20.7.2023 10:28:02
ŽP EKO QELET: Čo s nepotrebným vozidlom?


Vlastniť vozidlo v tejto uponáhľanej dobe sa stáva nutnosťou. V súčasnosti ho vlastní 60 percent domácnosti. Je to celkom pochopiteľné, keďže je u nás najviac rozvinutý práve automobilový priemysel a na Slovensku bolo vyrobených najviac automobilov na počet obyvateľov na svete. V roku 2012 bolo vyrobených 926 938 nových vozidiel a celkový počet prevádzkovaných vozidiel na Slovensku presiahol 2 milióny kusov. Obnova vozidiel prebieha v čoraz kratšom cykle, a tak hľadáte odpoveď na otázku: „Čo so starým vozidlom, ktoré už nemôžete používať?“

Riešením tohto problému sa zaoberá európska legislatíva, na ktorú nadväzuje aj Zákon o odpadoch č.223/2001 Z.z., konkrétne § 51, ktorým sú stanovené povinnosti držiteľa starého vozidla.
Vozidlo v zmysle zákona o odpadoch má byť kompletné. Znamená to, že musí mať motor, prevodovku, nápravu a má najmenej 90 percent pôvodnej hmotnosti ( pri jeho uvedení na trh). Nájsť spracovateľa, ktorému chcete odovzdať vozidlo, určite nebude problém. Na Slovensku sa totiž počet autorizovaných spracovateľov zvýšil z 22 v roku 2008 na súčasných 37. Aj zberná sieť na výkup starých vozidiel dostatočne pokrýva jednotlivé oblasti Slovenska. Povinnosť prevziať staré vozidlo, vystaviť potvrdenie o jeho prevzatí na spracovanie a vyplatenie kúpnej ceny je pre všetkých autorizovaných spracovateľov rovnaká.
Postup ďalšieho spracovania autovraku závisí od technického vybavenia jednotlivých autorizovaných spracovateľov, t. j. vozidlo môže byť rozobraté na náhradné dielce, môžu byť selektívne demontované jednotlivé časti alebo ho možno „zošrédrovať“. Z porovnania jednotlivých metód spracovania najefektívnejšou je „šrédrovanie“, a práve túto metódu využíva spoločnosť ŽP EKO QELET a.s.

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. začala svoju činnosť v roku 1993 v oblasti zberu oceľového šrotu a farebných kovov a v roku 2008 aj v oblasti spracovania starých vozidiel. Na začiatku činnosti tejto spoločnosti ste mohli odovzdať staré vozidlo na piatich zberných miestach. Neustálym rozširovaním svojej zbernej siete na súčasných tridsaťpäť umožnila poskytnúť svoje služby podstatne väčšiemu počtu obyvateľov. Zberné miesta sú rozmiestnené nasledovne:

Banskobystrický kraj – Banská Bystrica, Zvolen, Ladomerská Vieska, Hliník nad Hronom, Žarnovica, Lučenec, Poltár, Malý Krtíš, Banská Štiavnica, Podbrezová a Krupina.
Nitriansky kraj – Nitra ,Vráble, Levice, Želiezovce, Komárno, Topoľčany, Nové Zámky, Šurany.
Bratislavský kraj – Bratislava.
Trnavský kraj – Hrnčiarovce nad Parnou a Piešťany.
Žilinský kraj - Žilina, Martin, Tvrdošín, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a Turčianske Teplice.
Trenčiansky kraj - Púchov, Považská Bystrica, Trenčín, Prievidza, Nové Mesto nad Váhom a Handlová.

Odovzdané staré vozidlá sú zo zberných miest prevezené na spracovateľské strediská spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. v Hliníku n/Hronom a v Žiline. Ďalšie spracovanie prebieha v etapách:

    I. odsatie prevádzkových kvapalín a pohonných hmôt na špecializovanom zariadení SEDA. Odsatie prebieha kontrolovane, nehrozí žiadny únik kvapalín, ktorý by mohol ohroziť životné prostredie,
    II. demontovanie ďalších častí starého vozidla, ako sú pneumatiky, sklo, plasty, katalyzátory, nádržky na kvapaliny, nárazníky, káble a pod. Všetky tieto odpady, ktoré pri rozoberaní vozidla vznikli, sú ďalej odoberané spoločnosťami, ktoré majú na zhodnotenie týchto odpadov povolenie,
    III. v stredisku Hliník n/Hronom sú takto odstrojené vozidlá „zošrédrované“, t.j. v kladivovom mlyne roztrhané na drobné časti. Spracovanie jedného vozidla prebehne do jednej minúty. Výsledkom uvedeného procesu je druhotná surovina, ktorá je posielaná na ďalšie zhodnotenie do hút.
Špecifikom spoločnosti ŽP EKO QELET a.s., ktoré ju odlišuje od iných autorizovaných spracovateľov, je uzavretý cyklus spracovania starých vozidiel, t.j. zber → spracovanie → zhodnotenie → finálny produkt. Cyklus spracovania starého vozidla je uzavretý vďaka tomu, že spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. je od roku 2005 dcérskou spoločnosťou Železiarne Podbrezová a.s., ktorá patrí medzi najvýznamnejších európskych výrobcov bezšvíkových rúr, ktoré sú využívané aj v automobilovom priemysle. A takto je šrot získaný spracovaním starého vozidla opäť využitý v podobe finálnych výrobkov v novom automobile.

Každý autorizovaný spracovateľ je povinný pri spracovaní starých vozidiel plniť záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia ich častí, zhodnocovania odpadov z ich spracovania a recyklácie, dané nariadením vlády č. 153/2004 Z.z. , ktoré určuje limit minimálne 75 percent spracovania starých vozidiel.
V spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. je dosahovaná recyklácia starých vozidiel okolo 83 percent. Priemerný počet vykúpených a spracovaných starých vozidiel sa na Slovensku pohybuje okolo 32 000 kusov ročne. Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. sa svojou činnosťou zaradila k popredným spracovateľom starých vozidiel na Slovensku a od začiatku svojej činnosti v tejto oblasti spracovala 20 047 kusov starých vozidiel. Priemerný ročný výkup je zhruba 3 800 kusov, čo predstavuje 11, 87 percenta z priemerného ročného výkupu vozidiel na Slovensku.
Za uvedené obdobie spracovala naša spoločnosť v Hliníku n/Hronom aj 15 627 kusov odstrojených a vysušených vozidiel dovezených od iných autorizovaných spracovateľov. Za obdobie piatich rokov tak spracovala celkovo 35 674 kusov vozidiel, čo predstavuje okolo 7135 kusov ročne.

Lokalizácia zberných miest – ŽP EKO QELET a.s.Bližšie informácie o spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. ale aj o možnostiach odovzdať staré vozidlo, nájdete na našej stránke www.ekoqelet.sk alebo získajte z QR kódu.
Bližšie informácie o spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. ale aj o možnostiach odovzdať staré vozidlo, nájdete na našej stránke www.ekoqelet.sk alebo získajte z QR kódu.
Autor (zdroj): Ing. Slávka Žemberová, referent životného prostredia