ich na rôzne darčeky, hody, výlety...). Na záver akcie sú podpísané zmluvy a poskytnutá pôžička (úver) na 2, 3 alebo 4 roky. Existujú prípady, keď dôchodcovia, ktorí si pod nátlakom okolností zakúpili 4 výrobky v skutočnej hodnote 500 eur, zaplatili za ne až 1800 eur a to formou úveru od nebankovej spoločnosti poskytujúcej financovanie tzv. splátkového predaja. Odporúčanie - vyhýbajte sa takýmto „lákavým“ predajným akciám, resp. ak už sa akcie zúčastníte, nepodpisujte žiadne zmluvy priamo na predajnej akcii, ale vezmite si ju so sebou a v pohodlí domova si zmluvu prečítajte, prípadne sa s niekým poraďte. Pri MS SR pracuje Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ktorej pracovníci radi poskytnú právny názor na jej primeranosť a vyváženosť. Nepodliehajte preto nátlaku, včas sa poraďte a vyhľadajte pomoc.

Ak podpíšete nevýhodnú zmluvu, nerezignujte! Môžete od nej odstúpi

Ak ste počas predajnej akcie podpísali kúpnu alebo úverovú zmluvu pod tlakom okolností, odporúčame aby ste okamžite písomne od takto uzavretej zmluvy odstúpili. V prípade, že ste podpísal iba kúpnu zmluvu uzavretú mimo prevádzky, môžete od nej odstúpiť v lehote 7 pracovných dní od jej uzavretia (podpísania). Ak ste pre prípad financovania tovaru prostredníctvom úveru podpísali spolu s kúpnou aj úverovú zmluvu, môže od nej odstúpiť do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia. Stačí, ak písomne odstúpite od zmluvy a odstúpenie odošle v posledný deň lehoty poštou na adresu predávajúceho (uvedenú v zmluve). Po odstúpení je zmluva zrušená od začiatku a predávajúci je vám povinný vrátiť kúpnu cenu, vy mu vrátite predaný tovar. Problémom nie je ani neexistujúce sídlo spoločnosti alebo vyhýbanie sa prevzatiu tovaru zo strany spoločnosti. V tomto prípade vám odporúčame, aby ste vyzvali predávajúceho, aby vám oznámil, kde – na akú adresu – máte tovar vrátiť, prípadne, ho vyzvite, aby si tovar vyzdvihol sám. Ak vám nebude umožnené tovar vrátiť, nebudete v omeškaní vy, ale predávajúci. Bojíte sa, že keď vrátite tovar, neuvidíte ani peniaze, ani kúpené produkty? V tomto prípade máte právo počkať s vrátením tovaru až do času, kým vám predávajúci nevráti peniaze – to platí najmä vtedy, ak vám predávajúci v rozpore so zákonom nezaslal peniaze do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Upozorňujeme, že odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote je bezodplatné, netreba uviesť dôvod a na jeho účinky netreba nijaký súhlas druhej zmluvnej strany. Irelevantné sú tak aj listy predávajúceho o tom, že odstúpenie od zmluvy neakceptuje. Ak spotrebiteľ písomne v zákonnej lehote odstúpi, zmluva sa zrušuje priamo zo zákona, a to od začiatku.


Ako sa brániť po vypršaní zákonnej lehoty?


V prípadoch, keď nestihnete v zákonnej lehote bez udania dôvodu odstúpiť od uzavretých zmlúv, máte právo odstúpiť od zmluvy podľa § 49 Občianskeho zákonníka – ak bola uzavreté v tiesni a za nápadne nevýhodných zmluvných podmienok. Aj tu je ale potrebné upozorniť, že odstúpiť treba od oboch spotrebiteľských zmlúv - kúpnej aj úverovej zmluvy (zmluva o pôžičke) ak boli uzavreté súčasne. Teda ani v tomto prípade nie je dôvod na beznádej a rezignovanie na svoje spotrebiteľské práva. Okrem toho sa môžete domáhať aj neplatnosti uzavretých zmlúv z dôvodu, že ste nemali skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu zmluvy uzavrieť a uzavretie zmlúv bolo dosiahnuté použitím nekalých alebo agresívnych obchodných praktík – nátlakom, vyvolaním omylu a pod.


