20.7.2023 12:46:38

~ Jedálne lístky ...
Články z čísla: 1/2011
            PDF verzia
Na prahu nového roka - prihovára sa vám predseda Predstavenstva ŽP a.s. a Dozornej rady ŽP a.s. Vedúcich výrobných a obslužných prevádzkarní sme sa opýtali: Všetko krásne v novom roku. ŽP BYTOS, s.r.o., - výberové konanie na pracovnú pozíciu ŽP GASTRO servis, s. r. o. :V dcérskej spoločnosti oslavovali pätnásť rokov od odčlenenia Dozorový audit Systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 v ŽP a.s. Úspech v medzilaboratórnych skúškach Ďakujeme Ďakujem Dar pre NsP, n.o. v Brezne: K spríjemneniu pobytu na dialýze Bude vás zaujímať: Z informatívnej správy o ekonomickom vývoji v BB kraji za I. – III. štvrťrok 2010 K SPOKOJNOSTI ZAMESTNANCOV: Istota, mzda a bezpečnosť – najdôležitejšie priority Plní Podbrezovan svoje poslanie? Od 1. januára pre motoristov: PEVNÉ POKUTY Okienko pre daňovníka: Daňové povinnosti v januári OKIENKO BOZP Dychová hudba a Spevácky zbor HRON zaujali svojim výkonom: Vianočný koncert v Podbrezovej Blahoželáme jubilantom – decembrovým i januárovým V decembri odišli do dôchodku Spomienky a poďakovania Futbalová U-11 víťazom halového turnaja Majstrovstvá Banskobystrického kraja Postup v Lige majstrov Turnaj NBC Biatlonisti v závere roka nesklamali Úspešný štart do novej sezóny Jedálny lístok od 24. do 30. januára 2011 & 24. do 30. januára 2011

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [Železiarne Podbrezová a.s.]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Okienko pre daňovníka: Daňové povinnosti v januári

* Vážení spolupracovníci,

s nástupom roku 2011 na nás všetkých opätovne číhajú rôzne daňové povinnosti. Najrôznorodejšie dane sa stretávajú každoročne v januári.

Pripravila som pre vás krátky prehľad januárových daňových povinností:

Daň z nehnuteľností pre rok 2011
Každý, kto bol a je vlastníkom nehnuteľného majetku (pozemok, byt, garáž, dom, a pod.) podával aspoň raz od roku 2005 priznanie k dani z nehnuteľností, v ktorom uviedol výmery a podlažia svojich nehnuteľností a vypočítal daň. Podľa tohto priznania mu obecný úrad v nedávnej minulosti poslal platobný výmer, na základe ktorého platil daň z nehnuteľností.

Priznanie k dani z nehnuteľností je v roku 2011 povinný podávať len ten vlastník, u ktorého došlo v roku 2010 k zmene stavu majetku nehnuteľností. Čiže, buď predal, daroval alebo kúpil, dostal, zamenil či zdedil nehnuteľnosť. Priznanie si musí vypočítať každý vlastník sám, a to na základe Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a zároveň podľa všeobecného záväzného nariadenia tej obce, v ktorej katastrálnom území sa priznávaná nehnuteľnosť nachádza.

Priznanie je vlastník povinný podať do 31. januára .2011 na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné na každom obecnom alebo mestskom úrade .


Príklad:
Ak ste v roku 2010 kúpili záhradku v Podbrezovej, predali byt v Brezne a zároveň zdedili rodičovský dom v Heľpe, máte tieto povinnosti:

- do 31. januára 2011 podať priznanie k dani z nehnuteľností za záhradku v Podbrezovej na Obecný úrad v Podbrezovej, podať priznanie k dani z nehnuteľností za rodičovský dom v Heľpe na Obecný úrad v Heľpe. V každom prípade ste však boli povinní oznámiť akúkoľvek zmenu vlastníctva nehnuteľností príslušnému obecnému alebo mestskému úradu do 30 dní od zápisu tejto zmeny v katastri nehnuteľností. V prípade, že už nevlastníte žiadnu nehnuteľnosť v Brezne, nebudete podávať v Brezne priznanie k dani z nehnuteľností. Ak aj v Brezne budete ešte vlastniť napr. garáž, potom ste povinní priznanie za garáž podať, ale predaný byt už v tomto priznaní nebudete uvádzať.

Kolegovia, často zabúdame na oznamovaciu povinnosť voči obecným a mestským úradom o zmene stavu nášho majetku v nehnuteľnostiach. Keďže aj rozpočty obecných a mestských úradov sú v porovnaní s minulosťou nižšie, predpokladám, že tieto úrady pristúpia k sankcionovaniu neoznámených zmien v stave vlastníctva nehnuteľností.

Miestny poplatok za komunálny odpad, daň za psa
Povinnosťou daňovníka - občana do konca januára 2011 je uhradiť miestny poplatok za odvoz komunálneho odpadu a daň za psa. Tieto dane a poplatky vyrubuje každoročne obec všeobecne záväzným nariadením obce. V tomto nariadení sú stanovené jednotlivé sadzby daní a poplatkov. Je v záujme každého občana, aby presne vedel, koľko má zaplatiť, aby zbytočne nepreplácal alebo, aby ho obec nenaháňala za nedoplatky na dani. Preto si treba pozrieť obecné nariadenie alebo sa informovať na obecnom úrade v mieste trvalého alebo prechodného bydliska.

Zároveň, ak podniká niekto z vašej rodiny a používa pri podnikaní motorové vozidlo (osobné, nákladné alebo prípojné), je povinný do 31. januára 2011 podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2010. Podnikateľ daň vypočíta a prizná podľa množstva a druhu motorových vozidiel používaných na podnikanie. Sadzby dane z motorových vozidiel sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) príslušného vyššieho územného celku. Ak má podnikateľ, fyzická osoba, trvalé bydlisko v Brezne, riadi sa Všeobecne záväzným nariadením Bnskobystrického kraja. Ak firma so sídlom v Žiline používa vozidlá na podnikanie, naštuduje si VZN Žilinského kraja.

Nakoľko 31. január 2011 pripadá na pondelok, nenechávajte si splnenie týchto povinností na posledný deň, zbytočne ho strávite čakaním v rade.

Autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, odbor riadenia daní a účtovníctva