20.7.2023 10:44:55
Dozorný certifikačný audit v Žiaromat a.s. KALINOVO Ing. Eva Detvaiová
Ing. Eva Detvaiová

Logo Žiaromat Kalinovo
Dňa 21.apríla 2015 bol vo firme Žiaromat a.s. Kalinovo 7. dozorný certifikačný audit vykonaný audítormi spoločnosti TÜV SÜD SLOVAKIA Košice. Jeho cieľom bolo preveriť funkčnosť systému manažérstva kvality.


Audit prebehol podľa vopred stanoveného plánu. Na začiatku bola urobená kontrola účinnosti nápravných opatrení z predchádzajúceho auditu.
Počas auditu, okrem základných prvkov normy STN EN ISO 9001 : 2009 – Politika kvality, Ciele kvality, Interné audity, Zlepšovanie – na základe mapy procesov, boli preverené hlavné procesy, týkajúce sa realizácie produktu od ponukového riadenia, až po samotné dodanie produktu zákazníkovi. Od roku 2014 má naša akciová spoločnosť do systému manažérstva kvality zavedený proces „Návrh a vývoj“ a zaradený medzi hlavné procesy. Uvedený proces bol v roku 2014 pri 3.dozornom recertifikačnom audite prvýkrát auditovaný a úspešne odsúhlasený. V tomto roku bol proces „Návrh a vývoj“ taktiež preverovaný s pozitívnym výsledkom.


Z podporných procesov boli preverené procesy: PP5 – Riadenie dokumentov a záznamov, PP 6 – Metrológia, PP 7 – Monitorovanie a kontrola procesov, PP8 – Riadenie nezhodného produktu a PP2 – Infraštruktúra a údržba zariadení. Z podporných procesov neboli auditované procesy – Manažérstvo ľudských zdrojov a Pracovné prostredie.
Výsledok auditu celkovo môžeme hodnotiť pozitívne. Bolo zaznamenaných sedem odporúčaní pre zabezpečenie zlepšenia a efektívneho fungovania nášho systému manažérstva kvality. Dve odporúčania sú vystavené na Manažéra kvality, týkajú sa Cieľov kvality a Preskúmania manažmentu. Dve odporúčania pre zlepšenie boli vystavené na obchodný úsek a ostatné sa týkali procesu Nakupovania, procesu Infraštruktúry a údržby zariadení, a procesu Riadenia nezhodného produktu.
Kladne bol hodnotený hlavne proces Návrhu a vývoja. V porovnaní s predchádzajúcim auditom boli zistené nasledovné zmeny:
- zníženie predaja žiarobetónových zmesí nad 1600 stupňov Celzia pre Ukrajinu,
- zhoršenie predajnosti kachľového šamotu,
- negatívny dopad ukrajinsko - ruskej krízy na predaj,
- nový ekonomický riaditeľ Ing. Villim.
Ďalší pozitívny rozvoj SMK bol zistený predovšetkým vo vzťahu k preskúmaniu a zabezpečeniu požiadaviek zákazníka a poskytovaniu služieb pre zákazníka.
Pri ukončení auditu bolo certifikačnou organizáciou potvrdené, že spoločnosť Žiaromat a.s. disponuje funkčným systémom manažérstva kvality, ktorý je dodržiavaný všetkými zamestnancami. Sú vytvorené predpoklady pre ďalšie zlepšovanie kvality, a to najmä vzhľadom na podporu vedenia spoločnosti, serióznosť voči zákazníkom a vysokú profesionalitu personálu spoločnosti. Systém MK je založený na aplikácii analýz s cieľom zlepšovať procesy a realizáciu hlavných procesov, určenie cieľov kvality pre všetky úrovne spoločnosti a ich hodnotenie.
V budúcnosti nás v oblasti systému manažérstva kvality čaká trošku viacej práce. Čakajú nás zmeny v zmysle požiadaviek revidovanej normy ISO 9001:2015. Dúfam, že zavedenie požadovaných zmien zvládneme bez väčších problémov.
Na záver chcem poďakovať vedeniu Žiaromat a.s. a všetkým zamestnancom preverovaných oblastí za profesionálny prístup a ochotu počas auditu.

Autor (zdroj): Ing. Eva Detvaiová