Ako postupovať, keď už príde exekútor


Za žiadnych okolností nestratiť záujem o ochranu svojich práv a to ani v štádiu exekúcie. Ak sa voči spotrebiteľovi – dôchodcovi vykonáva exekúcia, odporúča sa hneď po doručení upovedomenia o začatí exekúcie podať námietky proti už začatej exekúcii. Ak uplynie lehota 14 dní na námietky, môže spotrebiteľ kedykoľvek počas exekúcie podať návrh na odklad a zastavenie exekúcie a žiada, aby súd prebiehajúcu exekúciu zastavil. Ak už exekúcia začala, je možné žiadať, aby sám exekútor vec predložil exekučnému súdu, ak má pochybnosti o oprávnenosti súdnej exekúcie. Exekútor má tiež povinnosť prispieť k zastaveniu neoprávnenej exekúcie, keďže je zložkou súdnej moci.
Spotrebitelia sa môžu s dôverou obrátiť na MS SR, kde je zriadená Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, prípadne sa môžu obrátiť aj na niektorú z kancelárií Centra právnej pomoci v regiónoch. Samozrejme, existuje aj druhá cesta pomoci a to je ochrana priamo zo strany súdu v rámci prebiehajúcej exekúcie. Ak súd počas exekúcie zistí, že táto je neoprávnená, musí exekúciu zastaviť a to z úradnej povinnosti.
Radí Monika Jankovská1. Vyhýbať sa predajným akciám neznámych, nepreverených spoločností, najmä akciám zájazdového typu, kde je spotrebiteľ úplne závislý od predávajúceho, najmä dopravou.

2. Ak sa spotrebiteľ predajnej akcie zúčastní, zvážiť akékoľvek podpisovanie zmlúv alebo akýchkoľvek iných dokumentov, odporúčame neposkytovať ani občiansky preukaz, ani nepožičiavať prezentujúcim nijaké osobné veci.

3. Odmietnuť vyvíjanie nátlaku, prehnané propagovanie výrobku a výčitky, že si spotrebiteľ nič nekúpil, aj keď prijal darček alebo obed.

4. Ak spotrebiteľ cíti neprimeraný tlak a agresívny prístup, má právo kedykoľvek z predajnej akcie odísť a predávajúci mu to musí umožniť.

5. Ak spotrebiteľ neodolá nátlaku, žiadať vždy adekvátny čas na preštudovanie zmluvy alebo akýchkoľvek iných dokumentov, najmä ak by mal uzavrieť zmluvu o pôžičke, spotrebiteľ má vždy právo odmietnuť uzavretie zmlúv na mieste akcie.

6. Ak spotrebiteľ pod tlakom okolností uzavrie zmluvu, okamžite po jej uzavretí sa treba poradiť s blízkymi, s právnikom alebo u nás v Komisii na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a súčasne zvážiť zaslanie písomného odstúpenia od zmluvy alebo od oboch zmlúv (ak bola uzavretá aj zmluva o pôžičke/úver) poštou na adresu predávajúceho a prípadne aj veriteľa, ktorý pôžičku poskytol.

7. Ak spotrebiteľovi po odstúpení od zmluvy predávajúci nechce vrátiť zaplatenú kúpnu cenu, prípadne spotrebiteľa žaluje, alebo sa dokonca už vykonáva exekúcia z titulu prijatia pôžičky, nikdy nerezignovať na svoje práva a aktívnu obranu a vyhľadať konkrétnu právnu pomoc.

