20.7.2023 10:45:10
ŽP EKO QELET - Do funkcie generálneho riaditeľa bol menovaný Ing. Roman Veverka
Dňom 1. mája 2013 došlo v spoločnosti ŽP EKO QELET k personálnym zmenám. Do funkcie generálneho riaditeľa bol po odchode Ing. Jozefa Bánika do predčasného starobného dôchodku menovaný Ing. Roman Veverka, dovtedy výrobno-technický riaditeľ. Na jeho post prišiel Ing. Peter Baláž zo ŽP a.s. Novovymenovaného generálneho riaditeľa sme požiadali o rozhovor:Patríte medzi skalných „železiarov“. Spomínate si ešte na prvý kontakt s touto fanrikou? Čo ovplyvnilo vaše rozhodnutie usadiť sa práve v Podbrezovej?

-Je to naozaj tak, podbrezovské železiarne boli do môjho „prestupu“ do ŽP EKO QELET a.s. mojím jediným zamestnávateľom. Profesijne som v nich strávil takmer 25 rokov, ale môj život ovplyvňovali vlastne od detstva. Obidvaja moji rodičia pracovali v železiarňach a prvé kontakty s týmto podnikom, na ktoré si spomínam, smerujú ešte do môjho predškolského veku. Ako chlapec som mal možnosť na vlastné oči vidieť niektoré technologické procesy pri výrobe a spracovaní ocele, a tie pre mňa zostali ako nezmazateľné spomienky. Veľa ľudí zo železiarní, ktorých som počas školských rokov spoznal, sa neskôr stalo mojimi kolegami. Postupne som si uvedomoval aj význam železiarní v regióne a napriek silnému zastúpeniu podnikov v okolí, som ich vnímal ako priemyselného lídra, čo sa postupom času jednoznačne potvrdilo. Toto všetko malo napokon kľúčový vplyv na moje rozhodnutie ísť študovať na Hutnícku fakultu v Košiciach.

Na akých postoch ste pracovali ?

-V Podbrezovej som začínal v bývalej prevádzkarni valcovňa profilov, kde sa vyrábala betonárska rebierková oceľ. Na začiatku 90. rokov bola v súvislosti s výstavbou novej elektrooceliarne táto výroba utlmená a ja som začal pôsobiť v centrálnej údržbe,


kde som postupne pracoval vo funkciách referenta ekonomického oddelenia, vedúceho ekonóma a vedúceho prevádzkarne. Neskôr som postupne vykonával funkcie vedúceho odboru technického a investičného rozvoja, vedúceho výroby v prevádzkarni výroba náradia a vedúceho technického oddelenia v centrálnej údržbe. Veľkou výhodou pri pôsobení v uvedených pozíciách pre mňa bolo to, že som spolupracoval takmer so všetkými útvarmi spoločnosti a mal som tak možnosť detailnejšie spoznať ich činnosti a fungovanie v celopodnikovom pôsobení. Neoceniteľnou devízou do budúcnosti pre mňa bolo, že som bol priamym svedkom transformácie veľkého štátneho podniku na modernú súkromnú spoločnosť európskeho významu, čo prinieslo zvýšenie úrovne do všetkých oblastí fungovania spoločnosti.

Vašou výhodou pri menovaní do funkcie generálneho riaditeľa sú skúsenosti získané na mieste výrobno – technického riaditeľa spoločnosti ŽP EKO QELET. V novej funkcii ste síce len pár týždňov, ale určite už viete, akým smerom sa chcete uberať v budúcnosti. Čo považujete v tejto chvíli za najdôležitejšie?

-Pri vzniku ŽP EKO QELET a.s. boli akcionármi stanovené tri hlavné ciele spoločnosti: plnenie požadovaných objemov dodávok oceľového šrotu, dodržanie kvality dodávok v zmysle dodacích podmienok a dosahovanie primeraného zisku. Tieto ciele sú navzájom úzko prepojené a ich pozitívny trend závisí v prevažnej miere od úspešnej obchodnej činnosti. Toto je oblasť, na ktorú musíme v blízkej budúcnosti najviac upriamiť svoju pozornosť a musíme si stanoviť jasné kritériá, ako ju posilniť.

Nemenej dôležitým cieľom je získanie ďalších strategických odberateľov pre dodávky oceľového šrotu. Verím, že kladné referencie na spoľahlivosť a kvalitu dodávok pre ŽP a.s. nám pomôžu tento proces v krátkodobom horizonte dotiahnuť do zdarného konca.

V oblasti spracovania oceľového šrotu bude naším hlavným cieľom riešiť modernizáciu súčasnej technológie v Hliníku nad Hronom, za účelom zvyšovania výťažnosti kovových frakcií pri spracovaní autovrakov, čo je aj v súlade s nariadeniami európskej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.

Chystáte aj nejaké zásadnejšie zmeny?

-Naša spoločnosť prešla za posledné roky vývojom, ktorý ju výrazne kvalitatívne posunul v oblasti technologického a technického rozvoja, bezpečnostnej podpory, informačného zabezpečenia a personálneho rozvoja a stabilizácie. Chcem poďakovať môjmu predchodcovi, Ing. Jozefovi Bánikovi, za jeho prínos vo viacerých spomenutých oblastiach.

Podľa mojich doterajších skúseností, akékoľvek radikálne zmeny by mali nasledovať po zistení výrazných negatívnych trendov alebo pri opakujúcich sa významných nedostatkoch v danej sledovanej oblasti. Naša spoločnosť sa dokázala v minulých obdobiach vysporiadať s nepriaznivými podmienkami a viacerými negatívnymi javmi na trhu s oceľovým odpadom. Aj tento fakt prispel k jej vnútornému posilneniu a stabilizácii.

Určite sú však oblasti, v ktorých vidím priestor na zlepšenie a efektívnejšie fungovanie. Okrem spomínanej obchodnej činnosti sa musíme zamerať hlavne na zvýšenie zainteresovanosti obsluhy na technickom stave strojov a zariadení, na optimalizáciu využitia ich technologického času a výkonových možností. Taktiež zvýšime dôraz v oblasti permanentnej školiacej činnosti pre zamestnancov na všetkých úrovniach spoločnosti.

Ako charakterizujete dnešnú situáciu na poli obchodu s kovovým odpadom?

-Momentálna situácia na trhu s oceľovým šrotom nie je jednoduchá, ale treba povedať, že v cenovej oblasti sa výrazne nevymyká dlhodobejším priebehom. To, čo v poslednom období výraznejšie ovplyvnilo naše podnikateľské prostredie, bol vstup nového koncového odberateľa na slovenský trh s oceľovým šrotom. O niečo zložitejšia je situácia v oblasti farebných kovov a AK ocele. Prudký prepad cien medi v poslednom mesiaci a dlhodobo klesajúca cena antikorových ocelí skomplikovala obchodné aktivity na trhu s týmito komoditami. V posledných dňoch v širšej verejnosti vzbudili záujem informácie o príprave nového zákona o odpadoch, ktorý je pre našu spoločnosť základným legislatívnym aktom. Ide o dlhý a náročný proces, ale v súčinnosti s naším väčšinovým akcionárom, vynaložíme úsilie na to, aby sa jeho konečné znenie čo najviac priblížilo našim očakávaniam. Napriek tomu, že toto obdobie nie je celkom priaznivé pre optimálne fungovanie našej spoločnosti, verím, že ciele, ktoré sú pred nami, dokážeme naplniť. Presvedčil som sa o kvalitách našich zamestnancov a pokiaľ si každý jeden z nás uvedomí, že sme jeden tím, nemám obavy o naše zdarné napredovanie.


Autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová