20.7.2023 10:45:03
Súťaž medzi zmenami – oceliareň

Poďakovanie nielen pre víťaznú zmenu „D“

Kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie, to sú oblasti, z ktorých boli vypracované kritériá súťaže medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach. Súťažia pracovníci kategórie „R“ z valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, oceliarne, druhovýroby, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Ako súťažia v oceliarni? Oslovili sme Ing. Mareka Brižeka, vedúceho výroby:

Ako pokračuje súťaž medzi zmenami vo vašej prevádzkarni?
-Súťaž medzi zmenami prebieha v oceliarni od roku 2000. V roku 2011 boli inovované hodnotiace kritéria a pre víťaznú zmenu za obdobie troch kalendárnych mesiacov pribudla aj finančná odmena. Priebežne každý mesiac sa vyhodnocuje poradie zmien podľa stanovených kritérií.

O výsledkoch súťaže sú zamestnanci informovaní na nástenke pred budovou elektrooceliarne a tiež na elektronickej tabuli pred vstupom do kantíny oceliarne. Takže každý zamestnanec prevádzkarne si môže pozrieť, ako sa umiestnila jeho zmena v predchádzajúcom mesiaci.

Menilo sa počas tretieho roku po inovovaní súťaže niečo v kritériách hodnotenia?
-Kritériá sme za posledné tri roky nemenili. Stále vyhodnocujeme jedenásť kritérií v troch oblastiach - ekonomickej, kvalitatívnej a bezpečnostnej. V ekonomickej oblasti je to množstvo vyrobenej ocele v tonách, predváha na vyrobené bloky a spotreba elektrickej energie na EAF a LF peci.
V kvalitatívnej oblasti vyhodnocujeme množstvo vlastných nepodarkov, vystrihnuté klátiky vo valcovni rúr, percento tavieb s nadlimitným obsahom medi a cínu, úspešnosť zaradenia tavieb do kvalitatívneho stupňa “A“, podľa optimálnej teploty odlievania ocele a množstvo materiálových nepodarkov vo valcovni rúr. V bezpečnostnej oblasti hodnotíme udržiavanie poriadku na pracovisku a počet pracovných úrazov.

Ako hodnotíte minulý rok?

-Minulý rok bol z hľadiska výroby, a teda aj súťaže, medzi zmenami špecifický. Kvôli dvom veľkým investičným akciám, inštalácii nového zariadenia plynulého odlievania ocele (ZPO) a nového odprášenia EAF a LF pece, sme v septembri v oceliarni nevyrábali. Výroba sa rozbehla postupne od 10. októbra, kedy sme odliali prvú tavbu na novom ZPO. Zamestnanci sa museli naučiť ovládať nové zariadenia, popasovať sa s novými problémami, a práve v takýchto náročnejších podmienkach sa ukázala sila a skúsenosť kolektívov jednotlivých zmien.


Predstavíte nám aktuálny víťazný kolektív za rok 2013?

-V roku 2013, ako aj v predchádzajúcich dvoch rokoch, bola víťazom súťaže medzi zmenami zmena „D“ pod vedením majstra Jozefa Haviara. Chcel by som však poďakovať nielen kolektívu zmeny D, ale aj všetkým ostatným zamestnancom prevádzkarne oceliareň za odvedenú prácu v roku 2013 a popriať veľa zdravia a pracovného úsilia do nasledujúcich mesiacov roka 2014.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová