20.7.2023 12:46:22
Ing. Martin Domovec, asistent výrobného riaditeľa

Z výroby

Na prvý kvartál roku 2013 sme kvôli ekonomickej kríze v Európe, ktorá má ale aj globálne dosahy, postavili skôr opatrnejší plán. Situácia sa však ukázala lepšia ako sme očakávali.
Plán výroby kontinuálne odlievaných blokov bol kvôli tvorbe zásob pre valcovňu bezšvíkových rúr, ale aj kvôli dostatku externých zákaziek na prvý kvartál, postavený bez obmedzení. Výroba v oceliarni sa po decembrovej oprave rozbehla bez väčších problémov. Okrem výmeny zoskratovaného ramena na EAF peci a výmeny poškodenej nisteje EAF pece po vsadení mokrého šrotu a následnej explózii, sme sa vyhli aj väčším výrobným prestojom. Na základe uvedených skutočností – dostatočného množstva zákaziek, aj absencii porúch, môžem konštatovať, že plán výroby na prvý kvartál prekročíme v oceliarni o zhruba 700 ton, pričom plán výroby na realizáciu prekročíme zhruba o 1 200 ton.

Vo valcovni bezšvíkových rúr sme rok 2013 začínali s obmedzeným pracovným režimom. V januári sme dosiahli výrobu na realizáciu mierne nižšiu ako sme plánovali, jej objem sme tiež znížili kvôli vyšším požiadavkám pre výrobu vstupných polotovarov pre výrobu presných rúr. Plánovaná úroveň výroby vstupov pre ťaháreň rúr bola v januári prekročená až o vyše 1 500 ton. Rovnaká situácia sa zopakovala vo februári. Na základe daných skutočností sme od 11. februára prešli opäť na nepretržitý výrobný režim. Výrobu na realizáciu sme v porovnaní s plánom vo februári prekročili o 100 ton, výroba vstupov pre ťaháreň rúr bola prekročená zhruba o 700 ton. V marci bola situácia ešte priaznivejšia, výrazne prekračujeme aj plán výroby na realizáciu – zhruba 700 ton, ako aj plán výroby pre vlastnú potrebu v ťahárni rúr – tiež zhruba 700 ton. Celkovo za prvý kvartál prekročíme plánovanú výrobu vo valcovni bezšvíkových rúr takmer o 4 000 ton, výrobu na realizáciu prekročíme zhruba o 300 ton. Z pohľadu výrobných prestojov sme rok 2013 nezačali celkom podľa našich predstáv. Hneď po decembrovej oprave sa objavili problémy s čerpadlami hydrauliky dierovacieho lisu, rovnako ako aj s účinnosťou novo inštalovaného zariadenia na mazanie tŕňových tyčí. V súvislosti s prvým uvedeným problémom je opäť nutné zdôrazniť dôslednosť pri realizovaní opráv, ktorou môžeme predísť zbytočným výrobným prestojom.

V ťahárni rúr bol plán výroby na prvý kvartál roku 2013 postavený na úrovni posledného kvartálu roku 2012. Už na konci decembra sme však museli kvôli vyššiemu dopytu operatívne zvýšiť plán výroby na január v súlade s požiadavkami obchodu. Čo nás teší je, že rovnaká situácia nastala aj vo februári a marci. V objemovom vyjadrení sme plánované výroby prekročili v januári o 1 300 ton, vo februári o vyše 700 ton a v marci zhruba o 800 ton. Celkovo sme za prvý kvartál roku 2013 v porovnaní s plánom vyrobili o vyše 2 800 ton presných za studena ťahaných rúr viac. Rovnako môžem konštatovať za prvý kvartál 2013 aj prekročenie výrobného plánu v sortimente galvanizovaných rúr, celkovo takmer o 50 ton.

V sortimente navarovacích oblúkov je situácia stabilizovaná na úrovni výrobného plánu stanoveného na začiatku roka. Vo februári, ale najmä v marci, sme vyššie požiadavky na predaj plnili zo skladových zásob, ktoré sme v priebehu kvartálu znížili zhruba o 150 ton. V sortimente redukcií výrobný plán stanovený na začiatku roku nie je na konci prvého kvartálu splnený, súvisí to s momentálne na trhu nižším dopytom po tomto sortimente.

V druhovýrobe pokračuje podobná situácia ako v poslednom kvartáli minulého roku, znamená to mierny pokles výroby v porovnaní s prvým a tretím kvartálom roku 2012. Výrobný plán stanovený na prvý kvartál prekročíme zhruba o 8 ton.

Vo zvarovni rúr veľkých priemerov bol v prvých dvoch mesiacoch roku 2013 nižší objem zákaziek ako sme predpokladali. V marci sa situácia zlepšila a celkovo za prvý kvartál vyrobíme zhruba o 10 ton zváraných rúr menej ako sme plánovali. V marci sa vo zvarovni rúr rozbehla aj výroba desiatich kusov výsypiek, ktoré budú súčasťou technologického celku filtračnej stanice, na novom zariadení na odsávanie spalín EAF pece.

Celkovo môžem zhodnotiť výsledky prvého kvartálu roku 2013 ako uspokojivé, a chcem sa za ich dosiahnutie poďakovať všetkým zamestnancom výrobného úseku, ale aj všetkým zamestnancom ŽP a.s. Verím, že v ďalších kvartáloch roku 2013 dosiahneme ešte lepšie výsledky a na konci roku 2013 budeme môcť konštatovať splnenie zámerov stanovených na začiatku roku v obchodnom, aj finančnom pláne.


Autor (zdroj): Ing. Martin Domovec, asistent výrobného riaditeľa