20.7.2023 10:44:54
10 rokov - V RETROSPEKTÍVE

Tohtoročným jubilantom, ktorý spolu so Železiarňami Podbrezová oslavuje svoje pôsobenie v skupine ŽP Group, je akciová spoločnosť ŽP EKO QELET so sídlom v Martine.
Dňa 19. júla 2005 vstupom Železiarní Podbrezová do spoločnosti EKO QELET, ktorú tvorili strediská a zberne nachádzajúce sa na území väčšej časti Slovenskej republiky bola spoločnosť premenovaná na ŽP EKO QELET, a.s.
Napriek tomu, že ide o mladú spoločnosť, ktorá si len začína tvoriť novodobé dejiny, za prvých desať rokov prešla množstvom organizačných zmien a modernizáciou prešiel aj technický a technologický park stredísk a zberní.Najvýznamnejšou z investičných akcií bolo vybudovanie závodu na spracovanie kovového odpadu a starých vozidiel v Hliníku nad Hronom, do ktorého bolo investovaných 500 miliónov korún. Linka na spracovanie autovrakov, patriaca medzi najmodernejšie zariadenia tohto druhu v Európe, bola v spolupráci s Recyklačným fondom Slovenskej republiky uvedená do prevádzky v roku 2008. Najmodernejšie spracovacie centrum na vysoko efektívne spracovanie autovrakov a kovového odpadu na Slovensku bolo vybudované za necelý rok. Má nainštalovanú komplexnú technológiu manipulácie, skladovania a spracovania odpadov, dosahujúcu porovnateľné parametre svojho druhu v Európskej únii. Srdcom závodu je šrédrovacia linka s výkonom 50 ton/hod. šrédrovaného materiálu. Ide o špičkové zariadenie talianskej výroby, ktorého výhodou je, že spracúva ľahký šrot, vrátane celých autovrakov zbavených pneumatík, batérií a prevádzkových kvapalín. Šrédrovaním sa zvyšuje kvalita tejto suroviny pre ďalšie spracovanie. Vzniknutý produkt je zhodnocovaný ako základná vstupná surovina pre podbrezovskú oceliareň pri výrobe ocele. Šréder má dvojstupňovú magnetickú separáciu na oddelenie železnej frakcie od iných materiálov. Jednou z jeho výhod je, že zo spracovanej kovovej frakcie dokáže vyťažiť aj farebné kovy. Linku obsluhuje v jednej pracovnej zmene päť zamestnancov, v celom stredisku je zamestnaných 25 ľudí. Ročná teoretická kapacita linky v jednozmenovom režime je tridsaťtisíc autovrakov. V roku 2009, v čase ekonomickej a hospodárskej krízy, prijatím „šrotovného“ na Slovensku, ktoré malo pomôcť naštartovať automobilový priemysel, zohral závod autorizovaného spracovateľa autovrakov významnú úlohu. Výstavba závodu s modernou technológiou bola krokom, ktorý aj do budúcnosti významnou mierou prispieva k tomu, aby bolo Slovensko pripravené plniť záväzky vyplývajúce zo smerníc Európskej únie v oblasti spracovania vyradených autovrakov.
Za prínos v oblasti slovenského odpadového hospodárstva bola akciová spoločnosť ŽP EKO QELET niekoľkokrát ocenená. V roku 2007 cenou Zlatý mravec a o rok na to hlavnou cenou na 4. výstave recyklácie a zhodnotenia odpadov R.I.S. Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna 2008 v Devíne v kategórii podnikov udelil minister životného prostredia Jaroslav Izák dcérskej spoločnosti „Cenu ministra za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie“ za vybudovanie závodu na spracovanie autovrakov a kovového odpadu v Hliníku nad Hronom, ako aj za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie.
Od svojho vzniku po súčasnosť patrí táto spoločnosť k najvýznamnejším dodávateľom recyklovaného kovového odpadu na Slovensku a je generálnym dodávateľom oceľového šrotu do Železiarní Podbrezová a.s.
Technické a technologické vybavenie, aj kvalifikovaný tím odborníkov sú zárukou spoľahlivosti a kvality dodávok strategickej vstupnej suroviny pre hutnícku prvovýrobu. Vďaka tomu je spoločnosť priamym partnerom najvýznamnejších hutníckych producentov oceľových výrobkov na Slovensku a v Českej republike. Do portfólia jej zahraničných odberateľov patria aj spoločnosti z Talianska a Poľska.

