20.7.2023 12:46:52
Peľová sezóna tráv na druhom vrcholeTeplé počasie prinieslo so sebou aj negatívne zmeny v peľovej situácii na celom území Slovenska. Podľa údajov monitorovacích staníc PIS pri Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR došlo k opätovnému nárastu koncentrácie peľu a spór plesní v ovzduší. „Peľová sezóna tráv opäť kulminuje, a na celom území Slovenska dominuje alergologicky významný peľ tráv z čeľade lipnicovitých, spolu s peľom pŕhľavy. Najvyššie hladiny peľu tráv v uplynulom týždni zachytili lapače monitorovacích staníc v Banskej Bystrici a Košiciach, veľmi výrazne sa zvýšili aj v Bratislave,“ uviedla na margo aktuálnej peľovej situácie vedúca oddelenia biológie životného prostredia RÚVZ v Banskej Bystrici, ktoré je koordinátorom PIS na Slovensku, RNDr. Janka Lafférsová. Rekordy sa lámali v závere týždňa, keď monitorovacia stanica RÚVZ v Banskej Bystrici zaznamenala 3. júla denné koncentrácie peľu tráv 191 peľových zŕn na meter kubický vzduchu, v RÚVZ Košice 219 a Bratislava peľových zŕn na meter kubický vzduchu. „Veľmi vysoké koncentrácie sme na celom území SR zaznamenali aj u peľu pŕhľavy s rekordom v Nitre , kde uplynulú nedeľu dosiahli hladinu peľových zŕn na meter kubický vzduchu. Podľa hlásení monitorovacích staníc PIS pri RÚVZ v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre, Košiciach Trnave a Žiline, v ovzduší na celom území Slovenska sa vyskytoval ešte v nízkych počtoch peľ drevín tisu, duba, gaštanu, borovice, bazy, lipy, ako aj peľ burín - pŕhľavy, skorocelu, štiavu, mrlíkov, astrovitých a mrkvovitých. Vo veľmi vysokých koncentráciách sa tiež vyskytovali spóry húb - plesní druhov Cladospórium, Alternária, Stemphylium, Epicoccu,“ konštatuje MUDr. Lefférsová.
Alergikov isto nepoteší ani predpoveď na nasledujúce dni. Peľ tráv sa vo vyšších koncentráciách bude vyskytovať na väčšine územia Slovenska. Budú pretrvávať vysoké denné koncentrácie peľu slabo alergizujúcej pŕhľavy, narastajú však aj denné koncentrácie peľu ostatných bylín. Koncentrácie peľu drevín už majú klesajúcu tendenciu. V ovzduší sa okrem tráv a pŕhľavy vyskytuje peľ bazy, skorocelu, štiavu, lipy, mrlíka, astrovitých a mrkvovitých. V teplejších oblastiach začína kvitnúť palina, ktorá po trávach bude najvýznamnejším alergénom letného obdobia. Koncentrácie spór húb (plesní) sa podľa MUDr. Lefférsovej po búrkach ešte výraznejšie zvýšia.
Odborníkov RÚVZ Banská Bystrica teší veľký záujem verejnosti o aktuálne peľové spravodajstvo. Dokonca tento úrad občania upozorňujú na nepokosené trávnaté plochy, hlavne v blízkosti detských ihrísk. Ako zdôraznil regionálny hygienik doc. MUDr. Cyril Klement, CSc., podrobnosti o tvorbe, údržbe, ochrane zelene a dočasnom využití plôch zelene nielen na území mesta Banská Bystrica (odkiaľ prišli podnety) upravuje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) Mesta Banská Bystrica č. 8/2008 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene. „V zmysle citovaného VZN správu mestskej zelene na pozemkoch, ktorých vlastník alebo nájomca je mesto, zabezpečuje správca plôch mestskej zelene, ktorým je poverená mestská organizácia ZARES Banská Bystrica. Vlastník, nájomca či správca pozemku so zeleňou s príslušnou vybavenosťou plochy zelene je povinný udržiavať pozemok v riadnom stave, zabezpečovať sústavnú údržbu, ošetrovanie zelene tak, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné a estetické požiadavky na ňu kladené, dodáva k téme. V týchto súvislostiach odporúča obrátiť sa na Mestský úrad Banská Bystrica v súlade s jeho kompetenciami upravenými zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. RÚVZ ako orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva môže konať len v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nie je kompetentným orgánom vo veci údržby mestskej zelene.


Autor (zdroj): M. Tolnayová, RÚVZ B.Bystrica