20.7.2023 10:28:13
ŽP Informatika, s.r.o. - Archivačný a zálohovací systém TSM

Kto si nechráni svoje dáta, neváži si svoju prácu: Archivačný a zálohovací systém TSM

Cieľom môjho článku je oboznámiť užívateľov Informačného systému Železiarní Podbrezová a.s., s potrebou zálohovania dát z pracovných staníc (osobných počítačov) a zároveň predstaviť zálohovací a archivačný systém, ktorý je na takéto zálohovanie v ŽP určený.
Osobný počítač je elektronické zariadenie, ktoré sa môže, tak ako i iné elektronické zariadenia, pokaziť. Jednou z najporuchovejších častí počítača je pevný disk. A to je práve tá súčasť, na ktorej sú uložené používateľské dáta (teda súbory – napr. rôzne texty, tabuľky, elektronická pošta a podobne). V prípade poruchy pevného disku tak užívateľ, ktorý si svoje dáta neuložil aj niekde inde, o ne príde. Je to iste veľmi nepríjemné, najmä keď sa za vypracovaním týchto dát skrýva mnoho hodín práce za osobným počítačom, v prípade elektronickej pošty to môže byť aj niekoľkoročná komunikácia s partnermi.

Možností, ako svoje dáta zálohovať, je mnoho – na diskety, flash pamäť, CD a DVD disky, prípadne na zdieľané disky niektorého servera alebo iného osobného počítača. Inou možnosťou je nasadiť do Informačného systému ucelený systém zálohovania a archivácie dát.
V Informačnom systéme našej akciovej spoločnosti máme takýto systém nasadený už od roku 1999 pod názvom TSM (Tivoli Storage Manager). Tvorcom a dodávateľom systému je firma IBM Corporation. Systém TSM je založený na architektúre klient-server, teda v sieti LAN musí existovať TSM server, na ktorý sa pripájajú TSM klienti. TSM systém slúži na zálohovanie a archiváciu dát z počítačov (serverov a pracovných staníc), pripojených do podnikovej siete. TSM server je nainštalovaný na jednom zo serverov na platforme Windows Server 2003. Používateľské dáta sú ukladané na diskové pole IBM DS4700. Celková kapacita diskového priestoru, vyhradeného pre systém TSM, je 10 TB (Terrabyte). Pre lepšiu predstavu – na diskový priestor takejto kapacity je možné uložiť približne 2000 DVD diskov, alebo 15 000 CD diskov. Ak sa zaplní disková kapacita na serveri, používateľské dáta sú presunuté na pásky. K serveru je totiž pripojená automatická pásková knižnica IBM TS3310, obsahujúca dve páskové mechaniky, zásobník na 30 pások a podávač (robot), ktorý slúži na podávanie pások zo zásobníka do páskových mechaník a späť. Pásky majú kapacitu 800 GB, pri zapnutej hardwarovej kompresii približne dvojnásobok, teda 1,6 TB. Pri plne obsadenom zásobníku 30-timi páskami, je teda celková kapacita médií v tejto páskovej knižnici až 48 TB.
Pre prípad, že by došlo ku katastrofickému scenáru (požiar, povodeň a podobne), je TSM server a pásková knižnica umiestnená vo výpočtovom stredisku v starom závode a diskové pole vo výpočtovom stredisku v novom závode. Prepojené sú optickými káblami s rozhraním FibreChannel. Navyše sa denne robí kompletná záloha všetkých dát, uložených v systéme TSM (tzv. záloha zálohy) na pásky. Na tento účel používame dve sady pások, z ktorých jedna je vždy geograficky uskladnená mimo výpočtového strediska starý závod.

Čo má urobiť úžívateľ PC, ktorý si svoje dáta váži?
V prípade, že si užívateľ chce zálohovať, resp. archivovať svoje dáta, musí po­žia­dať o nainštalovanie programu „TSM klient“ na svoj osobný počítač. Zároveň mu musí administrátor systému TSM vygenerovať užívateľské meno a heslo. Po nainštalovaní a spustení TSM klienta sa tento spojí s TSM serverom, kde sa musí užívateľ prihlásiť prideleným menom a heslom. Po prihlásení na TSM server si užívateľ jednoduchým „zafajknutím“ zadefinuje, ktoré adresáre a súbory zo svojho počítača si chce zálohovať, resp. archivovať a kliknutím na príslušné tlačidlo (backup, alebo archive) naštartuje tento proces.
Systém TSM rozlišuje zálohovanie (backup) a archiváciu dát. Zálohovanie (backup) je určené na uchovanie čo najaktuálnejšej verzie dát pre prípad ich straty (napríklad pre prípad poškodenia pevného disku, alebo pre prípad vymazania dát užívateľom). Archivácia je v chápaní TSM časová vzorka dát (teda stav k danému časovému okamihu). Pri obnove dát systém TSM rozlišuje restore (obnova dát z backupu) a retrieve (obnova dát z archívu).
V prípade, že užívateľ chce svoje predtým zazálohované (zaarchivované) dáta zo systému TSM „vytiahnuť“ späť na svoj počítač, jednoducho spustí na svojej pracovnej stanici TSM klienta, prihlási sa, klikne na zobrazenie, ktoré mu vysvieti, aké svoje dáta má v systéme TSM uložené, „zafajkne“, ktoré z nich chce obnoviť a kliknutím na príslušné tlačidlo (restore, alebo retrieve) spustí obnovu svojich dát.
Zálohovanie, resp. archiváciu v systéme TSM je možné aj zautomatizovať, teda zariadiť všetko tak, aby sa užívateľ nemusel sám starať o zálohovanie svojich dát, ale aby to urobil systém automaticky. Pre tento účel je potrebné na pracovnej stanici spustiť tzv. „TSM Scheduler“ (plánovač) a v spolupráci s administrátorom systému TSM zadefinovať, ktoré súbory a adresáre a v akých časových intervaloch sa majú automaticky zálohovať (archivovať). TSM Scheduler musí byť v takomto prípade na pracovnej stanici neustále spustený. TSM Scheduler sa niekoľkokrát denne „spýta“ TSM servera, čo a kedy má automaticky zálohovať a keď nastane zadefinovaný čas, zálohovanie vykoná. Záznam o svojej činnosti uloží do logovacieho súboru na užívateľov disk, takže je potom možné spätne sa pozrieť, či sa všetko vykonalo správne.
Používateľské dáta sú na disky a pásky TSM servera ukladané vo formáte, ktorý nie je prehliadateľný inými prostriedkami (textovým, resp. iným editorom). Dostať sa k týmto dátam môže len sám užívateľ zo svojho počítača prostredníctvom TSM klienta, pričom pre prihlásenie sa do systému TSM musí poznať heslo. Každý užívateľ po prihlásení sa do TSM vidí len svoje dáta. Dáta iných užívateľov nielen, že sú pre neho neprístupné, ale ani ich nevidí.
K dnešnému dňu sú systémom TSM zálohované dôležité dáta zo všetkých serverov na platforme Windows, Linux a IBM AIX. Rovnako sú týmto systémom zálohované databázy na platforme DB2, MS SQL a Oracle, napríklad z aplikácií IAUP, MIS, HUMAN, SPIN a Dochádzkový systém. Máme už aj niekoľko desiatok užívateľov, ktorí si do systému TSM ukladajú dáta zo svojich pracovných staníc.
V prípade záujmu zo strany užívateľov PC o využívanie archivačného a zálohovacieho systému TSM, kontaktujte prosím administrátora systému TSM, telefónne číslo 2491.

Autor (zdroj): Ing. Stanislav Kester, ŽP Informatika, s.r.o.