Pravidlá predaja pri predajných akciách a podomovom predaji


  a) Predávajúci je povinný spotrebiteľovi poskytnúť všetky podstatné informácie
   o spoločnosti, ktorá predaj organizuje a o právach spotrebiteľa, osobitne je povinný spotrebiteľa poučiť o jeho zákonnom práve odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy.
b) Predávajúci nesmie voči spotrebiteľovi používať klamlivé alebo agresívne
nekalé obchodné praktiky, najmä ho nesmie nútiť zúčastniť sa a zotrvať na
predajnej akcii, podpísať akúkoľvek spotrebiteľskú zmluvu a podobne.
  c) Spotrebiteľ má právo na ochranu pred nekalými zmluvnými podmienkami
   a obchodnými praktikami a má právo na pravdivé informácie o poskytovaných službách alebo predávaných výrobkoch.
  d) Ak spotrebiteľ uzavrie mimo prevádzky akúkoľvek spotrebiteľskú zmluvu, vždy
   má zo zákona právo od nej v lehote 7 pracovných dní bezodplatne a bez uvedenia dôvodu odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy a jeho účinky nepodliehajú súhlasu druhej zmluvne strany. Ak ide o zmluvu o úvere, právo na odstúpenie od zmluvy má spotrebiteľ v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy.
  e) Po odstúpení od zmluvy má spotrebiteľ právo na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny alebo jej časti. Ak boli práva spotrebiteľa porušené, má právo žiadať aj tzv. primerané finančné zadosťučinenie ako náhradu spôsobnej ujmy, ak si úspešne uplatní nároky z porušenia svojho práva na súde
Ako sa ľudia dajú nalákať

Pani Mária,70 – ročná učiteľka materskej školy, dostala pozvánku na zájazdovú akciu na Slovenské zabíjačkové hody. Na tejto akcii mala byť aj informačná šou, obed zdarma, živá kapela, tanec a darčeky pre zúčastnených. Propagovaných podujatí sa nekonala ani jedna. Na mieste účastník vyplnil žrebovateľný lístok a žrebovalo sa. Predvádzajúci vybral lístky viacerých účastníkov, medzi nimi sa usmialo šťastie aj na pani Máriu. Výhercov pozvali za plentu a tu sa začali podivuhodné praktiky. Pani Mária mala vyhrať dokonca prvú cenu – parný čistič, kuchynský robot, sadu riadu, tlakový hrniec a bonus k tomu VIP členskú kartu v hodnote 2 000 eur. Po tejto výhre prišiel podpis preberacieho protokolu za plentou, pričom všetkých výhercov bez ich súhlasu natáčali kamerou. V priebehu niekoľkých minút bola pani Mária pozvaná do vedľajšej miestnosti, kde sa z preberacieho protokolu stala kúpna zmluva a predávajúci ju vyzval, aby za „vyhratý“ tovar zaplatila 1600 eur. Pani Mária odmietla, veď malo ísť o výhru a tovar je značne predražený, sám predávajúci predsa uvádzal, že celá akcia je prezentácia a v rámci nej sa nebude nič predávať. Keď sa pani Mária bránila, predávajúci si vypýtal jej mobilný telefón. Nepomohli ani prosby, ani argumenty o zavolaní polície. Nakoniec predávajúci pani Máriu, spolu s ďalším „výhercami“ odviezli do Modry. Počas cesty sa im vyhrážali a vyvíjali nátlak, aby kúpne ceny za výrobky zaplatili. Pani Márii stále nechceli vrátiť mobilný telefón, argumentujúc, že jej ho vrátia vtedy,, keď zaplatí 1600 eur. Pod ťarchou nátlaku pani Mária v bankovom ústave peniaze vybrala a cenu zaplatila a iba takýmto spôsobom sa vyslobodila z agresívnych praktík predávajúcich. Mobilný telefón jej vrátili cestou domov a kúpnu zmluvu aj s tovarom dostala až doma. Týmto sa však nič neskončilo, práve naopak, začal sa dlhý príbeh ochrany práv spotrebiteľa...Autor (zdroj): JUDr. Monika Jankovská