20.7.2023 10:45:04
Veľká čitateľská súťaž k sedemdesiatemu roku vydávania našich novín
* Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž *
Rok 2014 je 70. ročníkom nepretržitého vydávania Podbrezovana. Významné jubileum pripadne na 23. december. Dovtedy bude trvať aj naša čitateľská súťaž. Dozviete sa v nej mnoho nových zaujímavostí a keď budete texty pozorne čítať, nájdete v nich aj odpoveď na otázku. Kupón si vystrihnite a vypíšte údaje, aj správnu odpoveď a do desiatich dní od vydania pošlite do redakcie. Pravidlá umožňujú použiť trikrát náhradný kupón. Na konci bude zaujímavá odmena, ktorá môže byť práve vaša.Súťažný text č. 8

V roku 1836 Rakúsko – Uhorská vláda rozhodla o stavbe valcovne na výrobu železných plechov a koľajníc potrebných na výstavbu dvanástich železničných tratí. Dňa 10. novembra 1851 bola prevádzka pudlovacích pecí na výrobu ocele spustená. Súčasne boli postavené prvé byty pre úradníkov a podúradníkov, štrnásť domkov pre majstrov a predákov (kolónia nad šrotovým poľom). To boli začiatky osídľovania v Podbrezovej. Pomenovanie Brezová vzniklo podľa vrchu Brezová, pod ktorým sa osada nachádzala. V roku 1886 bola premenovaná na Zvolenskú Brezovú (Zólyom Brezó) a v roku 1919 na Podbrezovú. Po výstavbe prvých domkov pribudol aj hostinec. Budova závodného hostinca bola postavená v roku 1885. Pri príležitosti 50. výročia založenia železiarní bola daná do užívania aj jej západná časť s reprezentačnou sálou - závodný hotel. Budova závodného hotela slúžila na ubytovanie hostí, na stravovacie účely, ale aj na spoločenské podujatia (dnes je to budova Hutníckeho múzea).

V roku 1890 bola vedľa závodného hotela postavená bytovka pre vedúcich pracovníkov železiarní a dve garsónky vo vežičkách (dnes zdravotné stredisko). Od roku 1939 do roku 1951 slúžilo celé prvé poschodie ako byt podnikového riaditeľa a prízemie bolo adaptované na kancelárie podnikového riaditeľstva. Po zriadení obce Podbrezová v prízemí tejto budovy vybudovali prvé kancelárske priestory obce a prvé poschodie bolo opäť prerobené na byty.

Spočiatku tu bývalo len málo úradníkov a podúradníkov, robotníci dochádzali do práce väčšinou pešo. Rozširovaním železiarní však ich počet začal vzrastať. Pôvodne budované hromadné ubytovne pre robotníkov priamo v areáli fabriky sa nezachovali, pri rekonštrukciách železiarní boli úplne zlikvidované. Ako robotnícke ubytovne – šalandy, slúžili aj viacpodlažné budovy v údolí potoka Hnusno, ktoré boli postavené v roku 1912. Súčasný bytový dom pri cintoríne bol postavený ako šalanda v roku 1913.

Osada podliehala pod správu obce Lopej. Podbrezová sa stala samostatnou obcou až 1. januára 1953.

Komunikačných spojov mimo ciest v tom čase osada nemala. Telegraf a telefónne spojenie získala v roku 1882. Železničné spojenie medzi Banskou Bystricou vzniklo v roku 1884 (túto železničnú trať postavili na vlastné náklady podbrezovské železiarne). Na ploche terajšej zvarovne rúr vtedy stála železničná stanica, ktorá bola veľmi významnou pre dopravu do fabriky, nielen nákladnú, ale aj osobnú. Súčasná stanica bola postavená v roku 1912. Prvé autobusové spojenie bolo v roku 1945, elektrické osvetlenie v roku 1896 a kino v roku 1912. Kostol bol postavený v 90. rokoch 19. storočia, po veľkej prestavbe a modernizácii závodu, z príspevkov železiarov. Prvá nemocnica, ktorú erárne železiarne vybudovali v roku 1893 pri potoku Hnusno, slúžila do roku 1930, kedy dala Revízna bratská pokladnica vybudovať novú, s lôžkovou časťou. Táto nemocnica poskytovala zdravotnú starostlivosť nielen zamestnancom železiarní, ale až do postavenia breznianskej nemocnice celému Horehroniu.

Prvá jednotriedna ľudová škola bola zriadená v roku 1884. V roku 1909 bola postavená 4 - triedna štátna ľudová školy pod kostolom, v roku 1945 aj Meštianka.

V roku 1890 bola vedľa závodného hotela postavená bytovka pre vedúcich pracovníkov železiarní a dve garsónky vo vežičkách (dnes zdravotné stredisko). Od roku 1939 do roku 1951 slúžilo celé prvé poschodie ako byt podnikového riaditeľa a prízemie bolo adaptované na kancelárie podnikového riaditeľstva. Po zriadení obce Podbrezová v prízemí tejto budovy vybudovali prvé kancelárske priestory obce a prvé poschodie bolo opäť prerobené na byty.

V roku 1909 bol postavený ako štvorbytovka pre úradníkov dom (dnes Dom športu). V rokoch 1970 – 71 boli v záhrade tohto domu vybudované učňovské dielne, prepojením na jeden celok budova začala slúžiť výchove učňov. V roku 1909 vznikli v osade aj prvé dve tenisové ihriská. Podbrezová patrila v tom čase medzi šesť miest na Slovensku, kde sa v tom čase hral tenis. V roku 1942 boli tieto ihriská rozšírené a bol tam postavený aj pavilón so šatňami.

Súčasná budova Obecného úradu bola postavená v roku 1910 ako hasičňa železiarní. Bola to jednoposchodová budova a celé prízemie bolo vyhradené na garážovanie hasičskej techniky. Vedľajšia budova (dom služieb) bola postavená v roku 1910 a slúžila ustajneniu koní, garážovaniu kočov a vozov, ale aj ako sklad sena. Pôvodne bola prízemná so zvýšeným stropom, v strednej časti bolo aj poschodie s bytom pre správcu tohto strediska dopravy železiarní – nazývaného konice. V roku 1940 boli budovy prestavané na byty pre zamestnancov železiarní..

V roku 1941 sa začalo s výstavbou robotníckeho internátu (dnes hotel Podbrezovan). Táto budova je významná tým, že je v nej zabudovaný aj základný kameň pre vznik sídliska, čím sa začala nová etapa osídľovania vtedajšej osady a jej ďalší rozvoj.

Najväčší rozmach zaznamenala obec v 70 rokoch dvadsiateho storočia, vďaka firme a združeným prostriedkom. Postavený bol obchodný dom, kultúrny dom pokračovala bytová výstavba. V roku 1986 bolo otvorené Stredné odborné učilište hutnícke.


Podbrezovan z roku 1981

Súťažná otázka č. 8:

Kedy sa Podbrezová stala samostatnou obcou?Oprava: v 7. čísle Podbrezovana je nesprávne uvedené krstné meno majiteľa hostinca na Skalici, ktorý sa rozhodol vybudovať v roku 1933 futbalové ihrisko. Správne znie Imrich Kaliský.


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová