20.7.2023 12:46:24
Manažérstvo rizika

Organizácie sa takmer bez výnimky stretávajú s rozličnými vonkajšími faktormi a vplyvmi, ktoré vytvárajú neistotu, či a kedy dosiahnu svoje ciele. Účinok, ktorý táto neistota má na ciele organizácie, predstavuje riziko, t.j. účinok neistoty zámerov, ktoré úspešná organizácia musí identifikovať, analyzovať a následne posúdiť, či ho treba modifikovať a ďalej sa s ním zaoberať, aby vyhovovalo určitým kritériám. Počas tohto procesu organizácie komunikujú a konzultujú s akcionári, monitorujú a skúmajú riziko s cieľom posúdiť, či nevznikne nebezpečenstvo a nebude sa vyžadovať ďalšie zaobchádzanie. Manažérstvo rizika možno kedykoľvek aplikovať na celú organizáciu, na jej rozličné oblasti, ako aj na osobitné funkcie, projekty a činnosti.

Každá špecifická oblasť alebo každá aplikácia manažérstva rizika prináša so sebou individuálne potreby, osobitných záujemcov.

Manažérstvo rizika organizácií umožňuje:
- zvýšiť pravdepodobnosť dosiahnutia cieľov,
- uvedomovať si potrebu identifikácie a zaoberania sa rizikom v celej organizácii,
- zlepšiť identifikáciu príležitosti a ohrození,
- byť v súlade s príslušnými právnymi a predpisovými požiadavkami a medzinárodnými normami,
- zlepšovať povinné a dobrovoľné podávanie správ,
- lepšiť dozor,
- zlepšiť dôveru a istotu akcionárov,
- vytvoriť spoľahlivú základňu na prijímanie rozhodnutí a plánovanie,
- zlepšiť kontrolu,
- efektívne umiestňovať a využívať zdroje na zaobchádzanie s rizikom,
- zlepšovať prevádzkovú efektívnosť a účinnosť,
- zlepšovať zdravotnú a bezpečnostnú výkonnosť, aj ochranu prostredia,
- zlepšovať prevenciu strát a manažérstvo udalostí,
- minimalizovať straty,
- zlepšovať organizačnú pružnosť.

Proces manažérstva rizika nie je jednotný a univerzálne platný pre všetky organizácie, keďže musí brať do úvahy rozličné potreby konkrétnej organizácie, jej špecifické ciele, súvislosti, štruktúru, jej prevádzku, procesy, funkcie, projekty, produkty, služby či majetok a osobitne používané postupy.

Manažérstvo rizika
Ilustračné foto: I. Kardhordová

Štruktúra MANAŽÉRSTVa rizika

Úspech manažérstva rizika bude závisieť od efektívnosti štruktúry manažérstva poskytujúcej základy a usporiadanie, ktoré ho zavedú v celej organizácii a na všetkých úrovniach. Štruktúra pomáha riadiť riziká efektívne prostredníctvom aplikácie procesu manažérstva na rozličných úrovniach a v rámci konkrétnych súvislostí v organizácii. Štruktúra zabezpečuje, že informácie o riziku získané z procesu manažérstva rizika sa primerane oznamujú a využívajú ako základ prijímania rozhodnutí a zodpovednosti na všetkých príslušných úrovniach organizácie.

Zavedenie manažérstva rizika a garantovanie jeho pokračujúcej efektívnosti vyžaduje jasný a nepretržitý záväzok manažmentu organizácie:
● definovať a zaviesť politiku manažérstva rizika,
● zabezpečiť, aby kultúra organizácie a politika manažérstva rizika boli v súlade,
● určiť ukazovatele výkonnosti manažérstva rizika, ktoré sú v súlade s ukazovateľmi výkonnosti organizácie,
● zosúladiť ciele manažérstva rizika s cieľom a stratégiou organizácie,
● zabezpečiť zhodu zákonov a predpisov,
● priradiť príslušným úrovniam v rámci organizácie zodpovednosť a právomoci,
● zabezpečiť, aby sa manažérstvu rizika pridelili potrebné zdroje,
● oznamovať klady manažérstva rizika všetkým akcionárom,
● zabezpečiť, aby rámec manažérstva rizika bol naďalej primeraný.

Pred zavádzaním štruktúry manažérstva rizika je dôležité posúdiť a pochopiť tak externé, ako aj interné súvislosti organizácie, keďže tieto skutočnosti môžu významne ovplyvniť návrh štruktúry.Rapídne sa rozširujúce používanie techniky nielen vo výrobnej oblasti, ale aj v oblasti zábavy a každodenného života zákonite prináša aj možnosti jej nesprávneho využitia alebo aj úmyselného zneužitia. Je preto prirodzenou snahou každého výrobcu ponúkať výrobky, ktoré neprinášajú možnosti vytvárania nebezpečných situácií, nezvyšujú riziko pre zákazníka a prípadne neponúkajú príležitosti na ich zneužitie. Hoci takmer každý výrobok má svoje špecifiká nebezpečných aplikácií, ktoré sa nie vždy dajú predpovedať, snahou každého výrobcu a prevádzkovateľa musí byť rešpektovanie určitých zásad bezpečnosti, ktoré by zabránili možnosti vzniku úrazu alebo smrti, alebo by aspoň zásadne znížili pravdepodobnosť takej udalosti a tým zákazníkovi priniesli neodškriepiteľný úžitok. To je cieľom aj tejto normy o manažérstve rizika výrobkov, ktorý sme sa pokúsili stručne charakterizovať.


Autor (zdroj): Kvalita