20.7.2023 12:46:38
Dane v Európe – Francúzsko
Daň z príjmov fyzických osôb


Pre Francúzsko je typický povinný daňový splittingalebo inak povinné - zdaňovanie domácnosti. Daňový splitting sa využíva aj v mnohých iných európskych krajinách, no len vo Francúzsku je povinný a okrem zdaňovania manželov je rozšírený aj o zdaňovanie ich detí do 18 rokov, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Výhodou spoločného zdaňovania spočíva v znížení celkového daňového zaťaženia domácnosti, keď člen rodiny s vyššími príjmami má možnosť rozložiť ich na ostatných členov a tým uplatniť nižšiu progresiu zdanenia.

Princíp spoločného zdaňovania vo Francúzsku spočíva v súčte všetkých príjmov dosiahnutých jednotlivými členmi domácnosti a jeho následnom prerozdelení medzi členov pomocou určeného koeficientu, ktorý sa odvíja od charakteru jednotlivých členov.

Spomínaný systém je síce nevýhodný pre mladých slobodných ľudí, no na druhej strane podporuje práve rodinný život. Je to z dôvodu, že zatiaľ čo osoba bez záväzkov je povinná zdaniť celý príjem sama, čím sa dostane do vyššieho daňového pásma s vyššou daňovou sadzbou, tak rodina s viacerými členmi bude tento príjem automaticky zdaňovať v oveľa nižšom daňovom pásme a teda použije aj oveľa nižšiu sadzbu.

Dosiahnuté príjmy si domácnosť môže znížiť o množstvo odpočítateľných položiek, ktoré zohľadňujú nielen rodinnú situáciu, ale sú zároveň viazané aj na niektoré výdavky, ktoré daná rodina počas roku vynakladá. Rodina si tak od dosiahnutých príjmov, ktoré sa delia až do siedmych skupín, môže odpočítať základnú nezdaniteľnú časť na manželský pár, vyživovanú osobu ako aj platené výživné, penzijné sporenie a v prípade príjmov zo závislej činnosti si fyzická osoba môže odpočítať výdavky spojené s touto činnosťou až vo výške 10 percent čistej mzdy.

Francúzska daňová sústava využíva systém piatich daňových pásiem, ktoré sú pre rok 2012 stanovené nasledovne:

- základ dane do 5963 eur, daňová sadzba 0,0 percenta,

- základ dane od 5 963 do 11 896 eur - daňová sadzba 5,5 percenta,

- základ dane od 11 896 do 26 420 eur - 14 percentná daňová sadzba,

- základ dane od 26 420 do 70 830 eur - 30 percentná daňová sadzba,

- základ dane nad 70 830 eur - 41 percentná daňová sadzba.

Navyše osobám, ktoré ročne zarobia viac ako 250 000 eur sa dosiahnutá daňová sadzba ešte zvýši, a to v prípade príjmu v intervale od 250 000 do 500 000 eur o 3 percentá, ak dosiahne príjem vyšší ako 500 000 eur tak až o 4 percentá.

Daň z príjmov právnických osôb

Daň z príjmov právnických osôb je rovnako svojská, ako daň z príjmov osôb fyzických. Svedčí o tom nielen samotná daňová sadzba, ale aj inštitút minimálnej dane či špeciálna daň z príjmu platená zamestnávateľom.

Základná daňová sadzba je stanovená na nezvyčajnej úrovni 33,33 percent a v prípade, že spoločnosť dosiahne obrat vyšší ako 7 630 000 eur a zároveň aj zdaniteľný príjem presiahne úroveň 2 289 000 eur, potom je povinná zaplatiť navyše aj tzv. sociálny príspevok vo výške 3,3 percenta. Podnikatelia i osoby samostatne zárobkovo činné navyše musia platiť aj špeciálnu miestnu podnikateľskú daň z hodnoty ich nehnuteľného majetku vo výške 3 percent. Spomínaná daň v roku 2010 nahradila tzv. ziskovú prirážku, ktorá bola platená z dosiahnutých zdaniteľných príjmov. Francúzsko tiež uplatňuje špeciálny režim v prípade malého a stredného podnikania, ktorý ich zvýhodňuje tým, že časť svojho zisku (do výšky 38 120 eur) môžu zdaniť nižšou 15 percentnou sadzbou.

Špecifickou súčasťou zdaňovania právnických osôb je aj využívanie inštitútu minimálnej dane, ktorá sa uplatňuje voči podnikom v strate avšak dosahujúcich obrat. A tak daň vo výške 20 500 eur musia zaplatiť tie podniky, ktorých obrat dosiahol hodnotu medzi 15 – 75 miliónov eur, 32 750 eur medzi 75 – 500 miliónov eur a daň vo výške 110 000 eur ak mal podnik obrat vyšší ako pol milióna eur.


Miestne dane

Francúzsko patrí k jedným z mála krajín, ktoré v rámci sústavy miestnych daní uplatňujú daň z bohatstva. Zdaniteľnými osobami v tomto prípade sú domácnosti a predmetom dane je trhová hodnota aktív, ktoré vlastnia vždy k 1. januáru kalendárneho roku. Hodnota týchto aktív sa porovná so zákonom stanovenou hodnotou a kladný rozdiel sa zdaní progresívnou sadzbou buď 0,25 percenta alebo 0,5 percenta. Okrem nej Francúzsko uplatňuje aj daň z dedičstva a darovania, či daň z nehnuteľnosti.


Daň z pridanej hodnoty
Sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená na úrovni 19,6 percenta s tým, že koncom roku 2012 sa zvýši na úroveň 21,2 percenta. Okrem nej Francúzsko uplatňuje aj dve znížené a jednu super zníženú sadzbu. Prvou 7 percentnou zníženou sadzbou sa zdaňujú ubytovacie a reštauračné služby, niektoré druhy potravín, knihy či dopravné služby. Druhou zníženou sadzbou stanovenou na úrovni 5,5 percenta sa zdaňujú vybrané potraviny, zdravotnícke pomôcky a dodávky vody. Super znížená 2,1 percentná sadzba sa využíva pri periodikách a farmaceutických výrobkoch.
Autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová - VerlagDashöfer