20.7.2023 12:46:43
V záujme bezpečnosti práce

K základným povinnostiam zamestnávateľa, v zmysle platných predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, patrí aj pravidelné a zrozumiteľné oboznamovanie zamestnancov s príslušnými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku. Neoddeliteľnou súčasťou týchto povinností je aj overovanie znalostí.

Pre zabezpečenie tejto úlohy bol vydaný Príkaz GR č. 10/2009, ktorým generálny riaditeľ nariadil vykonať skúšky technicko-hospodárskych zamestnancov zo všeobecných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Skúšok z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa musia zúčastniť všetci vedúci prevádzkarní a odborných útvarov, majstri, ako aj zamestnanci, ktorí sú riadiacimi zamestnancami a výkonom svojej funkcie ovplyvňujú stav a úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Príkazom generálneho riaditeľa sú ustanovené tri skúšobné komisie. V následných termínoch komisie zabezpečia preskúšanie všetkých zamestnancov, ktorí sú povinní zúčastniť sa preskúšania jedenkrát za dva roky. Skúšky budú vykonávané formou výukového testu.

Rozsah skúšok z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
- Zákonník práce Slovenskej republiky č. 311/2001 Z.z. – v platnom znení,
- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/2006 Z.z. – v platnom znení,
- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 264/1999 – o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody,
- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z.z. – o vzore záznamu z registrovaného úrazu,
- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z.z. – o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
- Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z.z. – o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
- Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb. – základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v platnom znení ,
-Smernica S - 301 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
-Smernica S – 349 – Plán starostlivosti o zranených a umiestnenie lekárničiek.

Uvedený rozsah predpisov bol elektronickou poštou odoslaný vedúcim prevádzkarní a ich sekretariátom v 43. týždni, t.j. v dostatočnom časovom predstihu. Skúšky budú prebiehať po 19. novembri, tzn. že všetci ich účastníci budú mať dostatok času, aby sa mohli na skúšky zodpovedne pripraviť. Prípravou na skúšky si riadiaci zamestnanec doplní svoje odborné vedomosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tým skvalitní svoju riadiacu prácu a následne bude vedieť vytvárať svojim podriadeným zamestnancom bezpečné pracovné podmienky.
Autor (zdroj): Ing. Jozef Búlik