20.7.2023 10:44:58
Multimédiá vo vzdelávaní


Štyria pedagógovia Súkromného gymnázia ŽP sa zúčastnili školenia „Multimédiá vo vzdelávaní“, ktoré bolo súčasťou aktivít v projekte s názvom „Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov s cieľom príprava žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti“, v rámci prioritnej osi Reforma systému vzdelávania a opatrenia Premena tradičnej školy na modernú, spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Odbornú úroveň školenia s kvalifikovaným lektorom a modernými podmienkami vzdelávania zabezpečila spoločnosť GOPAS SR, a.s. Školenie bolo realizované dvojfázovo. V prvej časti absolvovali naši pedagógovia základný kurz v práci s programom Adobe Flash, v druhej fáze nasledovalo rozšírenie vedomostí a zručností v práci s týmto programom o pokročilé funkcie a pokročilú tvorbu animácií v tomto programe.Hlavným dôvodom, prečo sa takýto druh školenia v rámci projektu realizoval, bola skutočnosť, že štyria pedagógovia – Ing. I. Štubňa, Mgr. J. Čief, Mgr. A. Jirmer a Mgr. Š. Fedor, vytvárajú v projekte v predmetoch chémia, fyzika a biológia multimediálne výstupy, ktorých zhrnutím majú byť multimediálne DVD vhodné na modernú a inovatívnu výučbu v daných predmetoch. Zaujímavou a príťažlivou, aj keď náročnou formou školenie prehĺbilo schopnosti a zručnosti pedagógov v práci s multimédiami. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti sa premietnu do výstupov v projekte, ktorý škola od februára aktívne realizuje.
Zdroje financovania sa takto stávajú dôležitou podmienkou aplikovania inovatívnych metód vo vyučovaní s cieľom prípravy žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti.Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Autor (zdroj): Mgr. Štefan Fedor