20.7.2023 12:46:24
Výroba a technika: Dohľadový audit podľa normy ISO 14 001

V dňoch 24. a 25. augusta 2010 sa v našej spoločnosti uskutočnil dohľadový audit pre udržanie certifikátu systému environmentálneho manažérstva (ďalej len„SEM“) v ŽP a.s. podľa normy ISO 14 001:2004, platného do 4. septembra 2012.


Predmetný audit bol vykonaný certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia, s.r.o., v súlade s plánovaným programom v prevádzkarňach oceliareň, ťaháreň rúr, druhovýroba, v odboroch technického a investičného rozvoja, obrany a ochrany, technického dozoru a v personálnom odbore.

V uvedených organizačných útvaroch boli preverované činnosti, procesy ako aj služby, ktorými je zabezpečované znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie ako aj plnenie právnych environmentálnych požiadaviek a interných riadiacich dokumentácií SEM.

Externý audítor vykonal precíznu kontrolu v novom stredisku galvanického pozinkovania hydraulických rúr prevádzkarne ťaháreň rúr a prenajatom stredisku šrotového poľa Piesok (organizačne začleneného do prevádzkarne oceliareň), zameranú najmä na aplikovanie prevádzkových činností a povinností v zmysle normy ISO 14 001 do konkrétnych prevádzkových podmienok spoločnosti.

V záverečnom hodnotení neboli uložené žiadne nápravné opatrenia, identifikované boli všeobecné odporúčania na zlepšovanie, ktoré budú aplikované v plnej miere tak, aby efektívne fungovanie nášho systému environmentálneho manažérstva bolo zabezpečené.

Zároveň bola certifikačnou spoločnosťou potvrdená funkčnosť systému riadenia spoločnosti podľa ISO 14001: 2004 a tým pádom aj platnosť schváleného certifikátu pre ŽP a.s.

Ďakujem vedeniu akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a všetkým zamestnancom preverovaných oblastí za profesionálny prístup a ochotu počas auditu.
Autor (zdroj): Ing. Igor Veverka, Ttd, koordinátor SEM