Spoločnosť vykonáva činnosti v oblastiach:


  zber oceľového šrotu a farebných kovov,

  likvidácia výrobných celkov a technologických zariadení,

  autorizovaný zber a spracovanie autovrakov,

  spracovanie kovového odpadu metódami triedenia, pálenia, strihania, lisovania a šrédrovania,

  predaj oceľovej druhotnej suroviny a farebných kovov.V spoločnosti v súčasnosti pracuje stosedemdesiatdeväť zamestnancov v štrnástich strediskách (Hliník nad Hronom, Brezno, Lučenec, Prievidza, Martin, Topoľčany, Nitra, Levice, Šurany, Hrnčiarovce nad Parnou, Bratislava, Trenčín, Žilina, Tvrdošín) a dvadsiatich piatich zberniach (Ladomerská Vieska, Nová Baňa, Žarnovica, Handlová, Zvolen, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Malý Krtíš, Poltár, Rimavská Sobota, Zemianske Kostoľany, Diviaky, Vráble, Komjatice, Nitra 2, Želiezovce, Nové Zámky, Komárno, Veľký Meder, Trnava, Bratislava 2, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Považská Bystrica, Dolný Kubín).

Závod v Hliníku nad Hronom objektívom A. Nociarovej
Závod v Hliníku nad Hronom objektívom A. Nociarovej

Súťažný text

Jednou z troch najväčších prevádzkarní akciovej spoločnosti ŽP EKO QELET Martin bola v začiatkoch jej existencie aj prevádzkareň Piesok, ktorá bola pretransformovaná k 1. januáru 2008 na závod. História tejto prevádzkarne – bývalého Šrotového poľa Piesok, siaha do šesťdesiatych rokov minulého storočia, kedy zvýšené nároky na úpravu šrotu viedli k rozhodnutiu vtedajšieho vedenia podbrezovských železiarní vybudovať vlastné šrotové pole s mostovými žeriavmi a baranidlom. Po štyroch rokoch (1969) jeho pôsobenia prešlo hospodárenie s kovovým odpadom výlučne do kompetencií štátneho podniku Kovošrot Bratislava. V roku 1995 si ju Železiarne Podbrezová a.s., odkúpili späť. S cieľom uplatnenia strategických zámerov došlo v roku 2005 k pričleneniu prevádzkarne k spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. Závod Piesok, patriaci medzi najväčšie v tejto spoločnosti bol do konca septembra 2009 súčasťou akciovej spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. Po odčlenení z tejto spoločnosti sa od 1. októbra 2009 Šrotové pole Piesok opäť stalo súčasťou podbrezovskej oceliarne.


* Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž *


„O cenu predsedu Predstavenstva ŽP“

Správna odpoveď jedenásteho kola znie: S vykurovaním zemným plynom sa začalo v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Výherkyňou sa stáva Ružena Riesová z ťahárne rúr – oblúkarne, ktorej blahoželáme a prosíme, aby si telefonicky dohodla v redakcii (2711, 2714) prebratie ceny, ktorú jej venuje Ing. Jozef Marčok, riaditeľ ŽP Šport, a.s.Otázka 12. kola
Kedy sa začalo s výstavbou Šrotového poľa v Piesku?


Stranu pripravila V. Kúkolová


Výstavba šrotového poľa v Piesku trvala od roku 1962 do1965. Foto: archív HM ŽP

Výstavba šrotového poľa v Piesku trvala od roku 1962 do1965. Foto: archív HM ŽPAutor (zdroj): Viera Kúkolová